direct naar inhoud van 11.1 Participatie: inspraak en overleg
Plan: Binnenstad 2012
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0014-2001

11.1 Participatie: inspraak en overleg

Voorafgaand en tijdens het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan, zijn in 2011 op 24 maart, 9 juni en 21 september drie zogenoemde 'Stadslab' bijeenkomsten georganiseerd om de visie van het gemeentebestuur op het bestemmingsplan Binnenstad toe te lichten en hierover te discussiƫren met aanwezigen. Deze bijeenkomsten zijn mede bepalend geweest voor de visie zoals verwerkt in het bestemmingsplan. Besproken onderwerpen waren onder andere de sfeergebieden, de bescherming van cultuurhistorische waarden, mogelijkheden tot ontwikkeling, horeca en het openbaar gebied.

Het afgeronde voorontwerpbestemmingsplan heeft vervolgens op basis van de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage gelegen van 8 december 2011 t/m 11 januari 2012. Gedurende deze periode bestond de mogelijkheid om inspraakreacties in te dienen. Parallel hieraan is het voorontwerpbestemmingsplan naar de diverse overlegpartners gestuurd die in het kader van artikel 3.1.1 Wro op het plan hebben kunnen reageren.

11.1.1 Inspraakreacties

De inspraakreacties zijn samengevat in de Nota Inspraak en Overleg Bestemmingsplan Binnenstad 2012 in bijlage 1 van de toelichting.

11.1.2 Overlegreacties

De overlegreacties zijn samengevat in de Nota Inspraak en Overleg Bestemmingsplan Binnenstad 2012 in bijlage 1 van de toelichting.

11.1.3 Zienswijzen

Voor het bestemmingsplan is de wettelijke procedure conform de Wet ruimtelijke ordening gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan is voor de duur van zes weken (6 december 2012 t/m 16 januari 2013) ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kon door een ieder een zienswijze worden ingediend. De zienswijzen die zijn ingebracht zijn samengevat en beantwoord in de nota zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve worden aanpassingen aan het plan voorgesteld. Het plan zal vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.