direct naar inhoud van Regels
Plan: Beschermd Stadsgezicht Edam
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0385.bpStadsgezichtEdam-vg01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:

het bestemmingsplan 'Beschermd Stadsgezicht Edam' met identificatienummer NL.IMRO.0385.bpStadsgezichtEdam-vg01 van de gemeente Edam-Volendam;

1.2 bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3 aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4 aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5 aan-huis-verbonden ambachtelijk bedrijf

het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid waar het productieproces grotendeels wordt uitgevoerd met de hand of althans niet gemechaniseerd, geautomatiseerd of met behulp van werktuigen die door energiebronnen buiten de menselijke arbeidskracht worden aangedreven. Hieronder mede begrepen ateliers en galerieën;

1.6 aan-huis-verbonden bedrijf

het verlenen van diensten of het op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten, waarvan de omvang in een woning met bijbehorende bouwwerken past en de woonfunctie in ruimtelijke en visuele zin in overwegende mate blijft behouden. Hieronder mede begrepen consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten;

1.7 aan-huis-verbonden beroep

de uitoefening van een (vrij) beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende bouwwerken, met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend, waaronder niet begrepen de uitoefening van horeca en detailhandel of consumentverzorgende bedrijfsactiviteiten;

1.8 achtererfgebied

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.9 agrarisch bedrijf

een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.10 agrarisch grondgebruik

gebruik van grond dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of door middel van het houden van dieren;

1.11 antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie;

1.12 balkon

open uitbouw met balustrade aan een verdieping van een gebouw;

1.13 bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

1.14 bebouwingspercentage

een in de regels of in een aanduiding aangegeven percentage van een bouwvlak, of indien geen bebouwingsgrenzen zijn aangegeven het percentage van het bestemmingsvlak, dat ten hoogste bebouwd mag worden met gebouwen, tenzij in de regels anders is bepaald;

1.15 bed en breakfast

een kleinschalige overnachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend verblijf met het serveren van ontbijt, welke ondergeschikt is aan de hoofdbestemming.

1.16 bedrijf

een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren of inzamelen van goederen;

1.17 bedrijfsvloeroppervlakte

de gezamenlijke oppervlakte van verkoopruimten, productieruimten, magazijnen, bergingen en verblijfsruimten en de overige voor de bedrijfsvoering benodigde vloeroppervlakte;

1.18 bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw, of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor één of meer personen, wiens huisvesting daar, gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein, noodzakelijk is;

1.19 beeldbepalend bouwwerk

een bouwwerk met een gemiddelde cultuurhistorische en/of architectonische waarde, dat wil zeggen een cultuurhistorische waardestelling met een score van 8 tot en met 13 punten als bedoeld in 1.62, en waarvan het exterieur van het gebouw/bouwwerk, zoals omschreven in het als bijlage Rapport Inventarisatie toegevoegde cultuurhistorische rapport 'Inventarisatie', als gemeentelijk monument bescherming geniet in gevolge de dubbelbestemming 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed';

1.20 bestaand
 • a. ten aanzien van bouwwerken, een bouwwerk dat:
  • 1. ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan bestaat of in uitvoering is;
  • 2. na het in lid 1 genoemde tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, waarvoor de aanvraag voor dat tijdstip is ingediend.
 • b. ten aanzien van gebruik: het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;
1.21 bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.22 bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.23 bijbehorende bouwwerken

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde verbonden bouwwerk met een dak;

1.24 boerderij

veelal van oorsprong voor agrarisch doel (inclusief wonen) opgericht gebouw op een grotendeels vierkante plattegrond, bestaande uit één bouwlaag met een piramidevormig dak;

1.25 bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk;

1.26 bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.27 bouwhistorisch onderzoek

een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis en ontwikkeling van een gebouw of ensemble met een nadruk op de fysieke samenstelling, conform de 'Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

1.28 bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd;

1.29 bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten;

1.30 bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.31 bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.32 bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.33 consumentenvuurwerk

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.34 consumentenverzorgende bedrijfsactiviteiten

het bedrijfsmatig verrichten van diensten gericht op consumentverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk en waarvan de omvang in de activiteiten zodanig is, dat de activiteiten in een woning en de bijbehorende bouwwerken met behoud van de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend;

1.35 contra-expertise

een deskundig advies met daarin een afweging van de cultuurhistorische waarde ten opzichte van de bouwtechnische staat van het object, zoals aangegeven in een bouwhistorisch onderzoek;

