direct naar inhoud van Artikel 10 Sport
Plan: Noordwest, deelgebied 3
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0001-2002

Artikel 10 Sport

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sportvoorzieningen;
 • b. ondersteunende horeca;
 • c. bijbehorende voorzieningen;
 • d. bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning'.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Bouwwerken, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken binnen het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven maximale goothoogte van de gebouwen mag worden overschreden door vergrotingen van het gebouw, mits zij binnen het denkbeeldige kapprofiel passen, zoals dit in figuur 1 is gedefinieerd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'plat dak' zijn boven goothoogte vergrotingen van het gebouw niet toegestaan;
 • c. dakkapellen zijn niet toegestaan aan de voor- en zijkant van het gebouw;
 • d. een dakkapel mag maximaal een derde bedragen van de oppervlakte van het dakvlak, waarin hij wordt geplaatst.
10.2.2 Bouwwerken, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken buiten het bouwvlak gelden de regels van Artikel 23 en de volgende bepalingen:

 • a. fietsenstallingen zijn toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 m;
 • b. voor het overige zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde toegestaan;
 • c. in afwijking van het bepaalde in Artikel 23 zijn ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' lichtmasten toegestaan met een maximale bouwhoogte van 18 m;
 • d. in afwijking van het bepaalde in Artikel 23 zijn ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - lichtmasten' lichtmasten toegestaan met een maximale bouwhoogte van 15 m;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'brug' mag de bouwhoogte van bruggen maximaal 8 m bedragen.
10.3 Specifieke gebruiksregels
10.3.1 Milieucategorie

De in lid 10.1, sub a genoemde functie is uitsluitend toegestaan voor zover zij behoren tot categorie 1 en 2 van de LvB, met uitzondering van voorzieningen die in de LvB een kader om de categorie hebben.

10.3.2 Milieucategorie

De in lid 10.1, sub b genoemde functie is uitsluitend toegestaan voorzover zij behoort tot categorie 1 en 2 van de LvB.

10.3.3 Milieucategorie, maatbestemming

Ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' van categorie 3.1 van de LvB, is uitsluitend een sportveld, aangemerkt als sportveldcomplex met verlichting, SBI-code 9261.2 toegestaan.

10.3.4 Bedrijfswoning

Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is een bedrijfswoning toegestaan.

10.4 Afwijken van de gebruiksregels
10.4.1 Omgevingsvergunning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van:

 • a. het bepaalde in lid 10.3.1 om sportactiviteiten uit categorie 3.1 van de LvB mogelijk te maken;
 • b. het bepaalde in lid 10.3.1 om sportactiviteiten toe te laten die niet genoemd worden in de LvB.
10.4.2 Voorwaarden afwijken

Het bevoegd gezag past de in lid 10.4.1 genoemde afwijkingsbevoegdheid toe, indien deze naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kunnen worden te behoren tot categorie 2 en indien de kwaliteit van leefomgeving niet nadelig wordt beïnvloed. In de beoordeling wordt aandacht besteed aan: sociale veiligheid, groen, mobiliteit, en economisch functioneren.