direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Agrarisch" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. weidebouw, veeteelt en tuinbouw met uitzondering van niet-grondgebonden bedrijven;
 • b. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding "wonen";
 • c. een tuincentrum, ter plaatse van de aanduiding "tuincentrum";
 • d. een manege, ter plaatse van de aanduiding "manege";
 • e. groenvoorzieningen en voet- of fietspaden;
 • f. behoud en versterking van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde;
 • g. water.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken

Op de in lid 3.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat:

 • a. per bestemmingsvlak ten hoogste één agrarisch bedrijf mag worden gevestigd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding "wonen" ten hoogste één agrarische bedrijfswoning mag worden gebouwd;
 • c. de bedrijfsgebouwen en de bedrijfwoning dienen te worden opgericht binnen de aangegeven bouwvlakken;
 • d. de gezamenlijke inhoud van de agrarische bedrijfswoning en de daarbij behorende bijgebouwen niet meer mag bedragen dan 650 m³;
 • e. de bouwhoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan 6 m, met uitzondering van erfafscheidingen waarvan de bouwhoogte maximaal 2 m mag bedragen.
3.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen door het bij algehele bedrijfsbeëindiging van een agrarisch bedrijf, wijzigen van de bestemming in de bestemming "Wonen" en "Groen".