1.36 cultureel erfgoed

alle materiële getuigenissen uit het verleden die de samenleving van belang vindt om te conserveren, te onderzoeken, te presenteren en over te informeren;

1.37 cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt van dat bouwwerk of gebied;

1.38 cultuurhistorische waardestelling

een toegekende samenhangende waardestelling op het gebied van algemene historische waarden en/of de ensemblewaarden en/of de architectuurhistorische waarden en/of de bouwhistorische waarden en/of de waarden vanuit de gebruikshistorie, toegekend aan een zaak en/of object en/of gebied en vastgelegd in een cultuurhistorisch rapport, met als mogelijke uitkomst na beoordeling:

 • a. een bouwwerk met een hoge cultuurhistorische en/of architectonische waarde: een uitkomst c.q. score van 14 tot en met 20 punten als bedoeld in 1.62;
 • b. een bouwwerk met een gemiddelde cultuurhistorische en/of architectonische waarde: een uitkomst c.q. score van 8 tot en met 13 punten als bedoeld in 1.62;
 • c. een bouwwerk met een lage cultuurhistorische en/of architectonische waarde zonder specifieke status: een uitkomst c.q. score van 0 tot en met 7 punten als bedoeld in 1.62.
1.39 cultuurhistorisch rapport

onderzoek waarin de algemene historische waarden en/of de ensemblewaarden en/of de architectonische waarden en/of de bouwhistorische waarden en/of de waarden vanuit de gebruikshistorie zijn geïnventariseerd en vastgelegd en waarin op basis van het puntensysteem als bedoeld in 1.62 op de onderdelen 7 tot en met 20 van het cultuurhistorisch rapport een score haalbaar is van 0 tot en met 20 punten;

1.40 detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan voor consumptie ter plaatse en anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.41 dienstverlening

het bedrijfsmatig verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden, al dan niet door middel van een baliefunctie, met uitzondering van een garagebedrijf en een seksinrichting;

1.42 erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en voorzover de bestemming deze die inrichting niet verbiedt;

1.43 evenementen

periodieke en/of incidentele manifestaties, zoals sportmanifestaties, concerten, bijeenkomsten, voorstellingen, food-festivals, shows, tentoonstellingen, thematische markten, kermissen, circussen en andere vertoningen;

1.44 gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

1.45 gemeentelijk monument

onroerend monument als bedoeld in de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam 2010;

1.46 hoofdgebouw

een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.47 horecabedrijf

een bedrijf waar bedrijfsmatig dranken en/of etenswaren worden verstrekt voor consumptie ter plaatse en/of waarin bedrijfsmatig logies worden verstrekt, één en ander al dan niet in combinatie met een vermaaksfunctie, met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie, en conform de toegestane categorieën zoals nader omschreven in de in de bijlage Staat van Horeca-activiteiten opgenomen Staat van horeca-activiteiten;

1.48 kantoor

voorzieningen gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen;

1.49 karakteristiek waardevol bouwwerk

een bouwwerk met een hoge cultuurhistorische en/of architectonische waarde, dat wil zeggen een cultuurhistorische waardestelling met een score van 14 tot en met 20 punten als bedoeld in 1.62, en waarvan het exterieur van het gebouw/bouwwerk, zoals omschreven in de bijlage Rapport Inventarisatie toegevoegde cultuurhistorische rapport 'Inventarisatie', als gemeentelijk monument bescherming geniet ingevolge de dubbelbestemming 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed';

1.50 maaiveld

de hoogte van het bouwperceel ter plaatse, dan wel; de hoogte van het afgewerkte bouwperceel ter plaatse na het verlenen van een omgevingsvergunning;

1.51 maatschappelijke voorzieningen

(overheids- en/of semi-overheids) voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, cultuur, religie, sport, wijkvoorzieningen, openbare orde en veiligheid, openbaar bestuur en/of overheid, club- en buurthuiswerk, verenigingsleven, wijkvoorzieningen, jeugd- en kinderopvang, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren;

1.52 nevenactiviteit

een bedrijfs- of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomenswervend opzicht duidelijk ondergeschikt is aan de op de ingevolge dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op een bouwperceel;

1.53 nutsvoorzieningen

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;

1.54 ondergronds bouwen

bouwen onder het maaiveld met minimaal 0,5 m;

1.55 ondersteunende horeca

een horeca-activiteit in een inrichting die geen (planologische) hoofdbestemming 'Horeca' heeft, en waar men in het verlengde van de hoofdactiviteit als nevenactiviteit (kleine) eet- en/of (alcoholische) drinkwaren kan consumeren en men daarvoor moet betalen;

