direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 1
Plan: Afrikaanderwijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1029Afrkndrwijk-oh01

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Gemengd - 1" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven (t/m categorie 1), detailhandel, kantoren, maatschappelijke voorzieningen, nutsvoorzieningen, uitsluitend op de begane grond, met dien verstande dat bedrijven (t/m categorie 1) aan de Bloemfonteinstraat 78 op alle verdiepingen zijn toegestaan;
 • b. woningen, zowel op de begane grond, als op de verdiepingen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "horeca", tevens voor horeca op de begane grond (Afrikaanderplein 2, Hilledijk 247; Hillelaan 7, 11, 15, 19, 23, 25 t/m 39, 41B, 49D, 52; Maashaven O.z. 213, 216; Paul Krugerstraat 42, 50, 60, 85-87, 89B, 92, 133, 202, 204, 214; Pretorialaan 12, 25, 35, 62, 64, 66-68, 70B, 72A-74B; Putselaan 113, 165, 15B, 17A, 35);
 • d. ter plaatse van de aanduiding "belwinkel", tevens voor een belwinkel ( Goede Hoopstraat 40, Pretorialaan 28, Paul Krugerstraat 143), met dien verstande dat nadat de belwinkel is vervangen door een andere functie zoals genoemd onder sub a. of sub b., een belwinkel niet meer is toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "seksinrichting", tevens voor een seksrichting (Hillelaan 50 A, Pretorialaan 17), met dien verstande dat nadat de seksinrichting is vervangen door een andere functie zoals genoemd onder sub a. of sub b., een seksinrichting niet meer is toegestaan;
 • f. de bij bovengenoemde functies behorende berg- /stallingsruimten;
 • g. ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding overkraging", tevens voor een overkraging;
 • h. ter plaatse van de aanduiding "onderdoorgang", tevens voor een onderdoorgang;
 • i. ter plaatse van de aanduiding "plat dak", dienen gebouwen plat te worden afgedekt;
 • j. ter plaatse van de aanduiding "kap", is afdekking met een kap verplicht;
 • k. "Waarde - Archeologie", voor zover de gronden mede als zodanig zijn aangewezen;
 • l. "Waterstaat - Waterkering", voor zover de gronden mede als zodanig zijn aangewezen.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op de voor 'Gemengd - 1' bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

6.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie" resp. "Waterstaat - Waterkering", is voor het bouwen het bepaalde terzake in genoemde bestemmingen mede van toepassing.

6.2.3 Bebouwingsnormen
 • a. gebouwen dienen afgedekt te worden op de wijze zoals aangegeven op de verbeelding;
 • b. het maximum toegestane aantal bouwlagen zoals vermeld op de verbeelding mag niet worden overschreden;
 • c. kantoren mogen elk niet groter zijn dan 1000 m2 b.v.o., tenzij zij op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan groter zijn; dan geldt de maat op genoemd tijdstip;
 • d. detailhandelsvestigingen mogen niet groter zijn dan 200 m2 b.v.o., tenzij zij op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan groter zijn, dan geldt de maat op genoemd tijdstip;
 • e. nutsvoorzieningen - uitsluitend inpandig - mogen per bestemmingsvlak niet meer dan 80 m3innemen.

6.3 Specifieke gebruiksregels
6.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep/bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30 % wordt gebruikt voor werkactiviteiten, t.w. kleine kantoren, maatschappelijke voorzieningen (niet geluidsgevoelig), alsmede bedrijven t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels. ;
 • b. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • c. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • d. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van de werkactiviteiten.
6.3.2 Bedrijfsgebonden kantoren

Bedrijfskantoren mogen per bedrijf niet meer dan 50% van het totale b.v.o. van het betreffende bedrijf innemen tot een maximum van 3000 m2 b.v.o.

6.3.3 Verbod geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen

Geluidsgevoelige maatschappelijke voorzieningen zijn niet toegestaan.

6.3.4 Toegestane bedrijven

Uitsluitend bedrijven t/m categorie 1 van de lijst van bedrijfsactiviteiten behorende bij deze regels zijn toegestaan.

6.4 Afwijking van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.3.4en 6.3.1 ten behoeve van het toelaten van andere dan de aldaar genoemde beroepen/bedrijven, die, gehoord de milieudeskundige, daarmee naar aard en invloed op de omgeving zijn gelijk te stellen.