direct naar inhoud van Regels
Plan: Nieuw-Helvoet
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0530.BPNieuwHelvoet-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 Plan

Het bestemmingsplan Nieuw-Helvoet met identificatienummer NL.IMRO.0530.BPNieuwHelvoet-vg01 van de gemeente Hellevoetsluis.

1.2 Bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.

1.4 Aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 Aanduidingsvlak

een geometrisch bepaald vlak waarop een aanduiding betrekking heeft.

1.6 Aaneengebouwde bebouwing

bebouwing die met de hoofdbouwmassa aaneengesloten is gebouwd.

1.7 Aan huis verbonden bedrijf

het beroepsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, waarvan de omvang in een woning met bijbehorende bouwwerken past en de woonfunctie behouden blijft.

1.8 Aan huis verbonden beroep

een (para)medisch, juridisch, administratief, therapeutisch, verzorgend, ontwerptechnisch, kunstzinnig of daarmee gelijk te stellen beroep of bedrijf, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is.

1.9 Achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

1.10 Agrarisch bedrijf

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en het houden van dieren, nader te onderscheiden in:

 • a. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, daaronder niet begrepen bosbouw, sier- en fruitteelt;
 • b. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel op open grond;
 • c. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen en (nagenoeg) zonder weide gang, waarbij de teelt niet afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel;
 • d. glastuinbouw: de teelt van gewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen;
 • e. sierteelt: de teelt van siergewassen al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de handel in boomkwekerijgewassen en vaste planten;
 • f. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond;
 • g. bollenteelt: de teelt van bloembollen in samenhang met de teelt van bolbloemen;
 • h. bosbouw: de teelt van bomen vanwege de houtproductie;
 • i. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of het kweken van dieren (anders dan bij wijze van intensieve veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;
 • j. boomkwekerij: een bedrijf gericht op het telen van bomen al dan niet gecombineerd met de verhandeling daarvan.
1.11 Antennedrager

antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.

1.12 Antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een of techniekkasten opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.

1.13 Archeologische waarde

de aan een gebied toegekende, of naar verwachting voorkomende, waarde in verband met de kennis en studie van de in dat gebied voorkomende overblijfselen uit oude tijden.

1.14 Bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

1.15 Bebouwingspercentage

een aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van het bouwperceel c.q. bouwvlak of bestemmingsvlak aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd.

1.16 Bedrijf

een onderneming waarbij de bedrijfsactiviteiten gericht zijn op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.

1.17 Bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten.

1.18 Bedrijfswoning

een woning in of bij een bouwwerk of terrein, die alleen is bedoeld voor de huisvesting van (het huishouden van) een persoon wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het bijbehorende terrein of bouwwerk(en) noodzakelijk is.

1.19 Beperkt kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004, nr. 250) een richtwaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, waarmee rekening moet worden gehouden.

1.20 Bestaand
 • a. t.a.v. bebouwing: een bouwwerk dat legaal aanwezig is of op basis van een bouw -of omgevingsvergunning in uitvoering is op het tijdstip van vaststelling van het beleid inzake artikel 2.12 lid 1, onderdeel a sub 2° Wabo, dan wel kan worden gebouwd krachtens een voor dat tijdstip aangevraagde omgevingsvergunning;
 • b. t.a.v. gebruik: het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan.
1.21 Bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.

1.22 Bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met een zelfde bestemming.

1.23 Bevi-inrichting

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

1.24 Bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

1.25 Bijbehorend bouwwerk

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.26 Bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk.

1.27 Bouwgrens

de grens van een bouwvlak.

1.28 Bouwlaag

een gedeelte van een gebouw, dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met uitsluiting van onderbouw en zolder.

1.29 Bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

1.30 Bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel.

1.31 Bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten.

1.32 Bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.33 Dagbesteding

Dagbesteding (ook dagactiviteit genoemd) en dagbehandeling is een structurele tijdsbesteding met een welomschreven doel waarbij de deelnemer actief wordt betrokken en die hem zingeving verleent.

1.34 Detailhandel

het bedrijfsmatig aan particulieren te koop of te huur aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen, die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; horecadoeleinden worden hier niet onder begrepen.

1.35 (Volumineuze) Detailhandel

detailhandel ten behoeve van uitsluitend de woninginrichtingsbranche, alsmede volumineuze detailhandel in keukens en sanitair, met daaraan ondergeschikt opslag en logistieke functies

1.36 Dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te woord wordt gestaan en geholpen zoals bijvoorbeeld een kantoor, uitzendbureau, reisbureau, kapper, schoonheidssalon, fysiotherapeut, belwinkel en internetcafé, etc.

1.37 Doeleinden van openbaar nut

kleinschalige nutsvoorzieningen, zoals transformatorhuisjes en schakelkastjes, ondergrondse lokale leidingen, tele- en datacommunicatieleidingen, riolering, telefooncellen en wachthuisjes, straatvoorzieningen (o.a. voor afvalstoffen).

1.38 Erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden.

1.39 Evenement

elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

1.40 Gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

1.41 Gedeeltelijk vernieuwen

de inhoud van een bouwwerk mag niet worden vergroot en of in opeenvolgende fasen nagenoeg geheel worden afgebroken en herbouwd. Een gedeeltelijke vernieuwing of verandering mag er niet toe leiden dat in een betrekkelijk korte periode in feite een compleet nieuw bouwwerk wordt gerealiseerd.

1.42 Geluidszoneringsplichtige inrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder (Stbl. 1981, 533) rondom het terrein van vestiging in een bestemmingsplan een geluidszone moet worden vastgesteld.

1.43 Grenswaarde

grenswaarde als bedoeld in artikel 5.1, lid 3, van de Wet milieubeheer, en zoals uitgewerkt in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, ten aanzien van het niveau van het plaatsgebonden risico.

1.44 Groothandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan instellingen of personen, tot aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

1.45 Hoofdfunctie

de belangrijkste functie waarvoor het hoofdgebouw en/of de gronden mogen worden gebruikt.

1.46 Hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.

1.47 Horeca

een onderneming gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van zowel ter plaatse als elders te nuttigen voedsel en dranken, het bedrijfsmatig exploiteren van zaalaccommodatie en/of het bedrijfsmatig verstrekken van nachtverblijf. Een en ander zoals opgesomd in de Staat van Horeca-activiteiten welke als bijlage 2 deel uitmaakt van de regels.

1.48 Horecavoorziening

voorzieningen, geen horecabedrijf zijnde en ondergeschikt aan de hoofdfunctie, voor het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en etenswaar voor het gebruik.

1.49 Huishouding

een groep mensen waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid.

1.50 Infiltratievoorziening

een voorziening voor het doorsijpelen van regenwater in de bodem.

1.51 Infrastructurele voorzieningen

voorzieningen ten behoeve van de infrastructuur.

1.52 Kantine

verblijfslokaal ten behoeve van o.a. recreatieve voorzieningen en maatschappelijke doeleinden waar men, als ondergeschikte functie aan de bestemming, consumpties kan kopen en nuttigen.

1.53 Kantoor

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, dat door zijn indeling en inrichting kennelijk is bestemd voor het verlenen van diensten en/of het uitvoeren c.q. verrichten van handelingen die een administratief karakter hebben dan wel handelingen die een administratieve voorbereiding of uitwerking behoeven, al dan niet in rechtstreekse aanraking met het publiek.

1.54 Keur

wettelijke regels, opgesteld door het waterschap, waarin regels zijn opgenomen voor het bouwen en het gebruik van de gronden die aan een waterloop of (binnen een) waterkering zijn gelegen.

1.55 Kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past.

1.56 Kunstwerk
 • 1. een voortbrengsel van de beeldende kunsten; kunstuiting; of
 • 2. een kunstwerk in bouwkundige zin is een door mensenhanden gemaakt bouwwerk, daarom ook wel civiel kunstwerk geheten. Meestal is de term voorbehouden aan onderdelen van infrastructuur.
1.57 Kwetsbaar object

een object waarvoor ingevolge het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Staatsblad 2004, nr. 250) een grenswaarde voor het risico c.q. een risicoafstand tot een risicovolle inrichting is bepaald, die in acht genomen moet worden.