1.56 overig bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.57 overkapping

een bijbehorend bouwwerk dat bestaat uit een dakconstructie zonder eigen wanden;

1.58 pand

de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

1.59 praktijkruimte

een gebouw of een gedeelte daarvan dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten, waaronder aan-huis-verbonden beroepen, op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

1.60 prostitutiebedrijf

een bedrijf, waarin het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding als beroep wordt uitgeoefend;

1.61 provinciaal monument

een onroerende zaak die van belang is voor de provincie Noord-Holland wegens haar cultuurhistorische waarde als bedoeld in de Provinciale Monumentenverordening Noord-Holland 2005;

1.62 puntensysteem en maximale score cultuurhistorisch rapport
Nr   Omschrijving   Toelichting   maximale score  
7   Functie   Van belang vanwege cultuurhistorische aspecten vanwege het (voormalige) gebruik.   1 punt  
8   Bouwjaar   Hierbij is gekozen als 'peildatum' objecten vóór of na 1960 (ouder dan 50 jaar of niet.   2 punten  
9   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege de architectonische gaafheid van het exterieur.   1 punt  
10   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege een bepaalde stijl of bouwtrant.   1 punt  
11   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege bijzondere esthetische kwaliteiten (zoals gevelindeling, bijzondere detaillering, materiaal en/of kleurgebruik etc.)   4 punten  
12   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege een unieke (bouw)techniek of (bouw)type.   1 punt  
13   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege een bekende architect en/of de plaatselijke, regionale en/of landelijke architectuurgeschiedenis.   1 punt  
14   Stijl/gaafheid   Van belang vanwege de oorspronkelijkheid of de bijzonderheid van (een onderdeel van) het exterieur.   1 punt  
15   Historisch belang   Van belang vanwege het feit dat het object samen met andere delen of objecten (gebouwen, hekwerken, entree, tuin) een karakteristiek historisch complex of historisch stedenbouwkundig structuur vormt.   1 punt  
16   Historisch belang   Van belang vanwege het feit dat het object als onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk gebied, lint of landelijk gebied daarin beeldbepalend is.   1 punt  
17   Historisch belang   Van belang vanwege de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk (oriëntatiepunt)   1 punt  
18   Historisch belang   Van belang vanwege het feit dat het object deel uitmaakt van een gebied met een grote continuïteit, waardoor het historische patroon van verkaveling, wegen en waterlopen goed geconserveerd is gebleven.   1 punt  
19   Historisch belang   Van belang vanwege de historische herinneringen verbonden aan het object in de ruimste zin van het woord (feiten, gebeurtenissen, eigenaren/bewoners, beroepen etc.)   2 punten  
20   Historisch belang   Van belang vanwege een plaatselijke, regionale of landelijke historische ontwikkeling (op sociaal, cultureel, technisch, bestuurlijk, economisch gebied etc.)   2 punten  
  Waardestelling gehele object   20 punten  

1.63 recreatie

bedrijfsmatig uitoefenen van diensten op het gebied van recreatie, sport, educatie, toerisme of cultuur welke geheel of in overwegende mate in de open lucht worden aangeboden, met de daarbij behorende voorzieningen;

1.64 rijksmonument

onroerend monument, dat is ingeschreven in de ingevolge de Erfgoedwet vastgestelde registers;

1.65 seksinrichting

een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte, waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof het bedrijfsmatig is, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotisch -en pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan een prostitutiebedrijf of een parenclub al dan niet in combinatie met elkaar;

1.66 Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging

de Staat van Bedrijfsactiviteiten - Functiemenging zoals die als bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging deel uitmaakt van deze regels;

1.67 Staat van Horeca-activiteiten

de Staat van Horeca - activiteiten zoals die als bijlage Staat van Horeca-activiteiten deel uitmaakt van deze regels;

1.68 stolp

een specifieke verschijningsvorm van een beeldbepalend bouwwerk, tenzij in gevolge het voor de onroerende zaak opgestelde cultuurhistorische rapport sprake is van een karakteristiek waardevol bouwwerk;

1.69 supermarkt

een detailhandelsvestiging waar hoofdzakelijk voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen worden verkocht;

1.70 terras

een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van een horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt;

1.71 tuincentrum

detailhandel in hoofdzakelijk artikelen voor het onderhoud en gebruik van de tuin alsmede detailhandel van de in een tuincentrum gebruikelijke artikelen als dierenbenodigdheden, huisdecoratie en beperkte overige detailhandel, niet zijnde een supermarkt;

