Plannaam:
Dordtsekil
Status:
Ontwerp
Plantype:
gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Idn:
NL.IMRO.0505.BP190Dordtsekil-3001

Artikel 4 Bedrijf

 

 

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 1. bedrijven;

 2. bedrijfswoningen behorende bij de onder a. bedoelde bedrijven;

 3. horeca;

 4. detailhandel;

 5. verkooppunt motorbrandstoffen;

voor zover het de gronden ten zuiden van de N217 (Dordtse Kil III) betreft, tevens voor:

 1. verkeer;

alsmede voor:

 1. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen,

een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4.4.

 

 

4.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 

4.2.1 Bouwen algemeen

Toegestaan zijn gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

 

4.2.2 Gebouwen

Voor gebouwen gelden de volgende regels:

 1. bouwen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';

 2. in afwijking van het bepaalde onder a. ligt de bouwgrens langs een niet in de verbeelding aangegeven weg, op een afstand van minimaal 11 m uit de langs die weg gelegen perceelsgrens;

 3. voor niet aan de weg gelegen perceelsgrenzen geldt voor gebouwen een afstand van ten minste 2,5 m uit die perceelsgrens;

 4. de goothoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat; indien geen goothoogte is vermeld geldt geen maximum goothoogte;

 5. de bouwhoogte bedraagt ten hoogste de in de verbeelding aangegeven hoogtemaat;

 6. de oppervlakte bedraagt ten hoogste het aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel dat tot één instelling of bedrijf behoort; indien geen percentage is aangegeven mag het bouwvlak geheel worden bebouwd.

 

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 1. de ten hoogste toegelaten bouwhoogte bedraagt voor:

 • erfafscheidingen 3 m

 • lichtmasten 9 m

 • vlaggenmasten 12 m

 • reclamemasten ten behoeve van de naamsaanduiding van het bedrijf 12 m

 • overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 4 m

 

 

4.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 4.2.2 onder b. voor het dichter bouwen bij de perceelsgrens indien;

   1. de verkaveling ruimte laat voor het parkeren, laden en lossen op een nadere wijze dan op eigen perceel;

   2. op het eigen perceel op een andere wijze in het parkeren, laden en lossen wordt voorzien, echter uitsluitend indien de ruimtelijke structuur, bebouwingskarakteristiek en/of gebruiksmogelijkheden niet onevenredig worden aangetast;

  1. lid 4.2.2 onder c. voor het dichter bij de perceelsgrens bouwen, echter uitsluitend indien:

   1. de ruimtelijke structuur, bebouwingskarakteristiek en/of gebruiksmogelijkheden niet onevenredig worden aangetast;

   2. er geen brandtechnische problemen ontstaan.

 2. lid 4.2.3 voor:

  1. schoorstenen, installaties en kranen tot ten hoogste 25 m

  2. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 6 m

  3. ondergeschikte bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals reclame-uitingen, in het perceelsgedeelte direct grenzend aan de weg, indien dit de ruimtelijke opzet en het gebruik van het betreffende perceelsgedeelte niet onevenredig aantast.

 

 

4.4 Specifieke gebruiksregels

Voor het gebruik gelden de volgende regels:

 

4.4.1 Milieuzonering

Bedrijfsactiviteiten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 26.1.

 

4.4.2 Industrielawaai

Bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 lid 3 van de Wet geluidhinder juncto artikel 2.1 lid 3 Besluit omgevingsrecht zijn niet toegestaan.

 

4.4.3 Risicovolle inrichtingen

Risicovolle inrichtingen zijn niet toegestaan.

 

4.4.4 Bestaande risicovolle inrichtingen

 1. In afwijking van lid 4.4.3 zijn ter plaatse van de aanduidingen “specifieke vorm van bedrijf 1 t/m 4” en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', tevens de volgende risicovolle inrichtingen toegestaan:

aanduiding

adres

risicovolle activiteit

(sb-1)

Kamerlingh Onnesweg 23

reiniging en parking tankwagens met gevaarlijke stoffen

(sb-2)

Planckstraat 21

opslag gevaarlijke stoffen t.b.v. productie verven, lakken, vernissen en inkten

(sb-3)

Bunsenstraat 95

opslag propaan t.b.v. metaalbewerkingsbedrijf

(sb-4)

Spinel 100

opslag propaan t.b.v. brandweeroefencentrum

(vml)

Rijksstraatweg 28

verkooppunt motorbrandstoffen met LPG

 

 1. de PR 10-6 contour behorende bij de onder 1 genoemde inrichtingen, mag niet worden vergroot, tenzij die contour binnen de grenzen van de inrichting ligt danwel binnen de bestemmingen 'Groen', 'Verkeer', 'Verkeer-Railverkeer' en 'Water' .

 

4.4.5 Bedrijfswoningen

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

 

4.4.6 Bestaande bedrijfswoningen

In afwijking van het bepaalde in lid 4.4.5 zijn bedrijfswoningen toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', met dien verstande dat:

 1. per aanduiding één bedrijfswoning is toegestaan;

 2. de bouwhoogte ten hoogste 10 m bedraagt;

 3. de inhoud van een bedrijfswoning ten hoogste 800 m3 bedraagt.

 

4.4.7 Bedrijfsgebonden kantoren

Bedrijfsgebonden kantoren mogen per bedrijf ten hoogste 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte beslaan met een maximum van 3.000 m².

 

4.4.8 Zelfstandige kantoren

Zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan.

