direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd - 1
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 6 Gemengd - 1

6.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. aan huis verbonden beroepen met dien verstande dat de oppervlakte maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt tot een maximum van 40 m2;
 • c. maatschappelijke voorzieningen, uitsluitend op de begane grond;
 • d. horeca in de categorie I van de bij deze regels behorende 'Staat van Horeca-activiteiten' (bijlage 1), uitsluitend op de begane grond;
 • e. detailhandel, uitsluitend op de begane grond;
 • f. dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

6.2 bouwregels
6.2.1

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
6.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. vlaggenmasten 6 m;
 • b. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.
6.3 afwijken van de gebruiksregels
6.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.1 voor het toestaan van een aan huis verbonden bedrijf, mits:

 • a. de oppervlakte maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de gebouwen bedraagt tot een maximum van 40 m2;
 • b. er geen sprake is van een duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur;
 • c. het geen bedrijfsactiviteiten betreft die normaliter in een winkelcentrum of een
  winkelstraat worden uitgeoefend;
 • d. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende werking;
 • e. er geen detailhandel plaatsvindt behalve als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van een aan huis gebonden bedrijf.
6.3.2

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 6.3.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.