direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijf
Plan: Renbaankwartier
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0185DRenbaankwrt-50VA

Artikel 3 Bedrijf

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsmatige activiteiten behorend tot de categorieën A en B van bijgevoegde Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging;
 • b. (on)gebouwde parkeervoorzieningen;

en ter plaatse van de aanduiding:

 • c. 'atelier' tevens voor atelierruimte;
 • d. 'bedrijfswoning' tevens voor een bedrijfswoning;
 • e. 'nutsvoorziening' tevens voor een nutsvoorziening;
 • f. 'nutsbedrijf' tevens voor een nutsbedrijf,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen, groen, water en overige voorzieningen, alsmede de daarbijbehorende kantoren en detailhandel.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd, tenzij op de verbeelding een maximum bebouwingspercentage is aangegeven;
 • b. de goot- en/of bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • c. het bebouwingspercentage mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' mogen de gronden volledig bebouwd worden met gebouwen ten behoeve van de energievoorziening tot een maximale goothoogte van 3,5 m.
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' bij de Neptunusstraat 94 is één bedrijfswoning toegestaan met dien verstande dat de inhoud niet meer dan 350 m2 en de goothoogte niet meer dan 5,5 m mag bedragen.
3.2.2 Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. bijgebouwen mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de maximum oppervlakte aan bijgebouwen mag buiten het bouwvlak niet meer dan 25 m2 en niet meer dan 50% van het bouwperceel bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 m bedragen.
3.2.3 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt:

 • a. voor erf- en/of terreinafscheidingen ten hoogste 2 meter;
 • b. voor overige bouwwerken ten hoogste 3 meter.
3.3 Afwijken van de bouwregels
 • a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.1 sub d voor het toelaten van een hogere goothoogte bij hoofdgebouwen met een maximum van 4 m.
3.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. detailhandel is toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen;
 • b. binnen het bouwvlak zijn uitsluitend niet zelfstandige kantoren toegestaan;
 • c. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 350 m3. 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 1 voor het toelaten van niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging voorkomende bedrijven, voor zover deze bedrijven naar hun aard en milieuhygiënische invloed op de omgeving gelijk gesteld kunnen worden met wel in voornoemde staat opgenomen bedrijven;
 • b. het bepaalde in lid 1 ten behoeve van bedrijven behorende tot categorie C van de Staat van Bedrijfsactiviteiten functiemenging, voor zover deze bedrijven qua aard en omvang en invloed op het milieu gelijk te stellen zijn met bedrijven uit een lagere milieucategorie.