direct naar inhoud van Artikel 17 Wonen - 2
Plan: Kamerlingh Onnesweg
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0402.09bp00kamerlinghon-va01

Artikel 17 Wonen - 2

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in gestapelde woningen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit;

en tevens voor:

 • b. garageboxen, ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. maatschappelijke voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • d. een onderdoorgang door op de begane grond geen bebouwing toe te staan en de gronden bovendien bestemd zijn voor fiets- en voetpaden, ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';

met de daarbij behorende voorzieningen.

17.2 Bouwregels

Op de in artikel 17.1 bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bestemming en aanduidingen worden gebouwd, met dien verstande dat:

17.2.1 ten aanzien van gebouwen
 • a. deze uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bouwvlak volledig mag worden bebouwd, tenzij met de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' anders is aangegeven.
 • c. de goothoogte niet meer bedraagt dan met de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de bouwhoogte van een garagebox niet meer dan 3,00 meter bedraagt;
 • e. de maximale oppervlakte per garagebox niet meer dan 25 m2 bedraagt;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de begane grond niet mag worden gebouwd.
17.2.2 ten aanzien van bouwwerken, geen gebouwen zijnde:
 • a. deze zowel binnen als buiten het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 • b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer dan 2,00 meter bedraagt;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' op de begane grond niet mag worden gebouwd.
17.3 Specifieke gebruiksregels
17.3.1 aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit

Het gebruik van ruimten in het (hoofd)gebouw ten behoeve van aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit, wordt als gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt, voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden dat:

 • a. het vloeroppervlak in gebruik voor aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit niet meer dan 33% bedraagt van het vloeroppervlak van het (hoofd)gebouw met een maximum van 50m²;
 • b. de activiteit wordt uitgeoefend door de hoofdbewoners van het desbetreffende pand;
 • c. de activiteit geen nadelige invloed mag hebben op de normale verkeersafwikkeling en er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 • d. geen bedrijfsmatige activiteit buiten een gebouw plaatsvinden (behoudens in- en uitladen);
 • e. de activiteit zowel naar de aard als ten aanzien van de visuele aspecten ervan geen afbreuk mogen doen aan het karakter van de woning en de woonomgeving;
 • f. geen aan-huis-verbonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteit plaatsvindt in de functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken;
 • g. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt.