direct naar inhoud van Artikel 7 Groen
Plan: Woongebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0489.BPWGW20090000-VI01

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, bermen en beplanting;
 • b. parken en plantsoenen;
 • c. voet- en fietspaden;
 • d. water en voorzieningen voor de waterhuishouding;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal': tevens een geluidwal;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening': tevens een speelvoorziening;

met daaraan ondergeschikt:

 • g. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. geluidswerende voorzieningen;
 • j. bruggen;
 • k. kunstuitingen.

7.2 Bouwregels

Op de in lid 7.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

7.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 8 meter voor lichtmasten;
  • 2. 6 meter voor bruggen, verkeersborden en speelvoorzieningen;
  • 3. 3 meter voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

7.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde aangaande:

7.3.1 Afwijken ten behoeve van een jongerenontmoetingsplek

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 7.2 voor het realiseren van een jongerenontmoetingsplek, mits:

 • a. de oppervlakte niet meer dan 18 m2 bedraagt;
 • b. de bouwhoogte niet meer dan 3 meter bedraagt.

7.3.2 Afwijken ten behoeve van masten voor cameratoezicht

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.2 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

7.4 Wijzigingsbevoegdheid
7.4.1 'wro - zone - wijzigingsgebied - 1'

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de gronden met de aanduiding 'wro - zone - wijzigingsgebied - 1' te wijzigen in de bestemming 'Wonen', waarbij geldt dat:

 • a. het aantal woningen ten hoogste 10 bedraagt;
 • b. de goothoogte van gebouwen ten hoogste 6 meter bedraagt;
 • c. indien niet in de zijdelingse perceelsgrens wordt gebouwd, de afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens ten minste 1 meter bedraagt;
 • d. de rooilijn aansluit bij de geldende rooilijn;
 • e. de richting van de bouwmassa evenwijdig of haaks is aan de noord-zuidgeoriënteerde kavelrichting en slotenstructuur;
 • f. voldoende parkeervoorzieningen worden gerealiseerd;
 • g. een bodemonderzoek is overlegd waaruit blijkt dat de bodem geschikt is voor de beoogde functiewijziging;
 • h. een akoestisch onderzoek is overlegd.

7.4.2 wijziging ten behoeve van verkeer

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd de gronden met de bestemming 'Groen' wijzigen in de bestemming 'Verkeer' dan wel 'Verkeer – Verblijfsgebied', ten behoeve van het parkeren dan wel teneinde extra rijstroken toe te voegen, waarbij geldt dat:

 • a. wijziging noodzakelijk is vanwege een toegenomen parkeerdruk in de omgeving;
 • b. vanuit verkeersdoorstroming en/of verkeersveiligheidsoogpunt aanpassing van de rijstroken gewenst is;
 • c. indien sprake is van reconstructie in het kader van de Wet geluidhinder, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden en voldaan moet worden aan het gemeentelijk geluidbeleid;
 • d. als gevolg van de wijziging geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.