direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0534.BPCentrum-VA01

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woonerven, wijkontsluitingswegen (30 km/u), pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. kruisende infrastructuur;
 • e. geluidwerende voorzieningen;
 • f. duikers;
 • g. bruggen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. kunstwerken;
 • j. voorwerpen van beeldende kunst;
 • k. terrassen ten dienste van een horecafunctie in de aangrenzende bestemming;
 • l. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen zoals groen, water nutsvoorzieningen en straatmeubilair.
16.2 Bouwregels

Op de in lid 16.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden.

16.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen zijn niet toegestaan;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a geldt dat uitsluitend nutsvoorzieningen mogen worden gebouwd, waarbij:
  • 1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - parkeergrage ondergronds' is een ondergrondse parkeergarage toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - monument 1' geldt dat het rijksmonument in stand dient te worden gehouden.
16.2.2 Andere bouwwerken

Voor het bouwen van andere bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan:

 • a. 10 m voor lichtmasten;
 • b. 6 m voor geluidwerende voorzieningen;
 • c. 6 m voor vlaggenmasten;
 • d. 5 m voor voorwerpen van beeldende kunst;
 • e. 3 m voor reclamezuilen;
 • f. 4 m voor overige andere bouwwerken.