1.58 Maatschappelijke voorzieningen

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, welzijns- en gezondheids- en zorgvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van (openbare) dienstverlening en openbaar bestuur, waaronder ook kinderopvang.

1.59 Maatvoeringsvlak

het geometrisch bepaald vlak, dat goothoogtes en woningtypes scheidt.

1.60 Nevenfunctie/activiteit

een activiteit die niet rechtstreeks de bedrijfs- of functie-uitoefening overeenkomstig de bestemming betreft en die van een zodanige (beperkte) bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang is dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd, qua aard, omvang en ruimtelijke verschijningsvorm, als hoofdfunctie duidelijk herkenbaar en als zodanig ook functioneel aanwezig blijft.

1.61 Nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.

1.62 Onderdoorgang

een openbare weg of pad onder een gebouw.

1.63 Ondergeschikt bouwdeel

een deel van een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en/of afmetingen qua uitstraling ondergeschikt is aan de hoofdbouwmassa.

1.64 Ondergeschikte detailhandel

detailhandelsactiviteiten als nevenactiviteit van de hoofdactiviteit van de ter plaatse opgenomen bestemming.

1.65 Ondergeschikte horeca bij detailhandel

voorzieningen, geen horecabedrijf zijnde en ondergeschikt aan de hoofdfunctie zijnde detailhandel, voor het bedrijfsmatig verstrekken van dranken (alcoholvrij) en etenswaar voor het gebruik. Ondergeschikt wil zeggen dat deze vorm van horeca de kwaliteit van de hoofdfunctie vergroot of complementeert en dat er duidelijk sprake is van een waarneembare ondergeschiktheid van de horecafunctie. De (hoofd)functie is derhalve detailhandel en niet horeca.

1.66 Ondergeschikte nevenactiviteit

een functie die verwant maar van ondergeschikt belang is ten opzichte van de hoofdactiviteit. Ondergeschikt wil zeggen dat de activiteit de kwaliteit van de hoofdfunctie vergroot of complementeert en dat er duidelijk sprake is van een waarneembare ondergeschiktheid van de hoofdactiviteiten.

1.67 Overbouwing

het op de verdieping overkluizen van onderliggende gronden door bebouwing.

1.68 Overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

1.69 Peil
 • a. voor bouwwerken: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
 • b. indien aan de weg wordt gebouwd, dient de kruin van de weg aangehouden te worden;
 • c. indien in of op het water wordt gebouwd dient het plaatselijk peil, dan wel het afgewerkte maaiveld aangehouden te worden.
1.70 Perceelsgrens

een grens van een bouwperceel.

1.71 Personal training

sportgerelateerde bedrijfsmatige verlening van diensten, waarbij individuen rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen.

1.72 Personal coaching

dienstverlening, niet zijnde personal training.

1.73 praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan, dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.74 Recreatief medegebruik

recreatie, hieronder mede begrepen sport- en spelaccommodaties, voorzieningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, kantine alsmede accommodaties voor administratieve functies ten dienste van de bestemming.

1.75 Recreatieve voorziening

voorziening ten behoeve van recreatie, hieronder mede begrepen sport- en spelaccommodaties, voorzieningen ter bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid, kantine alsmede accommodaties voor administratieve functies ten dienste van de bestemming.

1.76 Seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een erotische-massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

1.77 Speeltoestellen

klim-, klauter- of balanceertoestellen voor kinderen.

1.78 Speelvoorzieningen

voorzieningen in de woonomgeving of op een camping, die er op gericht zijn speel- en recreatiemogelijkheden buiten te bieden, zoals bijvoorbeeld een sportveld.

1.79 Sportcomplex

een geheel van terreinen, gebouwen en voorzieningen voor verschillende takken van sport.

1.80 Sporthal

een grote zaal waarin diverse indoorsporten kunnen worden beoefend.

1.81 Sportschool

instelling waar men tegen betaling uiteenlopende binnensporten kan beoefenen en waar men aan zijn/haar lichaam kan werken door ritmische beweging, fitnesstraining, krachttraining, fysiotherapie en medische trainingstherapie met behulp van daartoe voorziene apparatuur.

1.82 Staat van Bedrijfsactiviteiten

de lijst van bedrijven bevattende basisinformatie voor milieuzonering zoals de lijst is opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regels.

1.83 Twee-aan-een gebouwde woning (half-vrijstaande woning)

blokken van twee woningen, die aan een zijde een gemeenschappelijke wand hebben. Hiertoe behoren onder andere de twee-onder-een-kap woningen.

1.84 Verkoopvloeroppervlak
 • a. bruto verkoopvloeroppervlak: de totale vloeroppervlakte van winkels met inbegrip van de daartoe behorende magazijnen en overige dienstruimten;
 • b. netto verkoopvloeroppervlak: de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van de detailhandel.
1.85 Volwaardig agrarisch bedrijf

een agrarisch bedrijf dat jaarrond een arbeidsbehoefte of -omvang heeft van ten minste één volledige arbeidskracht, met een daarbij passend jaarinkomen en waarvan het behoud ook op langere termijn in voldoende mate en op duurzame wijze is verzekerd (bedrijfseconomisch en milieuhygiënisch).

1.86 Voorerfgebied

een erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.87 Voorgevel

de meest gezichtsbepalende gevel van een gebouw.

1.88 Voorgevelrooilijn

de denkbeeldige lijn die strak langs de voorgevel van het hoofdgebouw wordt getrokken tot aan de zijdelingse perceelsgrenzen dan wel tot aan de zijdelingse grenzen van een bouwvlak.

1.89 Vrijstaande woning

een woning zonder gemeenschappelijke wand met een andere woning.

1.90 Watergang

een werk al of niet overdekt, dienend om in het openbaar belang water te ontvangen, te bergen, af te voeren en toe te voeren, de boven water gelegen taluds, bermen en onderhoudspaden daaronder mede verstaan.

1.91 Waterhuishoudkundige voorziening

voorzieningen ten behoeve van de regulering van de waterhuishouding, zoals watergangen, waterafvoergoten, kunstwerken voor de berging van regenwater, drainage- en infiltratievoorzieningen.

1.92 Waterkering

een voorziening om water tegen te houden, zoals een dijk en een dam.

1.93 Webwinkel

een specifieke vorm van detailhandel met eventuele uitstalling, waarbij de goederen via internet worden aangeboden en zowel per post worden geleverd als ter plaatse afgehaald worden.

1.94 Weg

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.

1.95 Wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover er in deze regeling wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen en dergelijke dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan, tenzij anders bepaald.

1.96 Woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat blijkens aard, inrichting en indeling geschikt en bestemd is voor de huisvesting van één huishouden.

Artikel 2 Wijze van meten

In hoofdstuk 1 van de planregels is aangegeven op welke wijze gemeten moet worden om bijvoorbeeld een goot- of bouwhoogte te bepalen. Een aantal regels komt in nagenoeg elk bestemmingsplan voor. Deze standaard regels worden hier onder gegeven. Indien deze regels in een bestemmingsplan worden gehanteerd, moeten deze worden overgenomen. Uitbreiding van deze regels is mogelijk voor andere onderwerpen dan genoemd in deze paragraaf. Het is toegestaan een regel uit deze paragraaf aan te vullen, mits dat niet de standaard wijze van meten weerspreekt. Bij de schrijfwijze van het begrip en de verklarende zin wordt het gebruik van hoofdletters en kleine letters vrij gelaten.

Voor de wijze van meten van oppervlakten en inhouden van panden en/of gebouwen die niet benoemd zijn in deze paragraaf, kan gebruikgemaakt worden van termen, definities en regels in NEN 2580.

2.1 Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1.1 De afstand tot de zijdelingse perceelsgrens:

de kortste afstand tussen de (zijdelingse) grenzen van een bouwperceel en enig punt van het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk.

2.1.2 De afstand tussen gebouwen:

de kortste afstand tussen de buitenwerkse gevelvlakken van de gebouwen.

2.1.3 De goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeiboord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

N.B.: bij een lessenaarsdak wordt de laagste snijlijn als goothoogte aangemerkt.

2.1.4 De bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, vlaggenmasten, liftschacht, trappenhuis, antennes, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.1.5 De oppervlak van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte terrein ter plaats van het bouwwerk.

2.1.6 De inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grond vloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.1.7 De lengte, breedte en diepte van een bouwwerk:

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van scheidsmuren). De in deze regels gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op goot- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, kozijnen, dorpels en soortgelijke bouwdelen.

2.2

Bij toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw- en bestemmingsgrenzen niet meer bedraagt dan 0,50 m.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de uitoefening van een agrarisch bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering zoals bedoeld in lid 1.10 onder a en b;
 • b. bedrijfswoningen met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf.

met daaraan ondergeschikt:

 • c. infrastructurele voorzieningen;
 • d. recreatief medegebruik;
 • e. bijbehorende voorzieningen zoals erven en tuinen, groen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, verharding en nutsvoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen
 • a. bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden voorzien van een bouwvlak, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbaar nut;
 • b. per bouwvlak, mogen uitsluitend gebouwen ten behoeven van één agrarisch bedrijf worden gebouwd;
 • c. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan 1 per bouwvlak bedragen;
 • d. de maatvoering van een gebouw dient te voldoen aan de eisen die in het volgende bouwschema zijn gesteld:

functie van een gebouw   maximale oppervlakte in m² per bedrijf   goothoogte in m   bouwhoogte in m   inhoud in m3  
  gezamenlijk max.   max.   max.   max.  
bedrijfsgebouw   4.500 m2   zie verbeelding   -    
bedrijfswoning   -   zie verbeelding   -   800, inclusief bijbehorende bouwwerken  
bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoning   75 m2   5   8   -  

 

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen, mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van silo's mag niet meer dan 12 m bedragen;
 • c. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 1 m bedragen, elders mag de hoogte van erf- en terreinafscheiding niet meer dan 2 m bedragen;
 • d. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Bedrijfswoningen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf;
 • d. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden.

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Aan huis verbonden bedrijf of beroep

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 3.3 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan huis gebonden bedrijf of een aan huis gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende

parkeergelegenheid.

3.4.2 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 3.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsmatige activiteiten die niet vergunningplichtig c.q. meldingsplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer;
 • b. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen in de categorieën 1 t/m 2 van de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 1) alsmede daarmee naar aard en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' tevens een rubberfabriek uit ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • d. kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van ten hoogste 250 m²;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': een bedrijf dat motorbrandstoffen aanbied zonder lpg;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': maximaal 1 bedrijfswoning;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel': tevens detailhandel;
 • h. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 1' en 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 2': tevens geluidswerende voorzieningen;
 • i. bijbehorende voorzieningen zoals erven, groen, water, parkeervoorzieningen, verharding en nutsvoorzieningen.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op gronden die zijn voorzien van een bouwvlak, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbaar nut;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van de bedrijfswoning mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen.

4.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen;
 • b. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 1' een geluidswerende wand waarvan de hoogte maximaal 9,35 m mag bedragen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 2' een geluidwal en/of geluidscherm waarvan de hoogte maximaal 4,5 m mag bedragen, waarbij het bepaalde in artikel 34.1 niet van toepassing is op de hoogte van de geluidwerende voorziening;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een tankstation, waarbij de maximale bouwhoogte 6 m mag bedragen.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.2.2 ten behoeve van de hoogte van een erfafscheiding voor de voorgevel met dien verstande dat deze maximaal 2 m mag bedragen.

4.3.2

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.3.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • b. detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan;
 • c. horecabedrijven zijn niet toegestaan;
 • d. zelfstandige kantoorvestigingen zijn niet toegestaan, behoudens kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering van ten hoogste 250 m2;
 • e. in afwijking van het bepaalde onder d bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1' het oppervlak aan kantoren ten behoeve van de bedrijfsvoering ten hoogste 2.000 m²;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlak' bedraagt het het oppervlak aan 'detailhandel' ten hoogste het aangegeven oppervlak;
 • g. geluidszoneringsplichtige inrichtingen en risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan, tenzij de plaatsgebonden risicocontour van 10-6/jaar binnen de eigen inrichtingsgrens van het bedrijf ligt;
 • h. verkooppunten van motorbrandstoffen zijn niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg';
 • i. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan.

Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. nutsbedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals erven, groen, water, parkeervoorzieningen en verharding.
5.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven, tenzij ten tijde van vaststelling reeds een hogere goothoogte aanwezig is, dan geldt die goothoogte als ten hoogste toelaatbaar.

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen;
 • b. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 8 m mag bedragen.

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. webwinkels;
 • c. wonen uitsluitend indien aanwezig ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan; met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • d. detailhandel op de begane grond, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca categorie 1a': horecabedrijven uit categorie 1a van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca categorie 1b': horecabedrijven uit categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca categorie 1c': horecabedrijven uit categorie 1c van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'bioscoop': tevens een bioscoop;
 • i. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel op de verdieping': tevens voor detailhandel op de verdieping;
 • j. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autogarage' tevens een auto verkoopbedrijf uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
 • k. bijbehorende voorzieningen zoals erven, groen, water, parkeervoorzieningen, verharding en nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

6.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak, met uitzondering van gebouwen ten behoeve van openbaar nut;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven waarbij ten minste 1 m tot zijdelingse- en achterste perceelgrens onbebouwd dient te blijven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'luifel' is tevens een overkapping toegestaan.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen;
 • b. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - reclamezuil' is een reclamezuil met een bouwhoogte van ten hoogste 6 m toegestaan.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-gebonden beroep of een aan-huis-gebonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf of een aan huis gebonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan huis gebonden beroep of het aan huis gebonden bedrijf.

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan.
6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.1 Aan-huis-verbonden bedrijf of beroep

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 6.3 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden bedrijf of een aan-huis-gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

6.4.2 Voorwaarde voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 6.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 7 Gemengd - 2

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. wonen, uitsluitend indien aanwezig ten tijde van het ter visie leggen van het ontwerp van dit bestemmingsplan;
 • c. detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';
 • d. volumineuze detailhandel uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
 • e. horeca tot en met de categorie 1b, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca categorie 1b' en gelegen op de begane grond;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van detailhandel - detailhandel op verdieping': tevens voor detailhandel op de verdieping;
 • g. ondergeschikte horeca bij detailhandel;
 • h. bijbehorende voorziening, zoals groen, water, verharding, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden.

7.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 6 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen.

7.3 Specifieke gebruiksregels

Woningen mogen worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan huis gebonden bedrijf of een aan huis gebonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan huis gebonden beroep of het aan huis gebonden bedrijf.
7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Aan huis verbonden bedrijf of beroep

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 7.3 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan huis gebonden bedrijf of een aan huis gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

7.4.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 7.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. park en plantsoen.

met daaraan ondergeschikt:

 • c. verblijfsgebied;
 • d. langzaamverkeersroute(s);
 • e. infiltratievoorzieningen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'verkeer' tevens ten behoeve van de functie verkeer;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 2': tevens een geluidswerende voorzieningen;
 • h. bijbehorende voorzieningen zoals water, verharding en speelvoorzieningen en nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

8.2.1 Gebouwen

Bestaande gebouwen mogen in oppervlak en hoogte worden gehandhaafd, maar niet worden vergroot en verhoogd.

8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 2' een geluidswal en/of geluidscherm waarvan de hoogte maximaal 4,5 m mag bedragen, waarbij het bepaalde in artikel 34.1 niet van toepassing is op de hoogte van de geluidwerende voorziening.
8.3 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 8.1 voor de aanleg van parkeerplaatsen, met dien verstande dat er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het ruimtelijke karakter ter plaatse en dat uit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van belemmeringen ten aanzien van waterberging.

Artikel 9 Maatschappelijk

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats': uitsluitend een begraafplaats;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport-skatebaan': een skatebaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': een parkeerterrein;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning': tevens voor wonen in de vorm van niet zelfstandig wonen;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. bijbehorende voorzieningen zoals erven en tuinen, groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speeltoestellen en verharding.
9.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

9.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven, tenzij ten tijde van vaststelling reeds een hogere goothoogte aanwezig is, dan geldt die goothoogte als ten hoogste toelaatbaar;
 • c. het bouwvlak mag voor 70% bebouwd worden tenzij ten tijde van vaststelling reeds een hoger percentage aanwezig is, dan geldt dit percentage als ten hoogste toelaatbaar met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden.

9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 8 m mag bedragen.
9.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan;
 • b. ondergeschikte horeca uit categorie 1a, met uitzondering van een maaltijdafhaalcentrum, van de Staat van horeca-activiteiten (bijlage 2) en detailhandel bij dagbesteding is toegestaan in die zin dat alleen producten die ter plaatse worden vervaardigd, te koop mogen worden aangeboden;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling uitgesloten' zijn gezondheids- en andere medische) zorgvoorzieningen niet toegestaan.

Artikel 10 Maatschappelijk - IKC

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - IKC' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. scholen;
 • b. kinderdagverblijf;
 • c. bijbehorende voorzieningen zoals erven en tuinen, groen, water, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, verharding, speeltoestellen en verharding.

met daaraan ondergeschikt:

 • d. infrastructurele voorzieningen;
 • e. schoolkantine;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen.

10.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

10.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 70% bebouwd worden;
 • d. het oppervlak ten behoeve van kinderdagverblijf bedraagt ten hoogste 665 m²;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – milieugevoelige functies uitgesloten' is het bouwen van geluidsgevoelige functies niet toegestaan.

10.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 1,5 m mag bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 8 m mag bedragen.
10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

 • a. in 10.2.1 onder c voor een hoger bebouwingspercentage van ten hoogste 80%;
 • b. in artikel 10.2.1 onder d voor een oppervlak van ten hoogste 1.000 m² ten behoeve van een kinderdagverblijf;
 • c. in artikel 10.2.1 onder e indien uit onderzoek blijkt dat de milieusituatie ter plaatse een goed verblijfs- en leefklimaat niet in de weg staat;
10.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan.

Artikel 11 Recreatie - Dagrecreatie

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatieve voorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. infrastructurele voorzieningen;
 • c. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • d. bijbehorende voorziening, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen en verharding.
11.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

11.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden.

11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen;
 • b. terrein- en erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen;
 • c. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen.
11.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan;
 • b. tijdelijke of permanente bewoning van bouwwerken is niet toegestaan;
 • c. detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan;
 • d. horecabedrijven zijn niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'kantine';
 • e. dienstverlening is niet toegestaan;
 • f. bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan;
 • g. het plaatsen van woonwagens is niet toegestaan;
 • h. het gebruik van gronden als standplaats voor ambulante handel is niet toegestaan;
 • i. het plaatsen van woonwagens is niet toegestaan;
 • j. het gebruik van gronden als kampeerterrein is niet toegestaan.

Artikel 12 Sport

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. de beoefening van veldsporten en daarmee in verband houdende voorzieningen;
 • b. sportscholen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'sporthal': een sporthal;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondentrainingsveld': een hondentrainingsveld;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - kantine': horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1a van de bij deze regels behorende Staat van Horeca-activiteiten (bijlage 2) uitsluitend voor zover het een ondergeschikte nevenactiviteit van de hoofdfunctie betreft;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. infrastructurele voorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • h. bijbehorende voorziening, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen en verharding.
12.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

12.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden.

12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 4 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. lichtmasten, ballenvangers en vlaggenmasten waarvan de hoogte maximaal 15 m mag bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. terrein- en erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen.
12.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan;
 • b. tijdelijke of permanente bewoning van bouwwerken is niet toegestaan;
 • c. detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan;
 • d. horecabedrijven zijn niet toegestaan, behoudens ter plaatse van de aanduiding 'kantine';
 • e. dienstverlening anders dan fysiotherapie en andere aan sport en beweging gerelateerde zorgverlening is niet toegestaan;
 • f. bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan.
12.4 Afwijken van de gebruiksregels
12.4.1 Horeca

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 onder e en f teneinde horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1c van de bij deze regels behorende Staat van Horeca-activiteiten (bijlage 2) toe te staan, uitsluitend voor zover het een ondergeschikte nevenactiviteit betreft.

Artikel 13 Sport - Sportcomplex

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport - sportcomplex' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een sporthal in combinatie met een binnen zwembad alsmede horecabedrijven uit ten hoogste categorie 1a van de bij deze regels behorende Staat van Horeca-activiteiten (bijlage 2) uitsluitend voor zover het een ondergeschikte nevenactiviteit van de hoofdfunctie betreft;
 • b. sportschool;
 • c. bijbehorende voorziening, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen, speelvoorzieningen en verharding;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. infrastructurele voorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. waterhuishoudkundige voorzieningen.

13.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

13.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte hoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak maximaal te bebouwen oppervlak bedraagt ten hoogste 5.700 m².

13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van:

 • a. lichtmasten, ballenvangers en vlaggenmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • b. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. terrein- en erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 2 m mag bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de opslag van goederen en materialen anders dan als onderdeel van de bedrijfsvoering is niet toegestaan;
 • b. detailhandelsbedrijven zijn niet toegestaan;
 • c. dienstverlening anders dan fysiotherapie en andere aan sport en beweging gerelateerd zorgverlening is niet toegestaan;
 • d. bedrijfsactiviteiten zijn niet toegestaan.

Artikel 14 Tuin

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen.

14.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

14.2.1 Gebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - voorbouwzone' zijn uitsluitend ondergeschikte bouwdelen toegestaan, behorende bij het in de aangrenzende bestemming gelegen hoofdgebouw, met dien verstande dat:

 • a. de goothoogte van het bouwdeel maximaal 3 m bedraagt;
 • b. de breedte van het bouwdeel ten hoogste de helft van de breedte van de woning beslaat of de minimum afstand tot een van de zijdelingse perceelsgrenzen 3 m bedraagt;
 • c. de maximum oppervlakte van de bebouwing 18 m² bedraagt.

14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de hoogte maximaal 1 m mag bedragen.

14.3 Afwijken van de bouwregels
14.3.1 Uitbreiding woning

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 14.2 voor het uitbreiden van een woning in de aangrenzende bestemming vóór de voorgevel, met dien verstande dat:

 • a. de diepte van de uitbreiding maximaal 1,5 m mag bedragen;
 • b. de hoogte van de uitbreiding maximaal gelijk is aan de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw;
 • c. de breedte van de uitbreiding maximaal 50% van de oorspronkelijke gevelbreedte mag bedragen.

14.3.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 14.3.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 15 Verkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en paden;
 • b. langzaamverkeersroute(s);
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg': een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. infiltratievoorzieningen;
 • f. standplaatsen;
 • g. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, (ondergrondse) vuilcontainers, nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen.
15.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

15.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. speelvoorzieningen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • b. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg', bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van een tankstation, waarbij de maximale bouwhoogte 6 m mag bedragen.

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;
 • b. langzaamverkeersroute(s);
 • c. parkeervoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. infiltratievoorzieningen;
 • e. standplaatsen;
 • f. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, (ondergrondse) vuilcontainers, nutsvoorzieningen en speelvoorzieningen.
16.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

16.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. reclamezuilen waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • b. ten hoogste 3 vlaggenmasten waarvan de hoogte maximaal 6 m mag bedragen;
 • c. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 12 m mag bedragen.

Artikel 17 Water

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. water;
 • b. waterberging;
 • c. infiltratievoorzieningen;
 • d. waterhuishouding;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. bijbehorende voorzieningen zoals bruggen, dammen, duikers, groen, verharding en nutsvoorzieningen.
17.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen.

Artikel 18 Wonen - 1

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. aaneen gebouwde woningen met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen': twee-aaneen en geschakelde woningen met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox': uitsluitend garageboxen;

met daaraan ondergeschikt:

 • d. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verharding, tuinen en erven.
18.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

18.2.1 Algemeen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte' aangegeven hoogte;
 • c. het is niet toegestaan om hoofdgebouwen te splitsen in meerdere woningen;
 • d. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • e. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen.

18.2.2 Aaneengebouwd
 • a. de gronden binnen het bouwvlak mogen voor 100% bebouwd worden;
 • b. de gronden buiten het bouwvlak mogen voor maximaal 50% worden bebouwd;
 • c. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de zijerfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan het openbaar gebied;
 • d. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de achtererfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan openbaar gebied.

18.2.3 Twee-aaneen en geschakeld
 • a. de gronden binnen het bouwvlak mogen voor 100% bebouwd worden;
 • b. de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel:
  • 1. kleiner dan 400 m² voor maximaal 40% worden bebouwd tot een maximum van 40 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 2. tussen 400 m² en 500 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 50 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 3. tussen 500 m² en 700 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 70 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 4. groter dan 700 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 80 m² aan bijbehorende bouwwerken;
 • c. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de zijerfgrens bedraagt ten minste 1,5 m indien grenzend aan het openbaar gebied;
 • d. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de achtererfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan openbaar gebied.

18.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m hoog en achter de voorgevelrooilijn 2 m mogen bedragen.

18.3 Specifieke gebruiksregels

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan.
18.4 Afwijken van de gebruiksregels
18.4.1 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.3 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

18.4.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden lid 18.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 19 Wonen - 2

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. vrijstaande woningen met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte': tevens een praktijkruimte;

met daaraan ondergeschikt:

 • c. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verharding, tuinen en erven.
19.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

19.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de gronden binnen het bouwvlak mogen voor 100% bebouwd worden;
 • c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte' aangegeven hoogte;
 • d. het is niet toegestaan om bestaande hoofdgebouwen te splitsen in meerdere woningen met uitzondering van het bepaalde in lid 19.3;
 • e. het maximaal aantal wooneenheden bedraagt niet meer dan één per bestemmingsvlak, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangeduid;
 • f. de gronden buiten het bouwvlak mogen per bouwperceel:
  • 1. kleiner dan 400 m² voor maximaal 40% worden bebouwd tot een maximum van 40 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 2. tussen 400 m² en 500 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 50 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 3. tussen 500 m² en 700 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 70 m² aan bijbehorende bouwwerken;
  • 4. groter dan 700 m² voor maximaal 35% worden bebouwd tot een maximum van 80 m² aan bijbehorende bouwwerken;
 • g. in afwijking van het bepaalde onder f bedraagt ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlak' het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak ten hoogste het aangegeven oppervlak;
 • h. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • i. de voorgevel mag met maximaal 1 m worden overschreden door uitbouwen, zoals erkers en geledingen in de gevel van het hoofdgebouw in de aangrenzende bestemming.

19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m hoog en achter de voorgevel 2 m mogen bedragen.

19.3 Afwijken van de bouwregels
19.3.1 Woningsplitsing

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.2.1 onder d, ten behoeve van het splitsen van een vrijstaande woning in twee halfvrijstaande woningen, met dien verstande dat:

 • a. de splitsing stedenbouwkundig oogpunt verantwoord is;
 • b. de inhoud van de vrijstaande woning minimaal 800 m³ bedraagt.

19.3.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in 19.3.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan.
19.5 Afwijken van de gebruiksregels
19.5.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.4

teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

19.5.2 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1, ten behoeve van het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een bed & breakfast maximaal 2 verblijfseenheden zijn toegestaan;
 • b. geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
 • c. als gevolg van de verblijfsrecreatie de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de vestiging van verblijfsrecreatie geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit.

19.5.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden lid 19.5.1 en 19.5.2 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 20 Wonen - 3

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in de vorm van gestapelde woningen met daaraan ondergeschikt aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. bijbehorende voorzieningen, zoals groen, water, parkeervoorzieningen, nutsvoorzieningen, speelvoorzieningen, verharding, tuinen en erven.
20.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

20.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • b. de gronden binnen het bouwvlak mogen voor 100% bebouwd worden;
 • c. de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en/of bouwhoogte' aangegeven hoogte;
 • d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen.

20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m hoog en achter de voorgevel 2 m mogen bedragen.

20.3 Specifieke gebruiksregels

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan.
20.4 Afwijken van de gebruiksregels
20.4.1 Aan-huis-verbonden bedrijf of beroep

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning voor gebruik afwijken van het bepaalde onder 20.3 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-gebonden bedrijf of een aan-huis-gebonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

20.4.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in lid 20.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast.

Artikel 21 Woongebied - 1

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
 • b. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, voet- en fietspaden, in en uitritten en parkeerplaatsen;
 • c. bijbehorende voorzieningen, zoals erven, groen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen, water en wegen.
21.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

21.2.1 Bouwen woningen
 • a. uitsluitend grondgebonden woningen zijn toegestaan;
 • b. woningen waarvoor een hogere geluidswaarde van meer dan 53 dB op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld, dienen te beschikken over een geluidsluwe gevel;
 • c. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan 25;
 • d. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte.

21.2.2 Bouwen bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • b. het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste:
  • 1. 40 m² voor percelen kleiner dan 400 m²;
  • 2. 50 m² voor percelen met een oppervlak tussen 400 m² en 500 m²;
  • 3. 70 m² voor percelen met een oppervlak tussen 500 m² en 700 m²;
  • 4. 80 m² voor percelen met een oppervlak groter dan 700 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de zijerfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan het openbaar gebied;
 • e. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de achtererfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan openbaar gebied.

21.2.3 Bouwen bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m hoog en achter de voorgevelrooilijn 2 m mogen bedragen.

21.3 Afwijken van de bouwregels
21.3.1 Afstand tot perceelsgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2.2 onder d om een kortere afstand tot het openbaar gebied aan te houden mits wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.

21.4 Specifieke gebruiksregels
21.4.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan.

21.4.2 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

21.4.3 Percentage groen, water en speelvoorzieningen

Met betrekking tot de inrichting geldt dat:

 • a. minimaal 30% van de gronden dient te worden ingericht voor groen, water en speelvoorzieningen;
 • b. minimaal 10% van de gronden dient te worden ingericht voor water waarbij deze 10% deel mag uitmaken van het in lid a genoemde percentage;
 • c. voor de berekening van het percentage groen, water en speelvoorzieningen, zoals opgenomen in lid 21.4.3 onder a en b, mogen de aan deze bestemming grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' worden meegeteld.
21.5 Afwijken van de gebruiksregels
21.5.1 Aan huis verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.4.2 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

21.5.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden lid 21.5.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast, een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

21.5.3 Lager percentage groen, water en speelvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.5.3 onder a voor een lager percentage indien binnen 'Woongebied - 2' en/of 'Woongebied - 3' en/of de aan deze bestemmingen grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' een hoger percentage is gerealiseerd met dien verstande dat:

  • 1. het percentage groen, water en speelvoorzieningen mag niet minder dan 20% van de gronden bedragen, waarbij het bepaalde in lid 21.5.3 onder b onverminderd geldt.

21.5.4 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.1, ten behoeve van het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een bed & breakfast maximaal 2 verblijfseenheden zijn toegestaan;
 • b. geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
 • c. als gevolg van de verblijfsrecreatie de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de vestiging van verblijfsrecreatie geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit.
21.6 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening, nadere eisen stellen met betrekking tot de plaats en afmetingen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, voor zover nodig ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
 • b. Parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen daarvoor in stand te worden gelaten.

Artikel 22 Woongebied - 2

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-verbonden beroepen of bedrijven;
 • b. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, voet- en fietspaden, in en uitritten en parkeerplaatsen;
 • c. bijbehorende voorzieningen, zoals erven, groen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen, water en wegen.
22.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

22.2.1 Bouwen woningen
 • a. zowel grondgebonden als gestapelde woningen zijn toegestaan;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' zijn geen woningen toegestaan;
 • c. ten minste 80% van de woningen dient grondgebonden te worden gebouwd;
 • d. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan 43;
 • e. woningen waarvoor een hogere geluidswaarde van meer dan 53 dB op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld, dienen te beschikken over een geluidsluwe gevel;
 • f. de maximum goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven goot- en bouwhoogte, indien plat wordt afgedekt bedraagt de maximale goothoogte 9 m.

22.2.2 Bouwen bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • b. het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste:
  • 1. 40 m² voor percelen kleiner dan 400 m²;
  • 2. 50 m² voor percelen met een oppervlak tussen 400 m² en 500 m²;
  • 3. 70 m² voor percelen met een oppervlak tussen 500 m² en 700 m²;
  • 4. 80 m² voor percelen met een oppervlak groter dan 700 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de zijerfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan het openbaar gebied;
 • e. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de achtererfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan openbaar gebied.

22.2.3 Bouwen bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m hoog en achter de voorgevelrooilijn 2 m mogen bedragen.

22.3 Afwijken van de bouwregels
22.3.1 Woningbouw ter plaatse van 'wonen uitgesloten'

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.1 onder b om woningen toe te staan als wordt aangetoond dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat en bestaande bedrijven niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd.

22.3.2 Afstand tot perceelsgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.2.2 onder d om een kortere afstand tot het openbaar gebied aan te houden mits wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.

22.4 Specifieke gebruiksregels
22.4.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan.

22.4.2 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

22.4.3 Percentage groen, water en speelvoorzieningen

Met betrekking tot de inrichting geldt dat:

 • a. minimaal 30% van de gronden dient te worden ingericht voor groen, water en speelvoorzieningen;
 • b. minimaal 10% van de gronden dient te worden ingericht voor water waarbij deze 10% deel mag uitmaken van het in lid a genoemde percentage;
 • c. voor de berekening van het percentage groen, water en speelvoorzieninge,n zoals opgenomen in lid 22.4.3 onder a en b, mogen de aan deze bestemming grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' worden meegeteld.
22.5 Afwijken van de gebruiksregels
22.5.1 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.4.2 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

22.5.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden lid 22.5.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast, een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

22.5.3 Lager percentage groen, water en speelvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.4.3 onder a voor een lager percentage indien binnen 'Woongebied - 1' en/of 'Woongebied - 3' en/of de aan deze bestemmingen grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' een hoger percentage is gerealiseerd met dien verstande dat:

  • 1. het percentage groen, water en speelvoorzieningen mag niet minder dan 20% van de gronden bedragen, waarbij het bepaalde in lid 22.4.3 onder b onverminderd geldt.

22.5.4 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 22.1, ten behoeve van het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie bij vrijstaande woningen, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een bed & breakfast maximaal 2 verblijfseenheden zijn toegestaan;
 • b. geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
 • c. als gevolg van de verblijfsrecreatie de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de vestiging van verblijfsrecreatie geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit.
22.6 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening, nadere eisen stellen met betrekking tot de plaats en afmetingen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, voor zover nodig ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
 • b. Parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen daarvoor in stand te worden gelaten.

Artikel 23 Woongebied - 3

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen daaronder begrepen aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. verkeersvoorzieningen in de vorm van wegen, voet- en fietspaden, in en uitritten en parkeerplaatsen;
 • c. bijbehorende voorzieningen, zoals erven, groen, speelvoorzieningen, nutsvoorzieningen, tuinen, water en wegen.
23.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

23.2.1 Voorwaardelijke verplichting geluidwerende voorzieningen

Alvorens woningen ter plaatse van de bestemming Woongebied – 3 in gebruik worden genomen, dienen geluidswerende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - scherm - 1' zoals opgenomen in artikel 4.2.2 sub c in de vorm van een wand met roldeur met een breedte van 18 m en een hoogte van 9,35 m en ter plaatse van de aanduiding 'specifiek bouwaanduiding - scherm - 2' zoals opgenomen in artikel 4.2.2 sub d en/of artikel 8.2.2 sub c en/of artikel 23.2.4 sub b in de vorm van een geluidwal al dan niet gecombineerd met een geluidwerend scherm met een lengte van 130 m en een hoogte van 4,5 m te worden gerealiseerd en in stand te worden gehouden. Het bepaalde in artikel 34.1 is niet op de hoogte van de geluidwerende voorziening van toepassing. Deze geluidwal en/of dit scherm dient voor wat betreft materialisering en kleur en/of beplanting aan redelijke eisen van welstand te voldoen.

23.2.2 Bouwen woningen
 • a. zowel grondgebonden als gestapelde woningen zijn toegestaan;
 • b. gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd op de gronden die zijn voorzien van een bouwvlak;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' zijn geen woningen toegestaan;
 • d. woningen waarvoor een hogere geluidswaarde van meer dan 53 dB op grond van de Wet geluidhinder is vastgesteld, dienen te beschikken over een geluidsluwe gevel;
 • e. de gevels van woningen waarbij het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau meer dan 50 dB(A) bedraagt (inrichtingslawaai) dienen te worden uitgevoerd met een dove gevel; het geluidniveau in geluidgevoelige ruimten mag niet meer dan 35 dB(A) bedragen;
 • f. ten minste 80% van de woningen dient gestapeld te worden gebouwd;
 • g. het totaal aantal woningen mag niet meer bedragen dan 90;
 • h. de maximum bouwhoogte bedraagt ten hoogste de met de maatvoeringsaanduiding aangegeven bouwhoogte.

23.2.3 Bouwen bijbehorende bouwwerken
 • a. bijbehorende bouwwerken dienen in het achtererfgebied te worden gebouwd;
 • b. het oppervlak aan bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 40 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 m en de bouwhoogte maximaal 4,5 m bedragen;
 • d. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de zijerfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan het openbaar gebied;
 • e. de afstand van het bijbehorende bouwwerken tot de achtererfgrens bedraagt ten minste 1 m indien grenzend aan openbaar gebied.

23.2.4 Bouwen bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:

 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevelrooilijn maximaal 1 m hoog en achter de voorgevelrooilijn 2 m mogen bedragen.
23.3 Afwijken van de bouwregels
23.3.1 Woningbouw ter plaatse van 'wonen uitgesloten'

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2.2 onder b om woningen toe te staan als wordt aangetoond dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat en bestaande bedrijven niet in de bedrijfsvoering worden belemmerd.

23.3.2 Hogere bouwhoogte

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2.2 onder g om een extra bouwlaag ter plaatse van de bebouwing langs de Amnesty Internationallaan toe te staan, mits dit stedenbouwkundig en milieutechnisch inpasbaar is.

23.3.3 Afstand tot perceelsgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.2.3 onder d om een kortere afstand tot het openbaar gebied aan te houden mits wordt voldaan aan redelijke eisen van welstand.

23.4 Specifieke gebruiksregels
23.4.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:

 • a. het gebruik van gronden ten behoeve van opslag is niet toegestaan;
 • b. het gebruik van gronden ten behoeve van wonen is alleen toegestaan indien voldaan is aan het bepaalde in artikel 23.2.1.

23.4.2 Aan-huis-verbonden beroep of bedrijf

Gebouwen mogen worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of een aan-huis-verbonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate wordt gehandhaafd;
 • b. het vloeroppervlak ten behoeve van het aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep maximaal 25 m² mag bedragen;
 • c. detailhandel slechts is toegestaan voor zover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan-huis-verbonden beroep of het aan-huis-verbonden bedrijf.

23.4.3 Percentage groen, water en speelvoorzieningen

Met betrekking tot de inrichting geldt dat:

 • a. minimaal 30% van de gronden dient te worden ingericht voor groen, water en speelvoorzieningen;
 • b. minimaal 10% van de gronden dient te worden ingericht voor water waarbij deze 10% deel mag uitmaken van het in lid a genoemde percentage;
 • c. voor de berekening van het percentage groen, water en speelvoorzieningen, zoals opgenomen in lid 23.4.3 onder a en b, mogen de aan deze bestemming grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' worden meegeteld.
23.5 Afwijken van de gebruiksregels
23.5.1 Aan-huis-verbonden bedrijf of beroep

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.4 teneinde het vloeroppervlak ten behoeve van aan-huis-verbonden bedrijf of een aan-huis-verbonden beroep te vergroten tot 40 m², een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

23.5.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning als bedoeld in de leden lid 23.5.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • a. het doel en de uitgangspunten van het plan niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast, een en ander met dien verstande dat kan worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

23.5.3 Lager percentage groen, water en speelvoorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.4.3 onder a voor een lager percentage indien binnen 'Woongebied - 1' en/of 'Woongebied - 2' en/of de aan deze bestemmingen grenzende bestemmingen 'Groen' en 'Water' een hoger percentage is gerealiseerd met dien verstande dat:

 • a. het percentage groen, water en speelvoorzieningen mag niet minder dan 20% van de gronden bedragen, waarbij het bepaalde in lid 23.4.3 onder b onverminderd geldt.

23.5.4 Bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.1, ten behoeve van het realiseren van kleinschalige verblijfsrecreatie, met dien verstande dat:

 • a. ten behoeve van een bed & breakfast maximaal 2 verblijfseenheden zijn toegestaan;
 • b. geen nieuwe bebouwing mag worden opgericht;
 • c. als gevolg van de verblijfsrecreatie de bestaande bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van de omringende bedrijven uit milieuhygiënisch oogpunt niet onevenredig worden beperkt;
 • d. de vestiging van verblijfsrecreatie geen onevenredige publieks- en/of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben;
 • e. geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige cultuurhistorische waarden, natuurwaarden en/of de landschappelijke kwaliteit.

23.5.5 Overige functies

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 23.1 voor het vestigen van maatschappelijke voorzieningen en of dienstverlening op de begane grond.

23.6 Nadere eisen
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening, nadere eisen stellen met betrekking tot de plaats en afmetingen van aan- en uitbouwen, bijgebouwen, overkappingen en andere bouwwerken, voor zover nodig ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
 • b. Parkeervoorzieningen op eigen terrein dienen daarvoor in stand te worden gelaten.

Artikel 24 Leiding - Gas

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een hoofd aardgasleiding en de daarbij behorende beschermingszone.

24.2 Bouwregels

Op de gronden is het niet toegestaan te bouwen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de desbetreffende hoofdtransportleiding.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 24.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge ter plaatse aangewezen andere bestemmingen, mits door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de leiding en vooraf advies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
24.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en het ophogen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft dieper dan 30 cm;
 • b. het graven of dempen van waterpartijen en watergangen dieper dan 30 cm;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd.

24.4.2 Uitzondering op het verbod

De in lid 24.4.1 bedoelde vergunning is niet vereist voor werken, die:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en waarvoor vergunning is verleend;
 • b. het normale onderhoud betreffen;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

24.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 24.4.1 wordt slechts verleend indien de leiding door de werken niet onevenredig worden geschaad en er door de werken en/of werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan. Alvorens de vergunning te verlenen, wint het bevoegd gezag advies in bij de eigenaar van de desbetreffende leiding(en).

Artikel 25 Leiding - Water

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Water' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor een hoofdwatertransportleiding en de daarbij behorende beschermingszone.

25.2 Bouwregels

Op deze gronden is het niet toegestaan te bouwen, met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de desbetreffende hoofdtransportleiding.

25.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 25.2 ten behoeve van bebouwing als toegestaan ingevolge ter plaatse aangewezen andere bestemmingen, mits door de bouw en situering van de betreffende bebouwing geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de leiding en vooraf advies is ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
25.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) op of in deze gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren:

 • a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen, ontginnen en het ophogen van gronden met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft dieper dan 30 cm;
 • b. het graven of dempen van waterpartijen en watergangen dieper dan 30 cm;
 • c. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en drainage en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur dieper dan 30 cm;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen of rooien van bomen en/of houtgewas, waarbij stobben worden verwijderd.

25.4.2 Uitzondering op het verbod

De in lid 25.4.1 bedoelde omgevingsvergunning is niet vereist voor werken, die:

 • a. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan en waarvoor vergunning is verleend;
 • b. het normale onderhoud betreffen;
 • c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.

25.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 25.4.1 wordt slechts verleend indien de leiding door de werken niet onevenredig worden geschaad en er door de werken en/of werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan. Alvorens de vergunning te verlenen, wint het bevoegd gezag advies in bij de eigenaar van de desbetreffende leiding(en).

Artikel 26 Waarde - Archeologie 1

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

26.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts toelaatbaar, indien:

 • a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut;
 • b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
 • c. de diepte van de bodemingreep kleiner is dan 80 cm.
26.3 Afwijken van de bouwregels
26.3.1 Afwijkingsmogelijkheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 26.2 voor bouwplannen waarvan de verstoringsdiepte meer bedraagt dan 80 cm beneden het maaiveld, mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

26.3.2 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 26.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, door een archeologisch deskundige.
26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
26.4.1 Verbod op het uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 80 cm beneden maaiveld, ongeacht de oppervlakte van de werkzaamheden.

26.4.2 Vergunningplichtige werkzaamheden

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

 • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
 • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

26.4.3 Uitzondering

Een omgevingsvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en is tevens niet van toepassing op bestaande weg- en leidingcunetten.

26.4.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

26.4.5 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
26.5 Omgevingsvergunning voor slopen
26.5.1 Sloopverbod

Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de aanwezige bouwwerken te slopen, indien de diepte meer dan 80 cm beneden maaiveld bedraagt.

26.5.2 Voorwaarden voor het slopen

Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

26.5.3 Meldingsplicht

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de vergunning.

26.5.4 Geen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

26.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 1' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. aan de gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn;
 • c. de oppervlaktes en/of dieptes te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

Artikel 27 Waarde - Archeologie 2

27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

27.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts toelaatbaar, indien:

 • a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut;
 • b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
 • c. de bodemingreep een oppervlakte kleiner dan 100 m² heeft en/of niet dieper reikt dan 50 cm beneden maaiveld.
27.3 Afwijken van de bouwregels
27.3.1 Afwijkingsmogelijkheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 27.2 voor bouwplannen waarvan de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 100 m² en de verstoringsdiepte meer bedraagt dan 50 cm beneden het maaiveld, mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

27.3.2 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 27.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, door een archeologisch deskundige.
27.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
27.4.1 Verbod op het uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 50 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 m² beslaan.

27.4.2 Vergunningplichtige werkzaamheden

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

 • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
 • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

27.4.3 Uitzondering

Een omgevingsvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en is tevens niet van toepassing op bestaande weg- en leidingcunetten.

27.4.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

27.4.5 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
27.5 Omgevingsvergunning voor slopen
27.5.1 Sloopverbod

Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de aanwezige bouwwerken te slopen, indien de oppervlakte groter is dan 100 m² en de diepte meer dan 50 cm beneden maaiveld bedraagt.

27.5.2 Voorwaarden voor het slopen

Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

27.5.3 Meldingsplicht

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de vergunning.

27.5.4 Geen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

27.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 2' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. aan de gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn;
 • c. de oppervlaktes en/of dieptes te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

Artikel 28 Waarde - Archeologie 3

28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

28.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts toelaatbaar, indien:

 • a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut;
 • b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
 • c. de bodemingreep een oppervlakte kleiner dan 100 m² heeft en/of niet dieper reikt dan 80 cm beneden maaiveld.
28.3 Afwijken van de bouwregels
28.3.1 Afwijkingsmogelijkheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 28.2 voor bouwplannen waarvan de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 100 m² en de verstoringsdiepte meer bedraagt dan 80 cm beneden het maaiveld, mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

28.3.2 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 28.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, door een archeologisch deskundige.
28.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
28.4.1 Verbod op het uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 80 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 100 m² beslaan.

28.4.2 Vergunningplichtige werkzaamheden

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

 • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
 • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

28.4.3 Uitzondering

Een omgevingsvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en is tevens niet van toepassing op bestaande weg- en leidingcunetten.

28.4.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

28.4.5 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
28.5 Omgevingsvergunning voor slopen
28.5.1 Sloopverbod

Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de aanwezige bouwwerken te slopen, indien de oppervlakte groter is dan 100 m² en de diepte meer dan 80 cm beneden maaiveld bedraagt.

28.5.2 Voorwaarden voor het slopen

Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

28.5.3 Meldingsplicht

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de vergunning.

28.5.4 Geen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

28.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 3' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. aan de gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn;
 • c. de oppervlaktes en/of dieptes te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

Artikel 29 Waarde - Archeologie 4

29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

29.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts toelaatbaar, indien:

 • a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut;
 • b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
 • c. de bodemingreep een oppervlakte kleiner dan 200 m² heeft en/of niet dieper reikt dan 350 cm beneden maaiveld.
29.3 Afwijken van de bouwregels
29.3.1 Afwijkingsmogelijkheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 29.2 voor bouwplannen waarvan de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 200 m² en de verstoringsdiepte meer bedraagt dan 350 cm beneden het maaiveld, mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

29.3.2 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 29.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, door een archeologisch deskundige.
29.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
29.4.1 Verbod op het uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 350 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.

29.4.2 Vergunningplichtige werkzaamheden

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

 • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
 • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

29.4.3 Uitzondering

Een omgevingsvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en is tevens niet van toepassing op bestaande weg- en leidingcunetten.

29.4.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

29.4.5 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
29.5 Omgevingsvergunning voor slopen
29.5.1 Sloopverbod

Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de aanwezige bouwwerken te slopen, indien de oppervlakte groter is dan 200 m² en de diepte meer dan 350 cm beneden maaiveld bedraagt.

29.5.2 Voorwaarden voor het slopen

Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

29.5.3 Meldingsplicht

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de vergunning.

29.5.4 Geen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

29.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 4' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. aan de gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn;
 • c. de oppervlaktes en/of dieptes te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

Artikel 30 Waarde - Archeologie 5

30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud van de aan de gronden eigen zijnde archeologische waarden.

30.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn nieuwe bouwwerken ten behoeve van overige aan de gronden toegekende bestemmingen slechts toelaatbaar, indien:

 • a. het bouwplan betrekking heeft op vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en alleen de bestaande fundering wordt benut;
 • b. het bouwplan geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
 • c. de bodemingreep een oppervlakte kleiner dan 200 m² heeft en/of niet dieper reikt dan 80 cm beneden maaiveld.
30.3 Afwijken van de bouwregels
30.3.1 Afwijkingsmogelijkheid

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder 30.2 voor bouwplannen waarvan de oppervlakte van de bodemingreep groter is dan 200 m² en de verstoringsdiepte meer bedraagt dan 80 cm beneden het maaiveld, mits op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.

30.3.2 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 30.3.1 kan het bevoegd gezag de volgende regels verbinden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden, zoals alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op dit doel gericht zijn;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting tot het begeleiden van de activiteiten, waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, door een archeologisch deskundige.
30.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
30.4.1 Verbod op het uitvoeren van werkzaamheden

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag werkzaamheden uit te voeren of te doen c.q. te laten uitvoeren die dieper reiken dan 80 cm beneden maaiveld en die tevens een terreinoppervlakte groter dan 200 m² beslaan.

30.4.2 Vergunningplichtige werkzaamheden

Het vergunningvereiste betreft de volgende werken c.q. werkzaamheden:

 • a. grondbewerkingen (van welke aard dan ook);
 • b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen;
 • c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
 • d. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontginnen, bodemverlagen, afgraven;
 • e. het ingraven van ondergrondse kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies e.d.;
 • f. het aanleggen van waterlopen of het vergraven van bestaande waterlopen.

30.4.3 Uitzondering

Een omgevingsvergunning geldt niet voor bedoelde activiteiten gericht op het normale onderhoud en beheer van de betreffende gronden en welke in uitvoering waren ten tijde van het van kracht worden van dit bestemmingsplan en is tevens niet van toepassing op bestaande weg- en leidingcunetten.

30.4.4 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning wordt verleend, indien daardoor de aanwezige archeologische waarden van de gronden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast. Alvorens de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden te kunnen verlenen, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning aan het bevoegd gezag hieromtrent een rapport van een archeologisch deskundige te overleggen.

30.4.5 Aanvullende regels voor een omgevingsvergunning

Aan een omgevingsvergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische monumenten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek;
 • c. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
30.5 Omgevingsvergunning voor slopen
30.5.1 Sloopverbod

Het is verboden voor de 'Waarde - Archeologie 5' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning) van het bevoegd gezag de aanwezige bouwwerken te slopen, indien de oppervlakte groter is dan 200 m² en de diepte meer dan 80 cm beneden maaiveld bedraagt.

30.5.2 Voorwaarden voor het slopen

Aan de omgevingsvergunning kan in ieder geval de voorwaarde worden gesteld dat de sloop wordt begeleid door een gekwalificeerd deskundige.

30.5.3 Meldingsplicht

Indien tijdens de begeleiding van de sloopwerken vondsten van zeer hoge waarden worden aangetroffen, wordt hiervan terstond melding gemaakt bij het bevoegd gezag die in het belang van de archeologische monumentenzorg aanvullende voorschriften kunnen verbinden aan de vergunning.

30.5.4 Geen omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien blijkt dat de sloop een onevenredige aantasting van de archeologische waarden van de gronden tot gevolg heeft.

30.6 Wijzigingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag is bevoegd het plan te wijzigen door:

 • a. de bestemming 'Waarde - Archeologie 5' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn;
 • b. aan de gronden alsnog de bestemming 'Waarde - Archeologie' toe te kennen indien uit nader archeologisch onderzoek blijkt dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn;
 • c. de oppervlaktes en/of dieptes te veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van nader verkregen archeologische kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 31 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 32 Algemene bouwregels

32.1 Keur

Bij initiatieven op gronden met de bestemming Water of de dubbelbestemming Waterstaat-Waterkering alsmede binnen een afstand van 5 m uit de bestemmingsgrens van de bestemming 'Water', dient de Keur van het Waterschap Hollandse Delta in acht te worden genomen.

32.2 Bestaande maten
 • a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat:
  • 1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten hoogste toelaatbaar worden aangehouden;
  • 2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten minste toelaatbaar worden aangehouden.
 • b. Ingeval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op dezelfde plaats plaatsvindt.
 • c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit plan niet van toepassing.
32.3 Parkeerregeling
 • a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden.
 • b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de nota 'Parkeernormen Hellevoetsluis 2011' bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid, met dien verstande dat indien gedurende de planperiode een nieuwe versie verschijnt, met deze nieuwe versie rekening wordt gehouden. Hierbij kunnen voorschriften worden opgenomen over het realiseren en in stand houden van parkeergelegenheid op eigen terrein.
 • c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde sub a en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien, indien de structuur van de omgeving daartoe aanleiding geeft en geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de bereikbaarheid.
32.4 Ondergronds bouwen
32.4.1 Ondergrondse werken en werkzaamheden

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen beperkingen met dien verstande dat er geen sprake mag zijn van negatieve gevolgen voor de grondwaterhuishouding en de grondwaterstanden in de omgeving van het bouwwerk.

32.4.2 Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak;
 • b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;
 • c. de ondergrondse bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder peil.

Artikel 33 Algemene aanduidingsregels

33.1 Vrijwaringszone - molenbiotoop

In afwijking van hoofdstuk 2 gelden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' de volgende regels:

 • a. binnen een afstand van 100 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek;
 • b. binnen een afstand van 100 tot 400 m tot het middelpunt van de molen wordt geen bebouwing opgericht en mag geen beplanting aanwezig zijn hoger dan 1/30 van de afstand van het bouwwerk en de beplanting tot het middelpunt van de molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verticaal staande wiek;
 • c. indien op grond van hoofdstuk 2 een lagere maximale bouwhoogte geldt dan de maximaal toelaatbare bouwhoogte ingevolge dit lid onder a en b, prevaleert de maximaal toelaatbare bouwhoogte van hoofdstuk 2;
 • d. het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van dit lid onder a en b, indien:
  • 1. de vrije windvang of het zicht op de molen al zijn beperkt vanwege aanwezige bebouwing en beplanting en de windvang en het zicht op de molen niet verder worden beperkt vanwege de nieuw op te richten bebouwing en de beplanting;
  • 2. toepassing van de in dit lid onder a en b bedoelde afstands- en/of hoogtematen de belangen in verband met de nieuw op te richten bebouwing onevenredig zouden schaden.

Artikel 34 Algemene afwijkingsregels

34.1 Maten en bouwgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen –  tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels voor:

 • a. afwijkingen van (bouw)maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%, mits stedenbouwkundig verantwoord en na akkoord Commissie Ruimtelijke Kwaliteit;
 • b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 35 Algemene wijzigingsregels

35.1 Overschrijding bestemmingsgrenzen

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot.

Artikel 36 Overige regels

36.1 Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 37 Overgangsrecht

37.1 Overgangsrecht bouwwerken

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
 • b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met maximaal 10%;
 • c. dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
37.2 Overgangsrecht gebruik

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt:

 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
 • c. indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten;
 • d. dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 38 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als 'regels van het bestemmingsplan Nieuw-Helvoet'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hellevoetsluis, gehouden op ….

De griffier, De voorzitter,