direct naar inhoud van Artikel 4 Detailhandel
Plan: Capelle-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0502.BP11CapelleWest-4002

Artikel 4 Detailhandel

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel;
 • b. wonen, uitsluitend vanaf de tweede bouwlaag en ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. horecabedrijf in ten hoogste categorie 3, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca maximaal categorie 3';
 • d. bijbehorende voorziening, zoals groen, water, verharding, parkeervoorzieningen.
4.1.1 Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op en in deze gronden toegelaten:
 • a. gebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • d. doeleinden van openbaar nut.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • c. het bouwvlak mag voor 100% bebouwd worden tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bebouwingspercentage (%)' een ander maximaal bebouwingspercentage is aangegeven;
4.2.2 Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de hoogte maximaal 3 m mag bedragen, met uitzondering van:
 • a. erfafscheidingen die voor de voorgevel maximaal 1 m en achter de voorgevel maximaal 2 m hoog mogen bedragen;
 • b. antennes en antennemasten waarvan de hoogte maximaal 10 m mag bedragen.
4.3 Specifieke gebruiksregels

De woningen mogen worden gebruikt voor een aan huis gebonden beroep of een aan huis gebonden bedrijf, met dien verstande dat:

 • a. de woonfunctie in overwegende mate blijft gehandhaafd, waarbij maximaal 25% van het totale vloeroppervlak van de woning en bijbehorende bouwwerken als zodanig mag worden gebruikt, tot een maximum van 25 m2;
 • b. de bewoner zelf het aan huis gebonden beroep uitoefent;
 • c. de parkeerbalans in de directe woonomgeving niet onevenredig nadelig wordt of kan worden beïnvloed;
 • d. het gebruik geen onevenredige nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • e. geen activiteit plaatsvindt betreffende een inrichting als genoemd in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tenzij voldoende vaststaat dat de vestiging van de activiteit geen overwegende bezwaren van milieuhygiënische aard zal oproepen, gelet op de ligging, bedrijfsvoering en omvang van het bedrijf ten opzichte van de nabij gelegen woonbebouwing;
 • f. door de uitoefening van de activiteiten het uiterlijk aanzien van de woning niet zodanig verandert, dat de woning het karakter van een woning geheel of gedeeltelijk verliest.
 • g. detailhandel slechts is toegestaan voorzover deze beperkt blijft tot een beperkte verkoop en in direct verband staat met het aan huis gebonden beroep of het aan huis gebonden bedrijf;
 • h. het plaatsen en onderhouden van verkeersvoorzieningen ten behoeve van een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer op de Hollandsche IJssel.