1.72 verkoopvloeroppervlak

de oppervlakte van voor het publiek toegankelijke winkelruimten;

1.73 volkstuinen

gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en siergewassen worden geteeld;

1.74 waardevol cultuurhistorisch element

objecten en bouwwerken, niet zijnde gebouwen, met cultuurhistorische waarde, zoals omschreven in de bijlage Rapport Inventarisatie toegevoegde cultuurhistorische rapport 'Inventarisatie', en die als gemeentelijk monument bescherming genieten in gevolge de dubbelbestemming 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed';

1.75 waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, waarbij kan worden gedacht aan duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, gemalen, inlaten, kademuren, bruggen/brugconstructies en andere daarmee gelijk te stellen voorzieningen;

1.76 werk

een constructie geen gebouw zijnde;

1.77 woning

een gebouw bestaande uit een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één huishouden;

1.78 woongebouw

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen (appartementen) omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid beschouwd kan worden;

1.79 woonboot

elk vaar- of drijftuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt als of - te oordelen naar zijn constructie en/of inrichting - uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd tot dag- en/of nachtverblijf van één of meer personen.

Artikel 2 Wijze van meten

2.1 de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2 de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3 de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4 de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5 de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, nederwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 de breedte en diepte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken of het hart van scheidingsmuren;

2.7 de bouwhoogte van een antenne-installatie
 • 1. in geval van een vrijstaande (schotel)antenne-installatie: tussen het peil en het hoogste punt van de antenne-installatie;
 • 2. in geval van een op of aan een bouwwerk gebouwde (schotel)antenne-installatie: het hoogste punt van de (schotel)antenne-installatie;
2.8 de bouwhoogte van balkon- en dakterrashekken

tussen het hoogste punt van het balkon- respectievelijk het dakterrashek en de bovenkant van het dak.

2.9 de bouwhoogte van schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen

tussen het hoogste punt van de schoorsteen, antenne, of naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen en de plaats van het dak waar dit bouwwerk is aangebracht.

2.10 het peil
 • 1. voor het hoofdgebouw binnen een bouwvlak: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van het bouwvlak;
 • 2. voor een bouwwerk binnen en buiten het bouwvlak gebouwd aan het hoofdgebouw: de hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van het bouwvlak;
 • 3. voor een bouwwerk in of op het water: het plaatselijk gemiddelde waterpeil;
 • 4. overige bouwwerken die vrijstaand zijn gebouwd: het maaiveld.
2.11 de vloeroppervlakte

de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN 2580.

2.12 ondergeschikte bouwdelen

bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten, luifels, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 0,5 m bedraagt.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het agrarisch grondgebruik;
 • b. de uitoefening van een agrarisch bedrijf;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'parkeerterrein', mede voor parkeren;

met de daarbij behorende,

 • d. wegen en paden;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. water;
 • h. parkeervoorzieningen;
 • i. erven en terreinen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven;
 • c. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen.
3.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1,5 m voor erf- of terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • c. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
 • d. 6 m voor vlaggenmasten;
 • e. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
 • f. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 4 Bedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven tot en met categorie A uit de bij deze regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 1 t/m 7', mede voor een bedrijfsactiviteit met SBI-code, zoals hierna in de tabel genoemd, uit ten hoogste voor deze bedrijfsactiviteit in de tabel aangegeven milieucategorie;

aanduiding   SBI - code   activiteiten   Uit ten hoogste milieucategorie  
Specifieke vorm van bedrijf - 1   162.1   Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. <200 m²   B  
Specifieke vorm van bedrijf - 2   101.6   vleeswaren en vleesconserven- fabrieken, p.o. <200 sm²   B  
Specifieke vorm van bedrijf - 3   41, 42, 43.3   Aannemersbedrijven werkplaats <1000 m².   B  
Specifieke vorm van bedrijf - 4   41, 42, 43.3   Aannemersbedrijven werkplaats <1.000 m².   B  
Specifieke vorm van bedrijf - 5   301, 3315.4   Scheepsbouw- en reparatie-bedrijven: metalen schepen > 25 m   5  
Specifieke vorm van bedrijf - 6   41, 42, 43.3   Aannemersbedrijven werkplaats <1.000 m².   B  
Specifieke vorm van bedrijf - 7   301, 3315.2   Scheepsbouw- en reparatie-bedrijven: kunststof schepen > 25 m   3  

