direct naar inhoud van Artikel 7 Kantoor
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 7 Kantoor

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. kantoren;
  • b. bijbehorende voorzieningen.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

  • a. de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven maximale goothoogte van de gebouwen mag worden overschreden door vergrotingen van het gebouw, mits zij binnen het denkbeeldige kapprofiel passen, zoals dit in figuur 1 is gedefinieerd;
  • b. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' zijn boven goothoogte vergrotingen van het gebouw niet toegestaan;
  • c. dakkapellen zijn niet toegestaan aan de voor- en zijkant van het gebouw;
  • d. een dakkapel mag maximaal een derde bedragen van de oppervlakte van het dakvlak, waarin hij wordt geplaatst.
7.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

  • a. fietsenstallingen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 m;
  • b. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan.
7.3 Specifieke gebruiksregels
7.3.1 Milieucategorie

De in lid 7.1, sub a genoemde functie is uitsluitend toegestaan voorzover zij behoort tot categorie 1 van de LvB.

7.3.2 Maatschappelijk

Ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' zijn maatschappelijke voorzieningen toegestaan.

7.4 Afwijken van de gebruiksregels
7.4.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

  • a. het bepaalde in lid 7.3.1 om kantoren uit categorie 2 van de LvB mogelijk te maken;
  • b. het bepaalde in lid 7.3.1 om kantoren toe te laten die niet genoemd worden in de LvB.
7.4.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 7.4.1 genoemde afwijkingsbevoegdheid toe, indien deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1 en indien de kwaliteit van de leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: sociale veiligheid, groen, mobiliteit en economisch functioneren.