 

4.4.9 Detailhandel

Detailhandel is niet toegestaan.

 

4.4.10 Bestaande detailhandel

In afwijking van het bepaalde in lid 4.4.9 zijn ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' de volgende vormen van detailhandel toegestaan:

aanduiding

adres

soort detailhandel

- dh-1

Calandstraat 44

caravans

- dh-2

Daltonstraat 35

meubels

- dh-3

Maxwellstraat 53

motoren

- dh-4

Kamerlingh Onnesweg 25

keukens

- dh-5

Einsteinstraat 29

keukens

- dh-6

Zernikestraat 75

auto's

 

4.4.11 Verkooppunt motorbrandstoffen

In afwijking van het bepaalde in lid 4.4.9 is:

 1. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg' uitsluitend toegestaan een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg;

 2. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' mede toegestaan een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg.

 

4.4.12 Detailhandel grootschalig

In afwijking van het bepaalde in lid 4.4.9 is ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel grootschalig' een zelfbedieningsgroothandel (met pasjessysteem) toegestaan.

 

4.4.13 Ondergeschikte detailhandel

In het kader van de uitoefening van een bedrijf is ondergeschikte detailhandel toegestaan, mits:

 1. het goederen betreft, die ter plaatse zijn vervaardigd of geproduceerd of die in het kader van de bedrijfsuitoefening worden verkocht of geleverd en een wezenlijk onderdeel uitmaken van de totale bedrijfsuitoefening;

 2. de detailhandel zich beperkt tot een niet-zelfstandig onderdeel van het bedrijf;

 3. het aandeel detailhandel niet meer bedraagt dan 5 % van de bedrijfsomzet;

 4. geen specifieke inrichting gericht op detailhandel mag worden aangebracht;

 5. geen speciale aandacht voor detailhandel mag worden gevraagd.

 

4.4.14 Horeca

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is een horecabedrijf toegestaan, met dien verstande dat:

 1. de horecafunctie in overwegende mate ondersteunend dient te staan aan de omliggende bedrijven;

 2. de horecafunctie uitsluitend is toegestaan op de begane grond en eerste verdieping.

 

4.4.15 Gronddepot

Ter plaatse van de aanduiding 'gronddepot' is uitsluitend een gronddepot toegestaan.

 

4.4.16 Caravanstalling

Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' is uitsluitend een caravanstalling toegestaan.

 

4.4.17 Autodemontagebedrijf

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - autodemontagebedrijf' is uitsluitend een autodemontagebedrijf toegestaan.

 

4.4.18 Buitenopslag

Voor buitenopslag gelden de volgende regels:

 1. opslag is uitsluitend toegestaan op de gronden waar op grond van lid 4.2.2 het oprichten van gebouwen is toegestaan;

 2. de toegelaten opslaghoogte is gelijk aan de maximum bouwhoogte van gebouwen.

 

 

4.5 Afwijken van de gebruiksregels

 

4.5.1 Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders kunnen met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

 1. lid 4.4.3 voor de vestiging van een risicovolle inrichting mits de contour van het plaatsgebonden risico binnen de perceelsgrenzen van de betreffende inrichting en/of binnen de bestemmingen "Groen", "Verkeer" en "Water" ligt;

 2. lid 4.4.8 voor het toestaan van overige kantoorfuncties met dien verstande dat:

  1. afwijkend kantoorgebruik uitsluitend is toegestaan voor:

   1. bedrijfsgebonden kantoorfuncties ten behoeve van andere binnen het plangebied gevestigde bedrijven;

   2. functiegebonden kantoren, die hun diensten uitsluitend of in overwegende mate aanbieden aan binnen het plangebied gevestigde bedrijven;

  2. afwijking uitsluitend is toegestaan voor:

   1. bestaande leegstaande kantoorruimte die gebouwd en gebruikt is als bedrijfsgebonden kantoor en door reorganisatie of vertrek buiten gebruik is geraakt;

   2. tot een oppervlakte van ten hoogste 50% van de bij een bedrijf aanwezige bruto kantoorvloeroppervlakte, met een maximum van 3.000 m2;

  3. de oppervlakte voor afwijkende kantoorfuncties blijft meetelen bij het bepalen van de oppervlakte bedrijfsgebonden kantoren als bedoeld in lid 4.4.7.

  1. lid 4.4.9 voor het toestaan van:

  1. de verkoop van consumentenvuurwerk;

  2. detailhandel in auto's, motoren, boten, caravans, landbouwwerktuigen en tuininrichtingsartikelen;

  1. lid 4.4.18 voor het toestaan van buitenopslag buiten het bouwvlak tot een hoogte gelijk aan ten hoogste de maximum bouwhoogte op het aangrenzende bouwvlak, met dien verstande dat buitenopslag niet is toegestaan vóór de naar openbaar gebied gekeerde grens van een bouwvlak’

 

4.5.2 Voorwaarden

Toepassing van de bevoegdheid bedoeld in lid 4.5.1 onder c. is uitsluitend toegestaan mits:

  1. het functioneren van het bedrijventerrein niet ontoelaatbaar negatief wordt beïnvloed;

  2. vestiging van de in lid 4.5.1 onder c.2. genoemde branches:

   1. op de elders voor de vestiging van die branches aangewezen locaties niet mogelijk is;

   2. vestiging plaatsvindt in het gebied noordelijk van de N217 (Dordtse Kil I en II);

   3. het gezamenlijk vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 10.000 m2.