direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer
Plan: Indischebuurt Noord
Plannummer: BP5080004
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP5080004-0003

Artikel 10 Verkeer

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

 • a. straten en wegen
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. terrassen, standplaatsen, uitstallingen, kiosken;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening' is tevens een nutsvooziening toegestaan;
 • f. bij de bestemming behorende groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, straatmeubilair, speelvoorzieningen, kunstwerken, kunstobjecten, waterberging, bergbezinkbassins, (ondergrondse) afval- en recyclecontainers, voorzieningen voor de waterhuishouding, warmte-koudeopslag, warmte-koudetransport, voorzieningen van openbaar.
10.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Verkeer' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

10.2.1 Gebouwen
 • a. de maximale oppervlakte van gebouwen bedraagt 10 m²;
 • b. de verticale diepte van een (ondergronds) gebouw mag niet meer dan 7 m bedragen;
 • c. een bouwvlak mag volledig worden bebouwd;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan;
10.2.2 Ander bouwwerken
 • a. de maximale bouwhoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 m bedragen.
 • b. de oppervlakte per 'ander bouwwerk' mag niet meer dan 10 m² bedragen;
 • c. de oppervlakte van ondergrondse rioolgemalen mag niet meer dan 20 m² bedragen;
 • d. ondergrondse rioolgemaal mogen afgedekt worden met een verhoogd maaiveld van 0,5 m;
 • e. de oppervlakte per ondergronds bergbezinkbassin mag niet meer bedragen dan 100 m²;
10.3 Nadere eisen

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de verkeersveiligheid;
 • c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en/of bouwwerken.
10.4 Afwijken van de bouwregels
 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.2.2 onder a ten behoeve van speelvoorzieningen tot een maximale hoogte van 5 m gemeten vanaf het aansluitend peil.

kiosken

 • 2. het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.2.1 onder a en toestaan dat de maximale oppervlakte van een kiosk 30 m² bedraagt, mits:
  • a. geen onevenredige aantasting zal plaatsvinden van de verkeerssituatie ter plaatse
  • b. het initiatief past in het straat- en bebouwingsbeeld

 

voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning

 • 3. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 10.1 en toestaan dat een Wmo-voorziening in openbaar toegankelijk gebied wordt geplaatst, mits:
  • a. er is geen achterom aanwezig bij de woning;
  • b. de hoogte van de voorziening mag maximaal 1,3 m bedragen;
  • c. de oppervlakte van de voorziening mag maximaal 4 m² bedragen.