direct naar inhoud van Artikel 4 Bedrijf
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Bedrijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijfsactiviteiten milieucategorie 1 en 2 met uitzondering van:
  - geluidszoneringsplichtige inrichtingen;
  - detailhandel;
  - horecabedrijven;
  - zelfstandige kantoren;
 • b. een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • c. een verkooppunt motorbrandstoffen, ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg";
 • d. bedrijfsgebonden kantoren;
 • e. bedrijfsgebonden parkeervoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen en water;
 • g. een mast voor mobiele communicatie, ter plaatse van de aanduiding "zend-/ontvangstinstallatie"
4.2 Bouwregels

Op de in lid 4.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. gebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "wonen" ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gebouwd;
 • c. de gezamenlijke inhoud van de bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 650 m³;
 • d. het maximale bebouwingspercentage binnen een bouwvlak 100% mag bedragen, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • e. de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 6 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • f. de bouwhoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 10 m, tenzij binnen een bouwvlak, of een gedeelte daarvan, anders is aangegeven;
 • g. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer mag bedragen dan:
  - op de gronden voor de naar een openbare weg gekeerde gevel: 1 m;
  - voor het overige 2 m;
 • h. de bouwhoogte van vlaggenmasten niet meer mag bedragen dan 6 m;
 • i. de bouwhoogte van overige andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 3 m;
 • j. de bouwhoogte van de zend-/ontvangstinstallatie niet meer dan 40 m mag bedragen.
4.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde lid 4.2 onder g ten behoeve van het bouwen van erf- en terreinafscheidingen op de gronden voor een naar de weg gekeerde gevel tot 2 m.

4.4 Ontheffing van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen voor het bepaalde in lid 4.1 om

- bedrijfsactiviteiten toe te staan met milieucategorie 3.1;

- bedrijfsactiviteiten toe te staan die niet genoemd zijn in milieucategorie 1 of 2;

indien de betreffende bedrijven naar aard en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de toegelaten milieucategorieën.