direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Delft Oost (Delftse Hout)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0007-2002

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie en intensieve recreatie;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. water;
 • d. langzaam verkeersroutes;
 • e. behoud en/of herstel van natuurwaarden;
 • f. natuurvriendelijke oevers;
 • g. groenvoorzieningen;
 • h. groenstructuren;
 • i. ecologische structuren;
 • j. volkstuinen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
 • k. kampeerterrein en twee bedrijfswoningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein';
 • l. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. horeca ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
 • o. recreatieve voorzieningen;
 • p. bij de hierboven genoemde functies bijbehorende voorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van artikel 26 en de volgende bepalingen:

 • a. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' is aangegeven;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' zijn uitsluitend bouwwerken voor recreatieve doeleinden zoals (tour)caravans, stacaravans, trekkershutten en zomerhuisjes toegestaan alsmede twee bedrijfswoningen, dienstgebouwen zoals ruimten voor administratie en onderhoud, sanitaire voorzieningen en functiegebonden horeca;
 • d. ten aanzien van de bedrijfswoningen is lid 18.2.1 overeenkomstig van toepassing.
12.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van artikel 26 en de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' zijn uitsluitend tuinhuisjes, bergingen of bouwwerken, geen gebouw zijnde, toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. per perceel maximaal één tuinhuisje mag worden gebouwd met een maximum oppervlak van 25 m2 en een bouwhoogte van maximaal 4,5 m;
  • 2. per perceel maximaal één kas mag worden gebouwd met een maximum oppervlak van 20 m2 en een bouwhoogte van maximaal 3 m.
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca' gelden de volgende bepalingen:
  • 1. er is één horecagelegenheid inclusief servicepunt reddingsbrigade/ toezicht toegestaan;
  • 2. de oppervlakte van het gebouw bedraagt maximaal 450 m2 bruto vloeroppervlak, waarvan minimaal 45 m2 bruto vloeroppervlak voor reddingsbrigade/toezicht en bijbehorende voorzieningen;
  • 3. er is een terras toegestaan met een oppervlakte van maximaal 150 m2;
  • 4. de bouwhoogte mag maximaal 7 m bedragen;
  • 5. de goothoogte mag maximaal 3,5 m bedragen;
  • 6. het bepaalde in artikel 26.1 onder a is niet van toepassing.
12.3 Specifieke gebruiksregels
12.3.1 Permanente bewoning

Ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' is permanente bewoning, met uitzondering van bewoning door de beheerders van het kampeerterrein, niet toegestaan.

12.3.2 Verblijfsrecreatie

Uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kampeerterrein' is verblijfsrecreatie toegestaan.

12.3.3 Kinderboerderij

Ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' is een kinderboerderij toegestaan.