direct naar inhoud van Artikel 13 Maatschappelijk
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 13 Maatschappelijk

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen;
 • b. zorggerelateerd wonen, medische dienstverlening en overige zorgvoorzieningen, publiekgerichte dienstverlening en horecabedrijven van categorie II, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.36, ter plaatse van de aanduiding 'zorginstelling';
 • c. aan de functie als bedoeld onder a en b gebonden parkeervoorzieningen;
 • d. wonen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • e. een begraafplaats, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats';
 • f. een crematorium, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'crematorium';
 • g. een sportcentrum tot een brutovloeroppervlakte van maximaal 1.300 m² , uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sportcentrum';
 • h. een sluis met bijbehorende voorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sluis';
 • i. tuinen en erven;
 • j. wegen en paden;
 • k. groenvoorzieningen en water;
 • l. straatmeubilair;
 • m. nutsvoorzieningen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen bouwvlakken;
 • b. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' of 'maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' niet meer dan is aangegeven;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' niet meer dan is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)', 'maximale goot- en bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)', maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' of 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. op de gronden voor een naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  • 2. voor het overige: 2 m;
 • f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
13.2.2 Nutsgebouwen

In afwijking van het bepaalde in sublid 13.2.1 onder a mogen buiten het bouwvlak nutsgebouwtjes worden gerealiseerd met een oppervlakte van ten hoogste 10 m² met een bouwhoogte van maximaal 3 m.

13.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van:

 • a. het bepaalde in sublid 13.2.1, onder a, ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten het bouwvlak tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in sublid 13.2.1, onder g, ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar een weg gekeerde gevel tot een bouwhoogte van 2 m.