direct naar inhoud van Artikel 5 Centrum
Plan: Oudenhoorn
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0568.BNSODHDRP012011-0901

Artikel 5 Centrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. beroepsmatig en kleinschalig bedrijfsmatig gebruik, met inachtname van het bepaalde in lid 5.3;
 • c. kantoren;
 • d. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • e. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
 • f. horeca categorie 1;
 • g. maatschappelijke en culturele voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. tuinen, erven en verhardingen;
 • j. terrassen;
 • k. voorzieningen voor verkeer en verblijf;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. groenvoorzieningen;
 • n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;

alsmede voor:

 • o. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden': de bescherming en instandhouding van de aanwezige cultuurhistorische waarden.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de goothoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven;
5.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

 • a. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • c. de gronden gelegen buiten het bouwvlak mogen voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • d. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen, voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 60 m²;
 • e. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • f. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m;
 • g. voor het bouwen van overkappingen gelden ook de volgende regels:
  • 1. per bouwvlak mag niet meer dan één overkapping worden gebouwd;
  • 2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 30 m²;
  • 3. de bouwhoogte van een overkapping mag niet meer bedragen dan 3 m.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheiding voor de voorgevellijn niet meer mag bedragen dan 1 m;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

5.3 Specifieke gebruiksregels

Het beroepsmatig gebruik of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in een woning, een aan- of uitbouw of aangebouwd bijgebouw, is toegestaan met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de activiteiten worden uitsluitend uitgeoefend door de bewoner;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van beroeps- en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is niet groter dan 25% van de brutovloeroppervlakte van de woning inclusief aan- en uitbouwen met een maximum van 60 m²;
 • c. op de bij de betreffende woning behorende gronden vindt geen buitenopslag van goederen ten behoeve van de beroeps- of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten plaats;
 • d. het beroepsmatig gebruik en de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten gaan niet gepaard gaan met horeca en detailhandel, uitgezonderd beperkte detailhandel die ondergeschikt is aan de uitoefening van de betrokken beroeps- of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • e. de beroeps- of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn inpasbaar in de woonomgeving, met dien verstande dat:
  • 1. op eigen terrein in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, tenzij kan worden aangetoond dat het voorgenomen gebruik geen onevenredige toename van parkeerbehoefte veroorzaakt;
  • 2. in de omgeving van de betreffende woning geen onevenredige verkeersdruk optreedt;
  • 3. geen verlichte of opvallende reclame uitingen aan de gevel zichtbaar mogen zijn;
  • 4. de woning dient te blijven voldoen aan het Bouwbesluit;
  • 5. er geen sprake is van bedrijvigheid die vergunnings- of meldingsplichtig is op grond van de Wabo.