 • c. bedrijfswoningen met aan-huis-verbonden beroepen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend voor opslag;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening', uitsluitend voor nutsvoorzieningen;

met de daarbij behorende,

 • f. wegen en paden;
 • g. nutsvoorzieningen;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. water;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. laad- en losvoorzieningen;
 • l. opslagruimtes;
 • m. erven en terreinen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m³.
4.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- of terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • c. 6 m voor vlaggenmasten;
 • d. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
 • e. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
 • f. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
4.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik als bedrijf gelden de volgende regels:

 • a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
 • b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
 • c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in 4.1, sub b;
 • d. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 2,5 m is op onbebouwde gronden niet toegestaan;
 • e. kantoren zijn uitsluitend als onderdeel van de bedrijfsfunctie toegestaan, met dien verstande dat per bedrijf het oppervlak niet meer dan 30% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte mag bedragen;
 • f. verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn niet toegestaan;
 • g. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage.
4.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 4.1 onder a.:

 • a. om bedrijven toe te laten uit een categorie hoger dan in lid 4.1 onder a. genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de volgens lid 4.1 onder a. toegelaten categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;

met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • 1. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
  • 2. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan;
  • 3. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;
  • 4. activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in kolom 2 van de desbetreffende bijlage.

Artikel 5 Detailhandel - Tuincentrum

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Detailhandel - Tuincentrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een tuincentrum met daaraan ondergeschikt ondersteunende horeca;
 • b. een kwekerij van boomkwekerijprodukten, planten, bollen, bloemen en/of kamerplanten;
 • c. een bedrijfswoning met aan-huis-verbonden beroepen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met de daarbij behorende,

 • d. wegen en paden;
 • e. erven en terreinen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. laad- en losvoorzieningen;
 • i. water;
 • j. nutsvoorzieningen.
5.2 Bouwregels
5.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m³;
5.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

5.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
  • 2. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
  • 3. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
  • 4. 6 m voor vlaggenmasten;
  • 5. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
  • 6. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
5.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
5.4 Specifieke gebruiksregels

De uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan binnen de bedrijfswoning, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlakte voor aan-huis-verbonden beroepen in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
 • b. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • e. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
5.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 5.4 onder a voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen tot een maximale vloeroppervlak van 35 m², met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • c. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • d. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden bedrijf;
 • e. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat de hoofdbeoefenaar die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • f. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • g. het gebruik dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar te zijn;
 • h. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
 • i. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel met daaraan ondergeschikt ondersteunende horeca;
 • b. dienstverlening;
 • c. bestaande bedrijfswoningen met aan-huis-verbonden beroepen;
 • d. maximaal het bestaande aantal vergunde woningen, met aan-huis-verbonden beroepen, uitsluitend vanaf de tweede bouwlaag, met uitzondering van bestaande toegangen en bergingen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend garages ten behoeve van de onder a t/m c genoemde functies;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend voor opslag;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor', mede voor een kantoor in de tweede bouwlaag;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - proeflokaal', mede voor een proeflokaal;

met de daarbij behorende,

 • i. wegen en paden;
 • j. erven en terreinen;
 • k. groenvoorzieningen;
 • l. parkeervoorzieningen;
 • m. laad- en losvoorzieningen;
 • n. water;
 • o. nutsvoorzieningen.
6.2 Bouwregels
6.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens.
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • e. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
6.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erfafscheidingen, voor zover gelegen buiten het achtererfgebied;
  • 2. 2 m voor erfafscheidingen, voor zover gelegen in het achtererfgebied;
  • 3. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
  • 4. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
  • 5. 6 m voor vlaggenmasten;
  • 6. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
  • 7. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
6.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
6.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 6.2.2 onder d voor een afwijkende dakhelling, mits:

 • a. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.
6.5 Specifieke gebruiksregels

De uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlakte voor aan-huis-verbonden beroepen in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
 • b. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • e. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
6.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 6.5 onder a voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen tot een maximale vloeroppervlak van 35 m², met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • c. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • d. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden bedrijf;
 • e. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat de hoofdbeoefenaar die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • f. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • g. het gebruik dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar te zijn;
 • h. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
 • i. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 7 Groen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. plantsoenen, groenstroken en beplantingen;
 • b. water;
 • c. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van woonboten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';

met daaraan ondergeschikt,

 • d. speelvoorzieningen;
 • e. wegen en paden;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen;
7.2 Bouwregels
7.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bijbehorende bouwwerken ten behoeve van woonboten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.2.2 Bouwregels voor bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', ten behoeve van de aangrenzende woonboten;
 • b. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • c. per woonboot is één bijbehorende bouwwerk toegestaan met een maximale oppervlakte van 10 m².
7.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:

