direct naar inhoud van Artikel 19 Wonen
Plan: Bosch en Vaart
Plannummer: BP4080004
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0392.BP4080004-0004

Artikel 19 Wonen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van een aan-huis-verbonden-beroep, gastouderopvang of een bed & breakfast;
 • b. bijbehorende voorzieningen zoals, groenvoorzieningen, waterlopen en waterpartijen, (ondergrondse) parkeervoorzieningen, bergingen, tuinen, erven en terreinen.
19.2 Bouwregels

Binnen de bestemming 'Wonen' mogen bouwwerken worden opgericht onder de volgende voorwaarden:

19.2.1 Gebouwen
 • a. voor gebouwen in beschermd stadsgezicht gelden de bouwregels zoals aangegeven in artikel 22;

buiten beschermd stadgezicht

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding ' maximale goothoogte' dient binnen de aangegeven goothoogte te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte' dient binnen de aangegeven bouwhoogte te worden gebouwd;
 • d. de verticale diepte van een ondergronds bouwwerk mag niet meer dan 7 meter bedragen;

kap

 • e. boven de goothoogte moeten gebouwen worden afgedekt met een kap waarvan:
  • 1. de maximale bouwhoogte 4 meter bedraagt , verticaal gemeten vanaf de goothoogte;
  • 2. de dakhelling niet minder bedraagt dan 30 en niet meer dan 75 graden.

dakkapellen

 • f. dakhellingen mogen worden onderbroken voor het oprichten van een dakkapel, mits:
  • 1. de bovenzijde van de dakkapel ten minste 0,5 m onder de noklijn is gelegen;
  • 2. de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet wordt geplaatst;
  • 3. de dakkapel in of binnen 0,5 m van de dakvoet wordt geplaatst, waarbij de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 1,5 m en niet breder is dan een derde van de breedte van het dakvlak;
  • 4. de zijkanten van de dakkapel minimaal 0,5 m worden gerealiseerd van de zijkanten van het dakvlak;
  • 5. de dakkapel in het voordakvlak niet breder is dan de helft van de breedte van het dakvlak;
  • 6. bij meerdere dakkapellen in serie er tevens sprake is van een regelmatige rangschikking van de dakkapellen met een minimale afstand van 0,5 m tussen de afzonderlijke kapellen en de totale breedte van de dakkapellen maximaal 50% van het dakvlak bedraagt.

19.2.2 Andere bouwwerken
 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen achter de voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen;
 • b. de bouwhoogte van overige erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 1 m bedragen;
 • c. de hoogte van overige 'andere bouwwerken' mag niet meer dan 3 meter bedragen.
 • d. overige 'andere bouwwerken' mogen alleen worden opgericht achter de voorgevel van het hoofdgebouw.
19.3 Afwijken van de bouwregels

dakkapellen

 • 1. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 2 en toestaan dat:
  • a. de bovenzijde van de dakkapel in of binnen 0,5 meter onder de noklijn geplaatst wordt, mits het dakvlak een hellingshoek heeft die kleiner is dan 45 graden;

 • 2. Het bevoegd gezag gezag toetst bij de toepassing van de afwijkingsbevoegdheden als bedoeld in lid 1 of geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:
  • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
  • b. de verkeerssituatie ter plaatse;
  • c. de cultuurhistorische waarden;
  • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
19.4 Specifieke gebruiksregels

Naast de algemene gebruiksregels genoemd in artikel 24 gelden met betrekking tot het gebruik de volgende regels:

 • a. een woning dient voor de huisvesting van maximaal één huishouden;
 • b. het gebruik van een woning voor aan-huis-verbonden beroep, gastouderopvang en/of bed & breakfast mag in totaal niet meer bedragen dan 35 procent van het bruto vloeroppervlak met een maximum van 75 m²;
 • c. tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c Wabo wordt in elk geval gerekend het gebruiken of laten gebruiken voor:
  • 1. het gebruik van onbebouwde gronden voor het parkeren van motorvoertuigen;
  • 2. bijgebouwen als zelfstandige woning.