direct naar inhoud van Artikel 21 Waterstaat - Waterkering
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 21 Waterstaat - Waterkering

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor waterkering en bijbehorende voorzieningen.

21.2 Bouwregels

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

  • a. ten behoeve van de primaire bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan met een maximum bouwhoogte van 4 m;
  • b. bouwwerken ten behoeve van secundaire bestemmingen dienen te voldoen aan de bouwregels, zoals opgenomen in de regels behorend bij de secundaire bestemming en zijn slechts toelaatbaar, indien daarvoor ontheffing door het college is verleend.
21.3 Afwijken van de bouwregels
21.3.1 Voorwaarden omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 21.2, sub b, indien het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad.

21.3.2 Advies

Alvorens omtrent het verlenen van omgevingsvergunning ten behoeve van de secundaire bestemmingen te beslissen, wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de beheerder van de waterkering omtrent de vraag of door de voorgenomen bouwactiviteiten het belang van de waterkering niet onevenredig wordt geschaad.