 • a. 4 m voor speelvoorzieningen;
 • b. 2 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 8 Horeca

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca tot en met categorie 1a' uitsluitend voor horeca van categorie 1a als bedoeld in de Staat van Horeca-activiteiten voor wat betreft de eerste bouwlaag, uitsluitend en voor zover het gaat om het verstrekken van maaltijden en/of dranken;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van horeca - horeca tot en met categorie 1b', uitsluitend voor horeca tot en met categorie 1b als bedoeld in de Staat van Horeca-activiteiten voor wat betreft de eerste bouwlaag, uitsluitend en voor zover het gaat om het verstrekken van maaltijden en/of dranken;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 1c' uitsluitend voor horeca tot en met categorie 1c als bedoeld in de Staat van Horeca-activiteiten voor wat betreft de eerste bouwlaag, uitsluitend en voor zover het gaat om het verstrekken van maaltijden en/of dranken;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2a' uitsluitend voor horeca tot en met categorie 2a als bedoeld in de Staat van Horeca-activiteiten voor wat betreft de eerste bouwlaag, uitsluitend en voor zover het gaat om het verstrekken van maaltijden en/of dranken;
 • e. bestaande bedrijfswoningen met aan-huis-verbonden beroepen;
 • f. maximaal het bestaande aantal vergunde woningen, met aan-huis-verbonden beroepen, uitsluitend vanaf de tweede bouwlaag, met uitzondering van bestaande toegangen en bergingen;
 • g. magazijnen en opslagplaatsen;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'opslag', uitsluitend voor magazijnen en opslagplaatsen;

met de daarbij behorende,

 • i. terrassen;
 • j. wegen en paden;
 • k. erven en terreinen;
 • l. groenvoorzieningen;
 • m. parkeervoorzieningen;
 • n. laad- en losvoorzieningen;
 • o. water;
 • p. nutsvoorzieningen.
8.2 Bouwregels
8.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens.
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • e. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
8.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' zijn uitsluitend luifels toegestaan met een maximale goothoogte van 3,5 m en een maximale bouwhoogte van 5.20 m;
 • b. ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erfafscheidingen, voor zover gelegen buiten het achtererfgebied;
  • 2. 2 m voor erfafscheidingen voor zover gelegen in het achtererfgebied;
  • 3. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
  • 4. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
  • 5. 6 m voor vlaggenmasten;
  • 6. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
  • 7. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
8.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
8.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 8.2.2 onder d voor een afwijkende dakhelling, mits:

 • a. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.
8.5 Specifieke gebruiksregels
 • a. met betrekking tot het gebruik als wonen is ter plaatse van de aanduiding 'horeca tot en met categorie 2a', uitsluitend wonen toegestaan in de vorm van een bedrijfswoning en in aantal niet meer dan één;
 • b. de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de vloeroppervlakte voor aan-huis-verbonden beroepen in de (bedrijfs)woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
  • 2. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
  • 3. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
  • 4. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
8.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 8.5 onder b voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen in (bedrijfs)woningen tot een maximale vloeroppervlak van 35 m², met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • c. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat de hoofdbeoefenaar die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • e. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • f. het gebruik dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar te zijn;
 • g. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
 • h. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 9 Kantoor

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Kantoor' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoren;
 • b. bestaande bedrijfswoningen met aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' tevens voor maatschappelijke voorzieningen;

met de daarbij behorende,

 • d. erven en terreinen
 • e. groenvoorzieningen;
 • f. parkeervoorzieningen;
 • g. nutsvoorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen en bijbehorende bouwwerken worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • e. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m³, met dien verstande dat geen bedrijfswoning is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
 • f. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
9.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • c. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
 • d. 6 m voor vlaggenmasten;
 • e. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
 • f. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
9.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
9.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 9.2.2 onder d voor een afwijkende dakhelling, mits:

 • a. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.

