direct naar inhoud van Artikel 9 Gemengd - 2
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 9 Gemengd - 2

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduidingen onder c en d wonen op de begane grondlaag is uitgesloten;
 • b. kantoren, met de daarbij behorende magazijn- en dienstruimten, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'kantoor uitgesloten' kantoren zijn uitgesloten;
 • c. een bedrijf in milieucategorie 1 en 2 op de begane grondlaag, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';
 • d. volumineuze detailhandel op de begane grondlaag, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
 • e. parkeervoorzieningen gebonden aan de functies onder a, b, c en d, met de daarbij behorende voorzieningen, zoals lichtmasten;
 • f. tuinen en erven;
 • g. paden en wegen;
 • h. groenvoorzieningen en water.
9.2 Bouwregels

Op de in lid 8.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de op de kaart aangegeven bouwvlakken;
 • b. gebouwen uitsluitend aaneen mogen worden gebouwd;
 • c. de maximale oppervlakte aan bebouwing niet meer mag bedragen dan het bebouwingspercentage dat op de kaart binnen het bouwvlak is aangegeven;
 • d. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'' is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan 2,2 m;
 • g. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van parkeervoorzieningen niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • h. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.