direct naar inhoud van Artikel 39 Wonen - 2
Plan: Zevenkamp en Nesselande
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1043ZevenkmpNes-oh01

Artikel 39 Wonen - 2

39.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
  • b. 'Waarde - Archeologie - 2' voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
39.2 Bouwregels
39.2.1 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor 'Waarde - Archeologie - 2', is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemming mede van toepassing.

39.2.2 Bebouwingsnormen algemeen
  • a. voor de adressen Marinus van Elswijkkade 2 t/m 24 even nummers en de Aper Bouwmankade 2 t/m 18 even nummers bedraagt de bouwhoogte in meters maximaal 9 meter vanaf 4,00 meter beneden NAP;
  • b. voor de Agata de Bruynkade 10 t/m 28 even nummers bedraagt de bouwhoogte 2 bouwlagen gemeten vanaf 4,00 meter beneden NAP.
39.2.3 Bebouwingsnormen dakkapel
  • a. voor de woningen met adres Dick Ketstraat 100 t/m 136 even nummers gelden ten aanzien van dakkapellen de volgende bebouwingsnormen: het hart van de dakkapel ligt in het midden van de breedte van de woning, de maximale breedte van de dakkapel is 3,90 meter; de afstand onderzijde dakkapel tot bovenkant verdiepingsvloer dient minimaal 1,10 meter te zijn, mits onderzijde dakkapel minimaal 0,50 meter boven de dakvoet is gelegen; de hoogte is maximaal 1,50 meter;
  • b. voor de woningen adres Dick Ketstraat 44 t/m 96 even nummers gelden ten aanzien van dakkapellen de volgende bebouwingsnormen: de afstand van de zijkant van de dakkapel tot de dichtstbijzijnde bouwmuur is gelijk aan of groter dan de afstand van het grote raam op de eerste verdieping ten opzichte van die bouwmuur en heeft een minimale maat van 0,50 meter tot het hart van de bouwmuur; de breedte van de dakkapel mag maximaal 4,20 meter zijn; de afstand onderzijde dakkapel tot bovenkant verdiepingsvloer dient minimaal 1,10 meter te zijn mits de onderzijde van de dakkapel minimaal 0,50 meter boven de dakvoet is gelegen; de hoogte is maximaal 1,50 meter;
39.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

  • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten;
  • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
  • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
  • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.