Artikel 10 Maatschappelijk

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke voorzieningen, met daaraan ondergeschikt ondersteunende horeca;
 • b. bestaande bedrijfswoningen met aan-huis-verbonden beroepen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'begraafplaats' uitsluitend voor een begraafplaats;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' uitsluitend voor bijbehorende bouwwerken;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor' tevens voor kantoren;

met de daarbij behorende,

 • f. wegen en paden;
 • g. erven en terreinen
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. parkeervoorzieningen;
 • k. water;
 • l. nutsvoorzieningen.
10.2 Bouwregels
10.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • d. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • e. per bouwvlak is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan met een maximale inhoud van 600 m³.
 • f. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
10.2.3 Bouwregels voor bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn zowel binnen als buiten het bouwvlak toegestaan, met dien verstande dat bijbehorende bouwwerken niet zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen uitgesloten';
 • b. buiten het bouwvlak mag maximaal 50 m² aan bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • e. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen.
10.2.4 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:

 • a. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen;
 • b. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • c. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
 • d. 6 m voor vlaggenmasten;
 • e. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
 • f. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
10.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
10.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 10.2.2 onder d voor een afwijkende dakhelling, mits:

 • a. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • b. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.

Artikel 11 Recreatie - Volkstuin

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor volkstuinen met de daarbij behorende:

 • a. gebouwen;
 • b. hobbykasten;
 • c. broeibakken;
 • d. opbergkisten.
11.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen uitsluitend ten behoeve van deze bestemming, gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de bouwhoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • b. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.
11.3 Specifieke gebruiksregels

Bebouwing mag niet worden gebruikt of ingericht ten behoeve van nachtverblijf.

Artikel 12 Tuin

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende bestemming gelegen hoofdgebouwen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'terras', mede voor een terras;

met de daarbij behorende,

 • c. erven en terreinen;
 • d. parkeervoorzieningen.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bijbehorende bouwwerken;
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.2.2 Bouwregels voor bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend aan de oorspronkelijke gevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, mits de gronden met de bestemming Tuin een diepte hebben van minimaal 3 m, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de diepte mag niet meer bedragen dan 1 m;
  • 2. de breedte mag ten hoogste 50% van de breedte van de oorspronkelijke gevel bedragen;
  • 3. de bouwhoogte mag ten hoogste 3 m bedragen;
 • b. in afwijking van het bepaalde onder a is ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - overkapping' een overkapping toegestaan met een maximale bouwhoogte van 3 m;
 • c. vrijstaande bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • d. de goot- en bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven.
12.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel' zijn luifels toegestaan met een maximale bouwhoogte van 4 m;
 • b. ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:
  • 1. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen, voor zover gelegen buiten het achtererfgebied;
  • 2. 2 m voor erfafscheidingen voor zover gelegen in het achtererfgebied;
  • 3. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
  • 4. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
  • 5. 6 m voor vlaggenmasten;
  • 6. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
  • 7. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
12.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
12.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 12.2.3 onder b voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een bouwhoogte van ten hoogste 2 m, mits voldaan wordt aan de volgende regels:

 • a. de verkeersveiligheid er niet door wordt verminderd, en
 • b. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken niet worden beperkt, en
 • c. het straatbeeld niet in onevenredige mate wordt aangetast.

Artikel 13 Verkeer - Verblijfsgebied

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer- Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. verblijfsgebied met een functie voor verblijf en verplaatsing;
 • b. wegen, (fiets)paden en straten met een functie voor zowel het verkeer met een doorgaand karakter als voor de ontsluiting van aanliggende gronden;
 • c. evenementen;
 • d. weekmarkt;
 • e. standplaatsen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation' mede voor een haltegebouw ten behoeve van het openbaar vervoer;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'fietsenstalling' mede voor een fietsenstalling ten behoeve van het openbaar vervoer;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'terras', mede voor een terras;
 • i. parkeervoorzieningen;
 • j. groenvoorzieningen;
 • k. water, bruggen/brugconstructies en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 • l. nutsvoorzieningen;
 • m. speelvoorzieningen;
 • n. kunstwerken;
 • o. reclame-uitingen.
13.2 Bouwregels
13.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation';
 • b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'openbaar vervoerstation';
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven.
13.2.3 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan:

 • a. 4 m voor speelvoorzieningen;
 • b. 2,5 m voor fietsenstallingen;
 • c. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
13.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 14 Water

