direct naar inhoud van Artikel 24 Leiding - Gas
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 24 Leiding - Gas

24.1 Bestemmingsomschrijving
24.1.1 Primair

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, bestemd voor een gasleiding met de daarbij behorende bouwwerken en andere werken, met de hartlijn van de leiding uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'hartlijn leiding - gas'.

24.1.2 Secundair

De voor zodanig aangewezen gronden zijn secundair bestemd voor de doeleinden van de onderliggende bestemmingen.

24.2 Bouwregels
24.2.1 Primair

Op de in sublid 24.1.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

24.2.2 Secundair

Ten dienste van de in sublid 24.1.2 bedoelde doeleinden mogen geen bouwwerken worden gebouwd.

24.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in sublid 24.2.2 voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de op de kaart aangegeven onderliggende bestemmingen, op voorwaarde, dat:

 • a. de belangen met betrekking tot de betrokken leidingen dit toelaten;
 • b. alvorens de omgevingsvergunning te verlenen schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betrokken leiding.
24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden
24.4.1 Omgevingsvergunningplicht

Het is verboden zonder een omgevingsvergunning van burgemeester en wethouders binnen de in sublid 24.1.1 bedoelde bestemming de navolgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren:

 • a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting of bomen;
 • b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven dan wel indrijven van voorwerpen;
 • c. het uitvoeren van grondwerkzaamheden;
 • d. het aanbrengen van oppervlakteverharding.
24.4.2 Uitzonderingen omgevingsvergunningplicht

Het bepaalde in sublid 24.4.1 is niet van toepassing op het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het onderhoud of beheer van de leiding;
 • b. van geringe omvang of gericht op en noodzakelijk voor de instandhouding van de leiding;
 • c. van niet ingrijpende betekenis;
 • d. waarmee op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan:
  • 1. is begonnen, voor zover daarvoor tot dat tijdstip geen vergunning was vereist;
  • 2. is of mag worden begonnen krachtens een verleende vergunning.
24.4.3 Toelaatbaarheid van werken en werkzaamheden

Een vergunning als bedoeld in sublid 24.4.1 wordt slechts verleend indien door de werken en werkzaamheden geen schade kan ontstaan aan de leiding.

24.4.4 Advies

In het kader van de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in sublid 24.4.1 van dit artikel wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk advies ingewonnen bij de leidingbeheerder.