direct naar inhoud van Artikel 5 Groen
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 5 Groen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. speelvoorzieningen;
 • c. met daarbij behorende voorzieningen zoals:
 • straatmeubilair;
 • wandel- en fietspaden;
 • doeleinden van openbaar nut;
 • opstelplaatsen voor inzamelmiddelen en -voorzieningen voor afvalstoffen;
 • water ten behoeve van de wateraanvoer en -afvoer;
 • waterberging en sierwater;
 • d. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' een volkstuincomplex;
 • e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' een jongerenontmoetingsplaats (jop);
 • f. uitsluitend ter plaatse van de 'specifieke vorm van groen - clubgebouw' een clubgebouw;
 • g. uitsluitend ter plaatse van de 'specifieke vorm van groen - helofytenfilter' een helofytenfilter;
 • h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'steiger' een steiger.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven;
5.2.2 Voor het bouwen buiten het bouwvlak gelden de volgende bepalingen:
 • a. op de als 'Groen' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde, ten dienste van de in artikel 5.1 genoemde doeleinden worden gebouwd;
 • b. in afwijking van het bepaalde in lid a is het ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin' toegestaan om per volkstuin een kas te bouwen met een maximaal oppervlak van 25 m2¬†en een maximale bouwhoogte van 4 meter;
 • c. in afwijking van het bepaalde in lid a is het ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' toegestaan om een overkapping te bouwen met een maximaal oppervlak van 30 m2 en een maximale bouwhoogte van 4 meter.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 en lid 5.2 ten behoeve van de realisatie van een jongeren ontmoetings plaats die:
 • a. op minimaal 60 meter afstand van de bestemming 'Wonen' is gelegen;
 • b. de jongeren ontmoetingsplaats van een prullenbak is voorzien;
 • c. bescherming tegen wind en regen biedt;
 • d. een open karakter heeft;
 • e. goed en eenvoudig onderhouden kan worden;
 • f. binnen de omgeving past;
 • g. verplaatsbaar is;
 • h. vandalismebestendig is.