direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd
Plan: Woongebied West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0489.BPWGW20090000-VI01

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. maatschappelijke voorzieningen;
 • c. wonen uitsluitend op de verdiepingen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - 1' is het wonen uitsluitend vanaf de tweede verdieping toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is het wonen niet toegestaan;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens horeca tot en met horecacategorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage': uitsluitend een parkeergarage;
 • h. bijbehorende en daaraan ondergeschikte horeca, voor zover voorkomend in categorie 1b van de Staat van Horeca-activiteiten;

met daaraan ondergeschikt:

 • i. bij de bestemming behorende bouwwerken en voorzieningen;
 • j. groen- en speelvoorzieningen;
 • k. wegen en paden;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. nutsvoorzieningen;
 • n. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • o. beroep aan huis en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

6.2 Bouwregels

Op de in lid 6.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend gebouwd worden binnen het bouwvlak;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte.

6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 8 meter voor lichtmasten;
  • 2. 2 meter voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 3. 3 meter voor reclamezuilen;
  • 4. 3 meter voor overige bouwwerken geen gebouwen zijnde.

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.2 voor het realiseren van een mast voor cameratoezicht ten behoeve van de openbare orde en veiligheid, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.

6.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de bestemming 'Gemengd' zijn de volgende specifieke gebruiksregels van toepassing:

 • a. opslag van consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • b. de vloeroppervlakte ten behoeve van beroep aan huis en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 30% van de vloeroppervlakte van het betrokken hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 40 m².

6.5 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 6.1 voor het toestaan van een ander gebruik dan ter plaatse is toegestaan, mits:

 • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad waarbij het milieueffect van het beoogde bedrijf nadrukkelijk wordt meegewogen en waarbij Bijlage 1 en/of Bijlage 2 mede betrokken wordt;
 • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad;
 • c. de afwijking voorzien wordt van een ruimtelijke motivatie.