direct naar inhoud van Artikel 20 Water (WA)
Plan: Landelijk gebied Oudewater & Willeskop
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0589.000006-0711

Artikel 20 Water (WA)

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water (WA)' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. waterberging;
 • b. waterhuishouding en waterhuishoudkundige voorzieningen, waaronder dammen, duikers, gemalen, krooshekken en sluizen;
 • c. waterlopen, waterwegen en/of vijvers met daarbijbehorende oevers, taluds en voorzieningen;
 • d. kleinschalige recreatieve voorzieningen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats' is een woonark toegestaan;

met daarbijbehorende:

 • f. bouwwerken, geen gebouw zijnde;
 • g. andere werken;
 • h. kruisingen met (spoor)wegen; waaronder bruggen;
 • i. dammen;
 • j. duikers.
20.2 Bouwregels

Op de voor 'Water (WA)' aangewezen gronden mogen uitsluitend keermuren voor de waterbeheersing, oeverbeschoeiingen, duikers, bruggen, aanlegsteigers, dammen, duikers, gemalen, krooshekken, sluizen en bewegwijzering voor het verkeer te water worden gebouwd, met dien verstande dat de bouwhoogte van bruggen ten hoogste 5 m mag bedragen.

20.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van bouwregeling zoals omschreven in 20.2 en toestaan dat steigers en vlonders worden gebouwd, met dien verstande dat:

 • a. de landschaps- en natuurwaarden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. uit een advies van de waterbeheerder blijkt dat daartegen met het oog op het doelmatig functioneren van de watergang geen bezwaar bestaat.