direct naar inhoud van Artikel 28 Verkeer - Wegverkeer
Plan: Kralingen-West
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1016KralngnWest-oh01

Artikel 28 Verkeer - Wegverkeer

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Wegverkeer" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. voorzieningen voor rijdende en stilstaande voertuigen, zoals rijstroken, trambanen, fietspaden, parkeerplaatsen, met de daarbij behorende kunstwerken zoals viaducten, bruggen, duikers;
 • b. voorzieningen ten behoeve van wandelen en verblijven, zoals trottoirs, paden en trappen;
 • c. groenvoorzieningen, waterlopen en overige in het kader van de waterhuishouding nodige voorzieningen, zoals taluds, keerwanden en beschoeiingen;
 • d. bouwwerken ten behoeve van kleinschalige openbaar nutsvoorzieningen, verkeer en vervoersvoorzieningen;
 • e. geluidswerende voorzieningen;
 • f. ongebouwde (gevel) terrassen aangrenzend aan een bestemming waar horeca is toegelaten;
 • g. uitstekende delen aan gebouwen die toegelaten zijn krachtens een aangrenzende bouwbestemming;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "openbaar vervoerstation", tevens voor een ondergronds openbaar vervoerstation;
 • i. ter plaatse van de functieaanduiding "tunnel", tevens voor een metro- / sneltramtunnel;
 • j. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - spoor" tevens voor een vrijwaringszone ten behoeve van het metro- /sneltramverkeer;
 • k. "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waterstaat - Waterkering" en "Waterstaat - Waterstaatkundige functie" voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
28.2 Bouwregels
28.2.1 Algemeen

Op de voor "Verkeer - Wegverkeer" bestemde gronden mag niet worden gebouwd, behoudens:

 • a. in de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals straatmeubilair, huisvuilcontainers (al dan niet ondergronds) niet groter dan 10 m3 abri's, bovenleidingmasten c.q. portalen ten behoeve van trambanen, alsmede niet voor bewoning bestemde kleine gebouwen voor openbaar nut, verkeer en vervoer, welke gebouwen elk niet groter mogen zijn 80 m3;
 • b. uitstekende delen aan gebouwen als bedoeld in lid 28.1, niet dieper dan 2 meter uit de gevel en ten minste 2,2 meter boven maaiveld;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "vrijwaringszone - spoor", is voor het bouwen het bepaalde ter zake mede van toepassing.
28.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waterstaat - Waterkering" resp. "Waterstaat - Waterstaatkundige functie", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

28.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels van de ter plaatse geldende bestemming, door terrasschermen met een maximale hoogte van maximaal 1,60 meter toe te staan. De terrasschermen dienen in overeenstemming te zijn met de door het college vastgestelde nota "Kwaliteitseisen voor terrassen".

28.4 Specifieke gebruiksregels
28.4.1 Horeca

Ongebouwde (gevel) terrassen aangrenzend aan horeca dienen aan de volgende eisen te voldoen:

 • a. nooduitgangen, brandtrappen en brandkranen dienen vrijgehouden te worden;
 • b. op trottoirs dient minimaal een 1,80 meter brede obstakelvrije doorloopruimte te zijn gegarandeerd;
 • c. een ongebouwd terras dat niet langs een rijweg is gesitueerd (bijvoorbeeld een plein) dient een vrije doorgang van minimaal 4,50 meter breed te hebben.