direct naar inhoud van Artikel 11 Tuin
Plan: Lingewijk-Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0512.BP2012125-4001

Artikel 11 Tuin

11.1 bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen en erven;
 • b. parkeren op eigen terrein;
 • c. waterhuishoudkundige doeleinden, waterberging en waterlopen;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde en werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden.

11.2 bouwregels
11.2.1

Uitbouwen in de vorm van erkers bij de hoofdgebouwen van de op de aangrenzende gronden gelegen woningen mogen worden gebouwd, mits:

 • a. de horizontale diepte maximaal 1 m bedraagt;
 • b. de diepte van de overblijvende, niet met gebouwen bebouwde gronden minimaal 2,5 m bedraagt;
 • c. voor zover de erker wordt gebouwd tegen een gevel van het hoofdgebouw de breedte maximaal 2/3 van de breedte van die gevel bedraagt;
 • d. de bouwhoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m.
11.2.2

Bijgebouwen bij de hoofdgebouwen mogen worden gebouwd uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', met een maximale bouwhoogte van 3 m.

11.2.3

Bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde maximaal 1 m.

11.3 afwijken van de bouwregels
11.3.1

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2.1 voor het bouwen van aan- of uitbouwen, bijgebouwen en/of overkappingen behorend bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, mits:

 • a. het bepaalde in artikel 14.2.2 onder b met betrekking tot de oppervlakte van toepassing is;
 • b. de goothoogte maximaal 3 m bedraagt dan wel de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,25 m;
 • c. de bouwhoogte maximaal de bouwhoogte van het hoofdgebouw - 2 m bedraagt, waarbij geldt dat de bouwhoogte in ieder geval 3 m mag bedragen en maximaal 6 m.
11.3.2

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 11.2.3 en worden toegestaan dat bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2 m.

11.3.3

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 11.3.1 kan slechts worden verleend, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld niet onevenredig worden geschaad.