direct naar inhoud van Artikel 13 Horeca
Plan: Stedelijk Gebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01

Artikel 13 Horeca

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2': uitsluitend horeca van categorie 2, zoals bedoeld in Bijlage 1 Horeca-categorisering;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3a': uitsluitend horeca van categorie 2 en 3a, zoals bedoeld in Bijlage 1 Horeca-categorisering;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 3b': uitsluitend horeca van categorie 2 en 3b, zoals bedoeld in Bijlage 1 Horeca-categorisering;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'terras': uitsluitend een terras ten behoeve van horeca, zoals bedoeld in dit artikel;
 • e. wonen inclusief een aan huis gebonden beroep of bedrijf, zoals bepaald in lid 33.2, uitsluitend op de verdieping;
 • f. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, erven, tuinen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen, water en waterhuishoudkundige doeleinden.
13.2 Bouwregels

Op of in de in lid 13.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

13.2.1 Gebouwen
 • a. hoofdgebouwen uitsluitend zijn toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen binnen het bouwvlak niet meer dan de bestaande maximale goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw op het bouwperceel mag zijn;
 • c. het aantal woningen niet meer dan het bestaande aantal woningen mag zijn;
 • d. een aan- en uitbouw, bijgebouw en overkapping op niet minder dan 3 m achter de voorgevel wordt gebouwd;
 • e. aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mogen tot niet meer dan 3 m buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • f. het bij het bouwvlak aansluitende terrein mag voor niet meer dan 50% worden bebouwd waarvan de oppervlakte voor vrijstaande bijgebouwen en overkappingen gezamenlijk niet meer dan 30 m2 mag zijn;
 • g. de goothoogte van een vrijstaand bijgebouw niet meer dan 3 m mag zijn;
 • h. de goothoogte van een aan- en uitbouw en een aangebouwd bijgebouw niet meer mag zijn dan 0,25 meter boven de begane grondlaag van het gebouw waartegen wordt aangebouwd met een maximum van 4 m;
 • i. de bouwhoogte van een aan- en uitbouw en bijgebouw niet meer dan 5 m mag zijn.
13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag zijn dan:

 • a. 1 meter voor erfafscheidingen, gelegen voor de voorgevel;
 • b. 2 meter voor erfafscheidingen, gelegen achter de voorgevel;
 • c. 3 meter voor overkappingen;
 • d. 5 meter voor de overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.3 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend het gebruik voor wonen anders dan zoals bedoeld in lid 13.1 onder e.