direct naar inhoud van Artikel 35 Wonen
Plan: Oude Westen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1012OudeWesten-oh01

Artikel 35 Wonen

35.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, met de daarbij behorende voorzieningen zoals (inpandige) bergingen en garageboxen, aanbouwen, bijgebouwen, alsmede tuinen, groen, water en ontsluitingswegen en -paden;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding "opslag" is tevens een gebruik van de ruimte toegestaan ten behoeve van een houtverwerkingsbedrijf, dit betreft het adres Zijdewindestraat 37B;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding "seksinrichting", is tevens een seksinrichting toegestaan, met dien verstande dat zodra het in dit lid bedoelde gebruik als seksinrichting is vervangen door gebruik zoals bedoeld in de functie woningen, een seksinrichting niet langer is toegestaan, dit betreft de adressen 's-Gravendijkwal 156A en Rochussenstraat 99A;
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding "detailhandel", is uitsluitend op de begane grond tevens een detailhandel toegestaan, dit betreft het adres Zijdewindestraat 165-167;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding "parkeergarage", is tevens een parkeergarage toegestaan, dit betreft de locaties Bloemstraat, Coolsestraat, Adrianastraat, Van Speykstraat I en II en Gouvernestraat I en II;
 • f. "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", voor zover de gronden mede als zodanig zijn bestemd.
35.2 Bouwregels
35.2.1 Algemeen

Op de voor "Wonen" bestemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten behoeve van de aldaar genoemde functies.

35.2.2 Medebestemming

Voor zover de gronden mede zijn bestemd voor "Waarde - Archeologie - 1", "Waarde - Archeologie - 2", "Waarde - Archeologie - 3", "Waarde - Cultuurhistorie - 1" en "Waarde - Cultuurhistorie - 2", is voor het bouwen het bepaalde ter zake in genoemde bestemming mede van toepassing.

35.3 Specifieke gebruiksregels
35.3.1 Woningen

Woningen mogen mede worden gebruikt voor de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf, mits:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft, waarbij het bruto vloeroppervlak van de woning voor ten hoogste 30% mag worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of bedrijf;
 • b. ten aanzien van een aan huis gebonden bedrijf sprake is van een bedrijf tot en met categorie 1 als bedoeld in de bij deze regels horende lijst van bedrijfsactiviteiten;
 • c. de gevel en dakrand van de woning niet worden gebruikt ten behoeve van reclame-uitingen;
 • d. er geen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvinden die betrekking hebben op het onderhouden en repareren van motorvoertuigen;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt, tenzij als ondergeschikt onderdeel van het aan huis gebonden beroep of bedrijf.
35.4 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 35.3.1 ter zake van de toegestane bedrijfsactiviteiten ten behoeve van andere bedrijfsactiviteiten dan die primair zijn toegelaten, welke - gehoord de Milieudeskundige - daarmede naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn.