direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Rivierenbuurt 2013
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0248ERivierenbrt-50VA

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen, een en ander met de daarbij behorende hoofdgebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen.

18.2 Afwijkende bestemming

Daar waar op de kaart door middel van een functieaanduiding is aangegeven dat een afwijkende bestemming is toegestaan, zijn op deze gronden tevens gebouwen ten behoeve van deze bestemming, aan- en bijgebouwen en in deze bestemming passende andere bouwwerken toegestaan:

 • a. ter plaatse van de functieaanduiding "dh" is detailhandel, toegestaan;
 • b. ter plaatse van de functieaanduiding "b" is een bedrijf toegestaan in de categorie A of B van de Staat van bedrijven bij functiemenging;
 • c. ter plaatse van de functieaanduiding "gd" (gemengd) zijn detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke voorzieningen en bedrijven in de categorie A of B van de Staat van bedrijven bij functiemenging, zoals omschreven in artikel 6.1, onder f, met uitzondering van garagebedrijven, toegestaan;
 • d. ter plaatse van de functieaanduiding "h" is een horeca-inrichting t/m categorie "horeca zwaar" toegestaan;
 • e. ter plaatse van de functieaanduiding "k" is een kantoor toegestaan;
 • f. ter plaatse van de functieaanduiding "dv" is dienstverlening toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding "dhe" is detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke goederen toegestaan;
 • h. ter plaatse van de functieaanduiding "m" is jeugd-/kinder-/buitenschoolse opvang toegestaan;
 • i. ter plaatse van de functieaanduiding "si" is een seksinrichting toegestaan;
 • j. ter plaatse van de functieaanduiding "sportcentrum" [spc] is een sportcentrum toegestaan;
 • k. ter plaatse van de functieaanduiding "ga" is een garagebedrijf toegestaan, dan wel is een bedrijf toegestaan in de categorie A of B van de Staat van bedrijven bij functiemenging;
 • l. ter plaatse van de functieaanduiding "p" is een perkeerterrein toegestaan;
18.3 Bouwregels
18.3.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de hoofdgebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. in uitzondering hierop mag ter plaatse van de "specifieke bouwaanduiding - dakopbouw" [sba-dob] een dakopbouw van maximaal 3,5 m hoogte gebouwd worden;
 • d. ter plaatse van de aanduiding “parkeergarage” [pg] mag een ondergrondse parkeervoorziening worden gebouwd. Deze dient met uitzondering van in- en/of uitritten, toegangsportalen voor voetgangers, ontluchtingsmiddelen en soortgelijke bouwwerken, beneden peil te worden aangelegd en mag uit niet meer dan één laag bestaan.
 • e. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” [ond] dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping.
18.3.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. de bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. in uitzondering op het gestelde onder b. mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen, voor zover deze zich voor de voorgevel en het verlengde daarvan bevinden, niet meer dan 1 m bedragen;
 • d. het gestelde onder b. is niet van toepassing op het plaatsen van masten en soortgelijke bouwwerken.
18.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan afwijken toestaan van:

 • a. lid 18.3.1, onder a. ten behoeve van het bouwen van een aanbouw buiten het aangegeven bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van een aanbouw niet meer mag bedragen dan 0,3 m boven de vloer van de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw en tot een maximum van 4 m;
  • 2. de diepte van een aanbouw niet meer dan 3 m mag bedragen; in afwijking hiervan kan, ingeval de aanbouw ten dienste staat van de in de onderbouw toegestane van het wonen afwijkende functies, een grotere bebouwingsoppervlakte worden toegestaan, waarbij de niet van het bouwvlak deel uitmakende gronden voor maximaal 100% mogen worden bebouwd;
  • 3. het gezamenlijke oppervlak van aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 50% van het gedeelte van het bouwperceel dat achter het bouwvlak gelegen is;
  • 4. de aanbouw zich niet voor de voorgevel en het verlengde daarvan mag bevinden.
 • b. lid 18.3.1, onder a. ten behoeve van het bouwen van een bijgebouw buiten het aangegeven bouwvlak, met dien verstande dat:
  • 1. de maximum oppervlakte aan bijgebouwen niet meer dan 20 m2 mag bedragen; in afwijking hiervan kan, ingeval de bijgebouwen ten dienste staan van de in de onderbouw toegestane van het wonen afwijkende functies, een grotere bebouwingsoppervlakte worden toegestaan, waarbij de niet van het bouwvlak deel uitmakende gronden voor maximaal 100 % mogen worden bebouwd;
  • 2. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen;
  • 3. het gezamenlijke oppervlak van aan- en uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedraagt dan 50% van het gedeelte van het bouwperceel dat achter het bouwvlak gelegen is;
  • 4. in afwijking van het vorenstaande kan worden toegestaan dat een bijgebouw dat ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp-bestemmingsplan aanwezig was en waarvan de oppervlakte en/of hoogte respectievelijk meer dan 20 m2 en/of 3 m bedraagt, wordt vervangen door een bijgebouw, welke qua maximum oppervlakte en hoogte overeenkomt met het ten tijde van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan bestaande bijgebouw;
  • 5. bijgebouwen zich niet voor de voorgevel en het verlengde daarvan mogen bevinden.
 • c. lid 5.2.1, onder b. ten behoeve van borstweringen en andersoortige uit architectonische of esthetische overwegingen voorgestane dakelementen, waaronder kroonlijsten en dergelijke, tot een maximum hoogte van 1,5 m;
 • d. lid 5.2.1, onder b. ten behoeve van het verschuiven van de door hoogtegrenzen omkaderde vlakken met maximaal 3 m, met dien verstande dat de totale oppervlakte van alle door hoogtegrenzen omkaderde vlakken ongewijzigd dient te blijven.
18.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. Bestemmingen anders dan wonen, zijn uitsluitend op de beganegrondlaag toegestaan;
 • b. Het vestigen van een geluidsgevoelige functie is toegestaan, tenzij uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder wordt overschreden;
 • c. Jeugd-, kinder- en buitenschoolse opvang dient te voldoen aan de criteria genoemd in de beleidsnota 'Ruimtelijke implementatie kindercentra in Den Haag' (RIS085329);
 • d. Jeugd-, kinder- en buitenschoolse opvang dient te voldoen aan de criteria genoemd in de Wet geluidhinder.
18.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, overeenkomstig het bepaalde in art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming zodanig te wijzigen dat, in uitzondering op het bepaalde in het derde lid, een geluidsgevoelige functie wordt gevestigd indien uit onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder wordt overschreden, een en ander met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en gebouwen;
 • b. bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid dient een procedure hogere grenswaarde in het kader van de Wet geluidhinder te worden doorlopen;
 • c. voordat burgemeester en wethouders overgaan tot wijziging, dient de procedure zoals opgenomen in artikel 27 te worden gevolgd.