direct naar inhoud van Artikel 20 Verkeer - Verblijf
Plan: Noord
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0513.0400BPNoord-VA02

Artikel 20 Verkeer - Verblijf

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer - Verblijf" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. wegen met een verblijfsfunctie;
  • b. pleinen;
  • c. voet- en fietspaden;
  • d. parkeervoorzieningen;
  • e. speelvoorzieningen;
  • f. groenvoorzieningen en water;
  • g. een parkeergarage met een hoogte van maximaal 10 m, ter plaatse van de aanduiding "parkeergarage";
  • h. straatmeubilair;
  • i. nutsvoorzieningen.
20.2 Bouwregels
20.2.1 Toegestane bouwwerken

Op de in lid 20.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend andere bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 10 m voor lichtmasten en voor overige andere bouwwerken niet meer dan 5 m.

20.2.2 Nutsgebouwen

In afwijking van het bepaalde in sublid 20.2.1 mogen binnen de bestemming nutsgebouwtjes worden gerealiseerd met een oppervlakte van ten hoogste 15 m² met een hoogte van maximaal 3 m.