direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd - 2
Plan: Bezuidenhout
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0204GBezuidenht-50VA

Artikel 5 Gemengd - 2

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel op de begane grond;
 • b. dienstverlening op de begane grond;
 • c. bedrijven die behoren tot de categorieën A en B van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging als opgenomen in bijlage 2 van de regels op de begane grond;
 • d. gebruik ten behoeve van een maatschappelijke functie, waaronder wordt begrepen:
  • 1. gezondheidszorg,
  • 2. openbare dienstverlening,
  • 3. verenigingsleven,
  • 4. zorg- en welzijnsinstelling;
 • e. wonen;
 • f. horeca in de categorie licht aan het Stuyvesantplein;

en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:

 • g. 'garage' gebruik ten behoeve van een garagebedrijf op de begane grond;
 • h. 'bedrijf" gebruik ten behoeve van een bedrijf dat behoort tot de categorieën A en B uit de 'staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging' als opgenomen in Bijlage 2 bij de regels;
 • i. 'dienstverlening' gebruik ten behoeve van dienstverlening op de verdiepingen;
 • j. 'detailhandel in brand en explosiegevaarlijke goederen', gebruik voor detailhandel in vuurwerk;
 • k. 'horeca tot en met horecacategorie 1', gebruik als horecainrichting in de categorie 'Licht',
 • l. 'horeca tot en met horecacategorie 3', gebruik als horecainrichting in de categorie 'zwaar',

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, (al dan niet gebouwde) parkeervoorzieningen, groen, water en overige voorzieningen.

5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de plankaart staat aangegeven;
 • c. in uitzondering op het voorgaande onder 'b' mag ter plaatse van de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 1’ en de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2’ een dakopbouw van maximaal 3,5 hoogte gebouwd worden;
 • d. ten aanzien van het bouwen van een dakopbouw waarvoor de ‘specifieke bouwaanduiding - dakopbouw 2’ van toepassing is kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de hoogte van de dakopbouw;
5.2.2 Aan- en bijgebouwen

Voor het bouwen van aanbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

 • a. de gezamenlijke oppervlakte aan aanbouwen en (vrijstaande) bijgebouwen buiten het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 50% van het totale erf, met een maximum oppervlakte van 30 m2 per perceel;
 • b. de hoogte van een aanbouw of aangebouwd bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer bedragen dan 0,30 meter boven de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw;
 • c. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw als bedoeld onder a mag niet meer bedragen dan 4 m;
 • d. In uitzondering op het gestelde onder a zijn aan- en bijgebouwen ook toegestaan met een grotere omvang en/of hoogte indien deze aanwezig waren op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan en de omvang en hoogte ervan niet wordt veranderd.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter;
 • b. het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten en soortgelijke bouwwerken;
 • c. in uitzondering op het gestelde onder a mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 meter, voorzover deze zich voor de voorgevelrooilijn en het verlengde ervan bevinden, en;
  • 2. 2 meter voorzover deze zich achter de voorgevelrooilijn bevinden.
5.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag is bevoegd een afwijking te verlenen van:

 • a. lid 5.2.2, onder a ten behoeve van het realiseren van uitbreidingen van een gebouw en/of vrijstaande bijgebouwen bij een hoofdgebouw buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak, waarbij geldt dat:
  • 1. de bouwhoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer mag bedragen dan 4,50 meter;
  • 2. de afwijking mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden.
5.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Bedrijven hebben een maximaal bruto vloeroppervlakte van 100m2;
 • b. aan het Stuyvesantplein, ten noorden van de Juliana van Stolberglaan is voor maximaal 30% van het aantal vestigingen een horeca-inrichting in de categorie licht van de staat van horeca-categorieën toegestaan;
 • c. Jeugd-, kinder- en buitenschoolse opvang dient te voldoen aan de criteria genoemd in de beleidsnota 'Ruimtelijke implementatie kindercentra in Den Haag' (RIS085329);
 • d. nadere regels over het gebruik als horeca-inrichting en detailhandel in vuurwerk, staan opgenomen in Hoofdstuk 3 Algemene regels.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag is bevoegd een afwijking te verlenen van:

 • a. het bepaalde in lid 5.1 voor bedrijven die niet behoren tot de categorieën A en B van de staat van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging als opgenomen in bijlage 2 van de regels, danwel niet voorkomen op deze staat, voor zover deze bedrijven naar hun aard en milieuhygiënische invloed op de omgeving kunnen worden gelijkgesteld met bedrijven die daar wel toe behoren en:
  • 1. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen betreft;
  • 2. omtrent de vergelijkbaarheid van de invloed op het milieu advies wordt gevraagd aan een onafhankelijke deskundige.