direct naar inhoud van Artikel 7 Maatschappelijk
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 7 Maatschappelijk

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke doeleinden;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' een begraafplaats;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderdagverblijf uitgesloten' is een kinderdagverblijf niet toegestaan;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument': een gemeentelijk monument;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen: zoals groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water, ontsluitingswegen en andere vergelijkbare voorzieningen;
7.1.1 Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:
 • a. gebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. doeleinden van openbaar nut.
7.2 Bouwregels
7.2.1 Hoofdgebouwen
 • a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven, met dien verstande dat parkeren volledig op eigen erf dient plaats te vinden;
7.2.2 Bijbehorende bouwwerken
 • a. de bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden opgericht;
 • b. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal op 1 m achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
 • c. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag maximaal de hoogte van de 1e bouwlaag + 0,25 m van het hoofdgebouw bedragen;
 • d. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken bedragen respectievelijk ten hoogste 3 en 4,5 m.
7.2.3 Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:
 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen;
 • b. lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen;
 • c. antennes en antennemasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen.
7.3 Wijzigingsbevoegdheid
7.3.1 Wro-zone - wijzigingsgebied - 1

Burgmeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Maatschappelijk' voor zover aangeduid als 'Wro-zone - wijzigingsgebied - 1' te wijzigen in de bestemming 'Groen'. Hierbij gelden de bepalingen zoals opgenomen in Artikel 5.