direct naar inhoud van Artikel 21 Gemengd - Uit te werken
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 21 Gemengd - Uit te werken

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - Uit te werken' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. wonen;
 • c. aan de functies onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. zelfstandige openbare parkeervoorzieningen;
 • e. verkeer en verblijf;
 • f. voet- en fietspaden;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen en water;
 • i. nutsvoorzieningen.
21.2 Uitwerkingsregels

Burgemeester en wethouders werken het plan, voor zover betreft de gronden als bedoeld in lid 21.1, in zijn geheel of in gedeelten uit volgens de volgende regels:

 • a. op en in de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. de gevels van de bebouwing ten behoeve van detailhandel en wonen dienen aan de zijde van de Fluwelensingel in de voorgevelrooilijn langs die weg te worden gebouwd, met uitzondering van de bebouwing in de eerste bouwlaag;
 • c. de ruimte ten behoeve van detailhandel mag uitsluitend worden gebouwd:
  • 1. op de begane grond,
  • 2. op de eerste verdieping, voor zover het betreft ondergeschikte activiteiten zoals kantoor en kantine,
  • 3. met een verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 1.500 m²;
 • d. de woningen mogen uitsluitend worden gebouwd:
  • 1. tot een maximaal aantal van 15 woningen,
  • 2. tot een diepte van maximaal 15 m vanaf de voorgevelrooilijn aan de Fluwelensingel ,
  • 3. tot een goothoogte van maximaal 10 m en een bouwhoogte van maximaal 13 m;
  • 4. afgedekt met een kap.
21.3 Bouwregels

Zolang en voor zover een uitwerking nog geen rechtskracht heeft gekregen, mag in het desbetreffende deel van het plan niet worden gebouwd.

21.4 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van het bepaalde in lid 21.3 indien het betreffende bouwwerk in overeenstemming is met het ontwerp van de uitwerking.