direct naar inhoud van Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 5 Bedrijf - Nutsbedrijf

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nutsbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. gebouwen ten behoeve van het openbaar nut, zoals warmtevoorzieningsinstallaties, transformatorgebouwen, gebouwen ten behoeve van de gasvoorziening en naar de aard daarmee gelijk te stellen gebouwen;

met de daarbij horende:

  • a. terreinen;
  • b. verkeersvoorzieningen;
  • c. water- en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • d. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:

  • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
  • b. ter plaatse van de maatvoeringsaanduidingen 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan.
5.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

  • a. er zijn uitsluitend erf- en terreinafscheidingen toegestaan;
  • b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen.