direct naar inhoud van Artikel 4 Gemengd
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 4 Gemengd

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen en aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • b. detailhandel;
 • c. dienstverlening;
 • d. maatschappelijke voorzieningen;
 • e. bijbehorende voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven maximale goothoogte van de gebouwen mag worden overschreden door vergrotingen van het gebouw en dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor de betreding van een dakterras, mits zij binnen het denkbeeldige kapprofiel passen, zoals dit in figuur 1 is gedefinieerd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' zijn boven goothoogte uitsluitend dakterrasafscheidingen en voorzieningen voor de betreding van een dakterras, op een afstand van tenminste 2 m uit de voorgevel van het hoofdgebouw, toegestaan.
4.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. aan- en uitbouwen zijn toegestaan onder de voorwaarde dat 50% van de oppervlakte van de buiten het bouwvlak gelegen gronden met de bestemming 'Gemengd' niet bebouwd is;
 • b. de diepte van een aan- en uitbouw aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag maximaal 3,5 m bedragen, tenzij de oppervlakte van de buiten het bouwvlak gelegen gronden met de bestemming 'Gemengd' minder is dan 40 m², dan geldt er geen maximale diepte;
 • c. de diepte van een aanbouw aan de zijgevel van het hoofdgebouw mag maximaal 3,5 m bedragen, mits tussen aanbouw en perceelsgrens minimaal 1 m vrije ruimte resteert;
 • d. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen mag maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw bedragen vermeerderd met 0,4 m;
 • e. de bouwhoogte van aanbouwen aan de zijgevel mag maximaal de hoogte van twee aangrenzende bouwlagen van het bijbehorende hoofdgebouw bedragen vermeerderd met 0,4 m, mits de diepte van de aanbouw niet meer bedraagt dan 2,5 m en tussen aanbouw en perceelsgrens minimaal 1 m vrije ruimte resteert;
 • f. balkons en dakterrassen op aan- en uitbouwen zijn toegestaan;
 • g. voor het overige zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan.
4.3 Afwijken van de bouwregels
4.3.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.2.1, sub a voor dakopbouwen en dakkapellen aan de voor-, en achterkant van het hoofdgebouw buiten het denkbeeldige kapprofiel zoals dit in figuur 1 is gedefinieerd, waarvan de maximale bouwhoogte niet meer mag bedragen dan de nokhoogte van dit denkbeeldige kapprofiel;
 • b. het bepaalde in lid 4.2.1, sub b voor het bouwen van dakterrasafscheidingen in de voorgevel van het hoofdgebouw.
4.3.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 4.3.1, sub a tot en met b bedoelde afwijkingsbevoegdheid toe, indien de gebruiksmogelijkheden en verblijfskwaliteit van de aangrenzende en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden aangetast. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan:

 • a. de bezonningssituatie op de aangrenzende erven of tuinen;
 • b. de privacy;
 • c. de stedenbouwkundige kwaliteit voor wat betreft het straatbeeld en de samenhang van gootlijn, noklijn en kapprofiel, met dien verstande dat een dakkapel van maximaal een derde van de oppervlakte van het dakvlak waarin hij wordt geplaatst in ieder geval is toegestaan.
4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.1 Milieucategorie

De in lid 4.1, sub a tot met d genoemde functies zijn uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren tot categorie 1 van de LvB, met uitzondering van de bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben.

4.4.2 Verticale bestemming

De in lid 4.1, sub b tot en met e, genoemde functies zijn slechts toegestaan op de begane grond en de eerste verdieping, met dien verstande dat parkeren alleen op de begane grond is toegestaan.

4.4.3 Parkeergarage

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' is een parkeergarage toegestaan.

4.4.4 Geen detailhandel

Ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' is geen detailhandel toegestaan.

4.4.5 Horeca

Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is horeca toegestaan met milieucategorie 1 en 2.

4.4.6 Wasserij en strijkinrichting

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wasserijen - en strijkinrichtingen', categorie 3.1 van de LvB, is een wasserij en strijkinrichting met SBI-code 9301.1 toegestaan.

4.4.7 Wonen uitgesloten

Ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is geen woonfunctie toegestaan.

4.4.8 Gebruiksverbod

Niet toegestaan zijn:

 • a. Bevi-inrichtingen;
 • b. geluidhinderlijke inrichtingen als bedoeld in de Wet geluidhinder;
 • c. de opslag en/of verkoop van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk;
 • d. seksinrichtingen.
4.4.9 Aan-huis-gebonden beroep en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten

Aan-huis-gebonden beroepen en/of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn toegestaan, voor zover:

 • a. het bvo ten behoeve van kantoor- en/of praktijkruimten en/of de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten niet groter is dan 40% van het bvo van de woning, inclusief aan- en uitbouwen en bijgebouwen;
 • b. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimten en/of de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten in parkeergelegenheid wordt voorzien;
 • c. de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 4.4.1 om functies uit categorie 2 van de LvB mogelijk te maken met uitzondering van bedrijven die in de LvB een kader om de categorie hebben;
 • b. het bepaalde in lid 4.4.1 om functies toe te laten die niet genoemd worden in de LvB.
4.5.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 4.5.1, sub a en b genoemde afwijkingsbevoegdheid toe, indien deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 1 en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: sociale veiligheid, groen, mobiliteit, en economisch functioneren.

4.5.3 Afwijken gebruiksverbod

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.4.8 sub d voor het uitoefenen van een seksinrichting, met in achtneming van de volgende bepalingen:

 • a. binnen het gehele gemeentelijke grondgebied zijn maximaal 2 seksinrichtingen toegestaan;
 • b. binnen een straal van 250 m vanaf NS-stations en binnen een straal van 50 m vanaf gebedshuizen en scholen zijn seksinrichtingen niet toegestaan;
 • c. de afstand tussen de seksinrichting en de dichtstbijzijnde woning van een derde dient minimaal 10 m te bedragen;
 • d. de onderlinge afstand tussen de 2 seksinrichtingen dient minimaal 50 m te bedragen;
 • e. ten behoeve van de seksinrichting dient in voldoende mate in parkeergelegenheid voor de bezoekers te zijn voorzien;
 • f. een seksinrichting in de vorm van een raamprostitutiebedrijf is niet toegestaan.