direct naar inhoud van Artikel 12 Groen - Theetuin
Plan: Stedelijk Gebied
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0457.BP0100SG-oh01

Artikel 12 Groen - Theetuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Theetuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen, zoals groenstroken, plantsoenen en bermen;
 • b. modeltuinen, bijbehorende ondergeschikte detailhandel en horeca van categorie 2, zoals bepaald in bijlage 1 Horeca-categorisering;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning': tevens drie bedrijfswoningen;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein': tevens een parkeerterrein;
 • e. water;
 • f. dijken en taluds;
 • g. voet- en fietspaden alsmede in- en uitritten;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, verhardingen, nutsvoorzieningen, erven, tuinen, parkeervoorzieningen, kunstobjecten en waterhuishoudkundige doeleinden.
12.2 Bouwregels

Op of in de in lid 12.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, ten dienste van de in dat lid genoemde bestemming, met dien verstande dat:

12.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte van gebouwen niet meer dan de bestaande goot- en bouwhoogte mag zijn;
 • c. de inhoud van de bebouwing niet meer dan de bestaande inhoud mag zijn.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

de bouwhoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag zijn dan:

 • a. 1 meter voor erfafscheidingen, gelegen voor de voorgevel;
 • b. 2 meter voor erfafscheidingen, gelegen achter de voorgevel;
 • c. 10 meter voor kunstwerken;
 • d. 3,50 meter voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, de verkeers- of wegaanduiding of de verlichting.
12.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.2.1 ten behoeve van het vergroten van het bestaand bebouwd oppervlak mits niet groter dan 100 m2 en de maximale goot- en bouwhoogte niet meer bedraagt dan respectievelijk 3,5 en 6 m, met dien verstande dat de uitbreiding van bebouwing past binnen het ruimtelijk-functionele karakter van de gronden en de cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.

12.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval gerekend parkeren ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein uitgesloten'.

12.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 12.1 ten behoeve van het gebruik als maatschappelijke voorzieningen mits niet groter dan 100m2 en passend binnen het ruimtelijk-functionele karakter van de theetuin.