direct naar inhoud van Artikel 3 Agrarisch
Plan: Woongebied I
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0396.BPwoongebiedI2010-VA01

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. grondgebonden veehouderij;
 • b. het wonen;
 • c. aan-huis-gebonden beroepen;
 • d. kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten als bedoeld in bijlage 1 van deze regels;
 • e. bij deze bestemming behorende voorzieningen zoals erven, groen, water, parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

3.2.1 Gebouwen
 • a. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. per bouwperceel is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan met een inhoud van ten hoogste 600 m³;
 • c. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • d. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' aangegeven goothoogte;
 • e. indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een onderlinge afstand van ten minste 3 m.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. silo's worden binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van een silo bedraagt ten hoogste 15 m;
 • c. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m;
 • d. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 2 m;
 • e. de hoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m;
 • f. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.

3.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:

 • a. de teelt van ruwvoeder is toegestaan, voor zover deze teelt overwegend voorziet in de behoefte van het eigen bedrijf;
 • b. wonen is uitsluitend toegestaan indien het om een bedrijfswoning gaat;
 • c. de vloeroppervlakte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten bedraagt ten hoogste 25% van de vloeroppervlakte van het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt met een maximum van 60 m²; in het kader van deze kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is geen horecabedrijf en detailhandel toegestaan.