direct naar inhoud van Artikel 18 Wonen
Plan: Schilderswijk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0518.BP0174ESchildersw-70OH

Artikel 18 Wonen

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. bedrijven in categorie A van de staat van bedrijfsactiviteiten voor functiemenging ter plaatse van de aanduidingen "bedrijf" en "gemengd" op de plankaart;
 • c. kantoren ter plaatse van de aanduiding "gemengd" op de plankaart aan de Naaldwijksestraat, Koninginnestraat en Falckstraat;
 • d. culturele voorziening ter plaatse van de aanduiding “gemengd” op de plankaart;
 • e. cultuur en ontspanning ter plaatse van de aanduiding “cultuur en ontspanning” op de plankaart;
 • f. detailhandel ter plaatse van de aanduiding "detailhandel" op de plankaart;
 • g. dienstverlening ter plaatse van de aanduidingen "dienstverlening" en "gemengd" op de plankaart;
 • h. garagebedrijven ter plaatse van de aanduiding "garagebedrijf" op de plankaart;
 • i. horeca in de categorieën I tot en met III van de staat van horeca-inrichtingen ter plaatse van de aanduiding "horeca" op de plankaart;
 • j. kantoren ter plaatse van de aanduidingen "kantoor" en "gemengd" op de plankaart;
 • k. levensbeschouwelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding "maatschappelijk" op de plankaart;
 • l. onderdoorgang, ter plaatse van de bouwaanduiding "onderdoorgang" op de plankaart;
 • m. sportschool ter plaatse van de aanduiding "sport" op de plankaart;
 • n. welzijnsvoorzieningen ter plaatse van de aanduidingen "maatschappelijk" en "gemengd" op de plankaart;
 • o. parkeervoorzieningen,

één en ander met de daarbij behorende gebouwen, aan- en bijgebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, tuinen en erven, wegen en paden, groen, water en overige voorzieningen.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd.
 • b. de goothoogte en nokhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan op de plankaart is aangegeven.
 • c. aan- en bijgebouwen, waaronder mogen buiten het op de plankaart aangegeven bouwvlak worden gebouwd met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 3,5 m.
  • 2. de bouwhoogte van aanbouwen de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw met niet meer dan 0,25 m mag overschrijden;
  • 3. de maximum oppervlakte van aan- en bijgebouwen buiten het bouwvlak niet meer dan 30 m2 en niet meer dan 50% van het erf van een bouwperceel mag bedragen.
 • d. ter plaatse van de aanduiding “onderdoorgang” op de plankaart dient een onderdoorgang ter breedte van de aanduiding in stand te worden gehouden en mag geen bebouwing worden opgericht tot de onderkant van de vloer van de eerste verdieping.
18.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt:

 • a. voor erf- en/of terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn 2 meter;
 • b. voor erf- en/of terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn 1 meter;
 • c. voor speelvoorzieningen 3 meter;
 • d. voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 3 meter.
18.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. het gebruik van gebouwen voor andere functies dan wonen is uitsluitend toegestaan op de beganegrondlaag.
 • b. bedrijven zijn toegestaan in categorie A van de staat van bedrijfsactiviteiten voor functiemenging, opgenomen in Bijlage 2 bij deze regels.
 • c. Daar waar de aanduiding