direct naar inhoud van Artikel 13 Wonen
Plan: Kerkbuurt Westzaan
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3759BP-0301

Artikel 13 Wonen

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. garage(s)box(en) ter plaatse van de aanduiding 'garage' zijn;
 • c. zorgwoningen. Ter plaatse van de aanduiding 'zorgwoning', is tevens medische en zorggerelateerde dienstverlening aan bewoners op locatie met inbegrip van bijbehorende wijkgerichte gezondheidsdiensten toegestaan;
 • d. gestapelde bouw ter plaatse van de aanduiding 'gestapelde bouw';
 • e. detailhandel ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel';

met de daarbij behorende:

 • f. groenvoorzieningen;
 • g. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • h. verkeersvoorzieningen;
 • i. water;
 • j. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
13.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 13.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

13.2.1 Hoofdgebouwen ten behoeve van wonen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van wonen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het bestaande aantal woningen per bouwvlak mag niet worden uitgebreid;
 • b. woningen die ten tijde van de ter inzage legging van het ontwerp van dit plan bestaan uit één of meerdere bouwlagen, een kapverdieping inclusief kapvorm conform het in de bijlage opgenomen Kappenplan, dienen in die vorm te worden vernieuwd;
 • c. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan.
13.2.2 Bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% van het erf, voorzien van de bestemming Wonen behorende bij de woning, met uitzondering van het bouwvlak, tot een maximum van 75 m². Indien het oppervlak van het desbetreffende erf bij de woning groter is dan 300 m², mag maximaal 100 m² worden bebouwd.
 • b. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van de woning + 0,3 meter;
 • c. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk is gelijk aan of kleiner dan die van de woning;
 • d. de nok van bijbehorende bouwwerken ligt ten minste 1,50 meter onder de nok van de woning;
 • e. naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan aan één zijde van de woning niet grenzend aan openbaar toegankelijk gebied;
 • f. de maximale breedte van naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken is 60% van de breedte van de woning met een maximum van 5 meter;
 • g. het bepaalde onder a tot en met f is niet van toepassing op het gebied met de dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie genoemd in artikel 17.
13.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, niet grenzend aan het openbaar gebied en gemeten vanaf de voorgevelrooilijn, mag niet hoger zijn dan 2 meter. Erf- en terreinafscheidingen gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel en/of grenzend aan het openbaar gebied mogen niet hoger zijn dan 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 3 meter bedragen.
13.3 Specifieke gebruiksregels
13.3.1 Toegestaan gebruik

Onder strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruik van gedeelten van woningen en/of bijbehorende bouwwerken ten behoeve van een huisgebonden beroep of bedrijf behorende tot ten hoogste categorie A van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging, indien en voor zover:

 • a. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. het vloeroppervlak voor een huisgebonden beroep en/of bedrijf mag niet meer dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van de woning en bijbehorende bijbehorende bouwwerken bedragen, met een maximum van 65 m²;
 • c. ten behoeve van een huisgebonden beroep en/of bedrijf wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • e. geen horeca en geen detailhandel mag plaatsvinden, uitgezonderd bed & breakfast en een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van een huisgebonden beroep en/of bedrijf;
 • f. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.