direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven;
 • b. cultuur en ontspanning;
 • c. detailhandel;
 • d. dienstverlening (zakelijke en consumentverzorgende)
 • e. horeca;
 • f. kantoren;
 • g. maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen;
 • h. wonen;
 • i. een onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • j. een supermarkt ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' conform de SBI-code 471 'supermarkten, warenhuizen > 2000 bvo';
 • k. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd -...' zijn bedrijfsactiviteiten toegestaan met een SBI-code zoals genoemd in onderstaande tabel:
  Functieaanduiding   SBI-code 2008   Omschrijving   Adres  
  Specifieke vorm van gemengd - 1   016   Plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m2   Dorpsstraat 746  
  Specifieke vorm van gemengd - 2   8552   Muziek- en balletscholen
   
  Dorpsstraat 1062  
  Specifieke vorm van gemengd - 2   85521   Dansscholen   Dorpsstraat 932  
 • l. de bij deze doeleinden behorende overige voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen;

waarbij geldt dat:

 • m. de functies zoals bedoeld onder a tot en met g uitsluitend toegestaan zijn indien zij voorkomen in categorie A of B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • n. de toegestane functies, met uitzondering van wonen, zijn slechts toegestaan op de begane grond.
6.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 6.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

6.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. het bestaande aantal woningen per bouwvlak mag niet worden uitgebreid;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringsaanduidingen 'maximale goothoogte' en 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven goothoogte en bouwhoogte toegestaan;
 • d. dakkapellen in het voordakvlak of in een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak zijn toegestaan met dien verstande dat:
  1. de hoogte niet meer dan 1,75 meter bedraagt;
  2. de zijkant meer dan 0,50 meter van de woningscheidende muur of van de zijkant van het dakvlak is gelegen;
  3. de bovenkant meer dan 0,50 meter van de nok is gelegen;
  4. de voet tussen 0,50 meter en 1 meter boven de goot is gelegen;
  5. de breedte niet meer bedraagt dan:
  - 50% van de voorgevel met een maximum van 4,50 meter dan wel
  - 70% van de zij- en achtergevel;
  6. niet meer dan twee dakkapellen per dakvlak van de woning zijn toegestaan;
  7. bij het bouwen van een tweede dakkapel of twee dakkapellen op een dakvlak deze op een lijn en met een minimale tussenruimte van 0,60 meter gebouwd moeten worden.
6.2.2 Bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen gelden de bepalingen zoals genoemd in artikel 18.2.2.

6.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de bepalingen zoals genoemd in artikel 18.2.3.

6.2.4 Dakterras

Voor het bouwen van een dakterras gelden de bepalingen zoals genoemd in artikel 18.2.4.

6.3 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen in die zin dat na beëindiging van de specifiek bestemde bedrijfsactiviteiten, zoals genoemd in 6.1 onder k de specifieke vorm van bedrijvigheid komt te vervallen en uitsluitend de algemeen toelaatbare milieucategorie geldt.