direct naar inhoud van Artikel 52 Wonen - 15
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 52 Wonen - 15

52.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 15' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede voor tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
 • b. 'Waarde - Archeologie - 2' voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
52.2 Bouwregels
52.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2' is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

52.2.2 Bebouwingsnormen
 • a. ter plaatse van de Marc Chagallstraat 2, 9, 11, 12, 13 14, 16, 17, 18, 28, Sonia Delaunaystraat 2, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 28, Ossip Zadkinestraat 2, 6, 8, 11, 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 35, 41, 47, 49, Pablo Picassostraat 2 t/m 20, 22, 24, 26, 45, 47, 61, 63, 77, 79, 81 en Laan van Magisch Realisme 1, 3, 5 is sprake van een andere kapvorm. Op deze locatie is de kap een kwartslag gedraaid ten opzichte van de aangrenzende kappen;
 • b. een dakkapel aan de voorgevelzijde van woningen met een zadeldak met een hellingshoek van meer dan 30 graden is toegestaan, met dien verstande dat: de afstand tot de dakvoet minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter bedraagt, de maximale afstand bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 meter bedraagt (verticaal gemeten). de bovenzijde van de dakkapel op één lijn (horizontaal) dient te zijn met de naastgelegen dakkapellen, de afstand tot het hart van de woningscheidende muur minimaal 0,5 meter bedraagt (horizontaal gemeten), de breedte van de dakkapel maximaal 1/3 van de woningbreedte bedraagt, de maximale hoogte 1,50 meter inclusief dakrand is, de afstand tot de zijgevellijn minimaal 0,5 meter is indien het zijerf niet grenst aan openbaar groen of openbare weg en minimaal 2 meter indien het zijerf wel grenst aan openbaar groen of openbare weg;
 • c. een dakkapel aan de voorgevelzijde van woningen met een zadeldak met een hellingshoek van minder dan 30 graden alsmede van woningen met andere dakvormen, is niet toegestaan.
 • d. in afwijking van het hiervoor bepaalde onder b en c geldt voor woningen waarvan de betreffende blokken zijn aangegeven met een hierna genoemde letter, dat een dakkapel aan de voorgevelzijde is toegestaan met dien verstande dat: voor de blokken A t/m K (zie bijlage 6 behorend bij Wonen - 15 ): de afstand tot de dakvoet minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter bedraagt, de maximale afstand bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 meter bedraagt (verticaal gemeten), de afstand tot het hart van de woningscheidende muur (horizontaal gemeten) aan één zijde maximaal 0 meter bedraagt; de bovenzijde van de dakkapel op één lijn (horizontaal) dient te zijn met de naastgelegen dakkapellen; de breedte van de dakkapel maximaal 3,70 meter en de maximale hoogte 1,80 meter bedraagt;
 • e. een dakkapel aan de achtergevelzijde is toegestaan, met dien verstande dat: de afstand tot de dakvoet minimaal 0,5 meter en maximaal 1 meter bedraagt; de maximale afstand bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 meter bedraagt (verticaal gemeten); de afstand tot het hart van de woningscheidende muur minimaal 0,50 meter bedraagt (horizontaal gemeten); de afstand tot de zijkant van het dakvlak minimaal 0,5 meter bedraagt (horizontaal gemeten); de maximale hoogte 1,50 meter inclusief dakrand bedraagt;
 • f. een dakkapel aan de zijzijde is toegestaan bij de woningen met een dwarskap in de blokken A t/m K (zie bijlage 6 behorend bij Wonen - 15), met dien verstande dat: de afstand tot de dakvoet minimaal 0,5 en maximaal 1 meter bedraagt, de maximale afstand bovenzijde van de dakkapel tot de nok minimaal 0,5 meter bedraagt (verticaal gemeten), de afstand tot de voorgevel minimaal 2 meter bedraagt (horizontaal gemeten), de breedte van de dakkapel maximaal 3 meter en de maximale hoogte inclusief dakrand 2,70 meter bedraagt;
 • g. voor dat deel van de gronden waarbij het bestemmingsvlak is aangeduid met één bouwlaag, plat afgedekt, betreft het een uitbreiding van één laag van het hoofdgebouw aan de zijgevel met dien verstande dat: de hoogte van de uitbreiding de vloer van de eerste verdieping met maximaal 0,25 meter mag overschrijden, tevens een dakterras is toegestaan en de borstwering de vloer van de eerste verdieping met ten hoogste 1,25 meter mag overschrijden.
52.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.