direct naar inhoud van Artikel 12 Verkeer - Verblijf
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 12 Verkeer - Verblijf

12.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en bruggen, wandel- en fietspaden met een functie gericht op verblijf alsmede de afwikkeling van het doorgaande verkeer;
 • b. parkeer-, groen- en speelvoorzieningen;
 • c. toegangspoorten tot het achterliggende openbaar gebied;
 • d. waterhuishoudkundige doeleinden, voorzieningen voor de waterhuishouding, waterberging en waterlopen;
 • e. ondergrondse containers;
 • f. garageboxen en bergingen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • g. (horeca)terrassen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'terras';

met bijbehorende gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

12.2 bouwregels
12.2.1

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak, met dien verstande dat gebouwen in de vorm van garageboxen en bergingen als bedoeld in artikel 12.1 onder e ook buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd, mits:
  • 1. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt;
  • 2. de oppervlakte per garagebox maximaal 20 m2 bedraagt.
 • b. goot- en bouwhoogte maximaal de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte.
12.2.2

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal:

 • a. lichtmasten, vlaggenmasten en speelvoorzieningen 6 m;
 • b. toegangspoorten 3 m;
 • c. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan voor de wegaanduiding, geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer 3 m.