direct naar inhoud van Artikel 5 Gemengd
Plan: Oud Koog & Rooswijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3753BP-0309

Artikel 5 Gemengd

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' (-w) wonen niet is toegestaan;
 • b. bedrijven uit de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging genoemde categorieen A en B;
 • c. culturele voorzieningen;
 • d. dienstverlening;
 • e. maatschappelijke voorzieningen c.q. dienstverlening;
 • f. detailhandel met uitzondering van detailhandel in volumineuze goederen;
 • g. horeca zoals genoemd in de Staat van Horeca-activiteiten subcategorie 1a + b;
 • h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2' (h<2) tevens voor horecabedrijven tot en met categorie 2 van Staat van Horeca-activiteiten;
 • i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt' (su) is tevens een supermarkt toegestaan;
 • j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG' (vm) voor een verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG;
 • k. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage' (ga) zijn tevens garageboxen toegestaan;
 • l. en overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
5.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale bouwhoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte' is ten hoogste de aangegeven maximale goothoogte toegestaan;
 • d. het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag niet worden overschreden; indien die aanduiding niet is aangegeven, bedraagt het maximale bebouwingspercentage 100%.
5.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen de bouwvlakken en op de bij het hoofdgebouw behorende erven die liggen binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% van het achter de achtergevel van de woning gelegen deel van de in lid 5.1 bedoelde gronden tot een maximum van 75 m². Indien het oppervlak van het erf achter de achtergevel van de woning meer is dan 300 m², mag maximaal 100 m² worden bebouwd;
 • c. de goothoogte van een bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van de woning + 0,30 meter;
 • d. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk is gelijk aan of kleiner dan die van de woning;
 • e. de nok van een bijbehorend bouwwerk ligt minstens 1,50 meter onder de nok van de woning;
 • f. bijbehorende bouwwerken moeten ten minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn liggen of indien grenzend aan openbaar gebied, in het verlengde van de zijgevel;
 • g. bijbehorende bouwwerken gebouwd aan de eerste bouwlaag met een diepte van maximaal 3 meter achter de oorspronkelijke achtergevellijn zijn toegestaan;
 • h. naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan aan één zijde van de woning niet grenzend aan openbaar gebied;
 • i. de maximale breedte van naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken is 60% van de breedte van de woning met een maximum van 5 meter.
5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen vanaf 3 meter achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.
5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Algemeen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2.2 onder g ten behoeve van het maken van een aanbouw aan de eerste bouwlaag van de achtergevel van de woning over de volledige diepte van het perceel tot een maximum van 50% van de oorspronkelijke achtergevelbreedte.

5.3.2 Voorwaarden

Bij toepassing van de bevoegdheid genoemd in lid 5.3.1 wordt getoetst of geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van:

 • a. de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
 • b. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
 • c. het openbare karakter van het aangrenzende gebied.
5.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 5.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksregels:

5.4.1 Toegestaan gebruik

Tot een gebruik dat in overeenstemming is met de bestemmingsomschrijving wordt in ieder geval aangemerkt dat:

 • a. ten aanzien van de in lid 5.1 onder b tot en met k genoemde functies geldt dat deze uitsluitend zijn toegestaan op de begane grond. Dit geldt niet voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd-1' (sgd-1);
 • b. het is toegestaan hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken voor het gebruik als Bed & Breakfast mits:
 • 1. het desbetreffende perceel uitsluitend voor wonen wordt gebruikt;
 • 2. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • 3. er maximaal 50% van het bruto woonoppervlak en maximaal één bouwlaag als Bed & Breakfast wordt gebruikt;
 • 4. het aantal slaapplaatsen niet meer is dan 10 ;
 • 5. er in de omgeving geen onevenredige verkeers- en parkeerdruk optreedt.
 • c. het is toegestaan hoofdgebouwen te gebruiken als kantoor en/of praktijkruimte ten behoeve van huisgebonden bedrijf en beroep, mits:
 • 1. het desbetreffende perceel uitsluitend voor wonen wordt gebruikt;
 • 2. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 • 3. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor-en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 30% van het bruto vloeroppervlakte van de woning, met een maximum van 65 m²;
 • 4. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • 5. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
 • 6. er geen horeca plaatsvindt;
 • 7. er geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
 • 8. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels
 • a. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken vanhet bepaalde in lid 5.1 onder b ten behoeve van bedrijven die niet in de desbetreffende Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging of niet onder de toegelaten categorie (-en) zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed op de omgeving met de toegestane bedrijven gelijkgesteld kunnen worden;
 • b. Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken vanhet bepaalde in 5.1 onder g en h ten behoeve van horecabedrijven die niet in de desbetreffende Staat van Horeca-activiteitenof niet onder de toegelaten categorie (-en) zijn opgenomen, maar die naar aard en invloed op de omgeving met de toegestane bedrijven gelijkgesteld kunnen worden;