direct naar inhoud van Artikel 12 Kantoor
Plan: Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.1000BPKKG-DF01

Artikel 12 Kantoor

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. kantoorgebonden parkeervoorzieningen;
 • c. erven, groenvoorzieningen en water.
12.2 Bouwregels

Op de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen bouwvlakken;
 • b. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen;
 • c. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' of 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • e. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  • 1. op de gronden voor een naar de openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  • 2. voor het overige: 2 m;
 • f. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m.
12.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van:

 • a. het bepaalde in lid 12.2, onder a, ten behoeve van het bouwen van erfbebouwing buiten de bouwvlakken tot een gezamenlijke grondoppervlakte van 100 m² en een maximale bouwhoogte van 4 m, mits er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeers- en parkeerdruk niet onevenredig toeneemt;
 • b. het bepaalde in lid 12.2, onder g, ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar een weg gekeerde gevel tot een bouwhoogte van 2 m.