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. watergangen en waterpartijen;
 • b. verkeer te water;
 • c. water ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. oevers;
 • e. ligplaatsen van woonboten, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats';
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'sluis', mede voor sluizen;

met de daarbij behorende,

 • g. wegen en paden;
 • h. groenvoorzieningen;
 • i. waterhuishoudkundige voorzieningen zoals keermuren voor waterbeheersing, brugconstructues, steigers, en duikers.
14.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling of de verlichting mag niet meer bedragen dan 2 m;
 • c. voor het innemen van een ligplaats met een woonboot gelden de volgende bepalingen:
  • 1. woonboten mogen uitsluitend ligplaats innemen ter plaatse van de aanduiding 'woonschepenligplaats';
  • 2. binnen de aanduiding 'woonschepenligplaats' zijn maximaal vijf woonboten toegestaan;
  • 3. de hoogte van een woonboot mag, gemeten vanaf de waterspiegel, niet meer bedragen dan 3,5 m;
  • 4. de afstand tussen twee woonboten mag niet minder bedragen dan 1 m;
  • 5. de lengte van woonboten mag niet meer bedragen dan 18 m;
  • 6. de breedte van woonboten mag niet meer bedragen dan 5 m.
14.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 15 Wonen

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan-huis-verbonden beroep en/of de uitoefening van een bed & breakfast;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte', mede voor een praktijkruimte, ;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend voor garages en bergplaatsen ten behoeve van de woningen in de eerste bouwlaag;

met de daarbij behorende,

 • d. wegen en paden;
 • e. tuinen, erven en terreinen;
 • f. groenvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
15.2 Bouwregels
15.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd, met dien verstande dat geen hoofdgebouwen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijbehorend bouwwerk';
 • b. hoofdgebouwen worden gebouwd in de naar de weg gekeerde bouwgrens;
 • c. per bouwvlak mag het aantal woningen niet meer of minder bedragen dan het aantal dat aanwezig was op het moment van ter inzage legging van het ontwerp van dit plan of, wanneer het een bouwvlak betreft waar nog geen woning aanwezig was, mag het aantal woningen niet meer bedragen dan één;
 • d. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
 • e. de dakhelling mag niet meer dan 60 graden en niet minder dan 40 graden bedragen;
 • f. ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang' dient een vrije hoogte van minimaal 2,5 m, gemeten vanaf het maaiveld tot aan de onderkant van de overbouwing, aanwezig te zijn;
 • g. ondergronds bouwen is niet toegestaan.
15.2.3 Bouwregels voor bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het achtererfgebied;
 • b. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak, mag niet meer bedragen dan 50% van het achtererfgebied met een maximum van 40 m²;
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m;
 • d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 5 m;
 • e. de dakhelling van bijbehorende bouwwerken dient gelijk te zijn aan de dakhelling van het hoofdgebouw;
 • f. de breedte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt ten hoogste 50% van de gevelbreedte van het hoofdgebouw;
 • g. in afwijking van a t/m f is een bijbehorend bouwwerk toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bijbehorend bouwwerk', met dien verstande dat:
  • 1. het bijbehorend bouwwerk uitsluitend is toegestaan binnen het bouwvlak;
  • 2. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven.
15.2.4 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels ten aanzien van de bouwhoogten, die niet meer mag bedragen dan:

 • a. 1 m voor erf- en terreinafscheidingen, voor zover gelegen buiten het achtererfgebied;
 • b. 2 m voor erf- en terreinafscheidingen, voor zover gelegen in het achtererfgebied;
 • c. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
 • d. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
 • e. 6 m voor vlaggenmasten;
 • f. 1,2 m voor balkon- en dakterrashekken;
 • g. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
15.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
15.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. het bepaalde onder 15.2.3 onder b voor een gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak van maximaal 50 m², mits het percentage van 50% niet wordt overschreden;
 • b. het bepaalde onder 15.2.2 onder e en 15.2.3 onder e voor een afwijkende dakhelling, mits:
  • 1. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd;
 • c. het bepaalde onder 15.2.3 onder f voor het bouwen tot over de volle gevelbreedte van het hoofdgebouw, mits:
  • 1. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
  • 2. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.
15.5 Specifieke gebruiksregels

Voor de in lid 15.1 genoemde gronden gelden de volgende gebruiksregels:

 • a. de uitoefening van aan-huis-verbonden bedrijven is niet toegestaan;
 • b. de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de vloeroppervlak voor aan-huis-verbonden beroepen in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 zijn aan-huis-verbonden beroepen tot 25 m² toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte';
  • 3. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
  • 4. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
  • 5. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteiten in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
  • 6. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
 • c. de uitoefening van een bed & breakfast is uitsluitend binnen het hoofdgebouw toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt;
  • 2. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de activiteiten in het hoofdgebouw uitvoert, tevens de gebruiker van het hoofdgebouw is en geen personeel in dienst heeft;
  • 3. de kamers mogen niet als zelfstandige wooneenheid functioneren;
  • 4. maximaal 45% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw mag ten behoeve van een bed and breakfast in gebruik zijn;
  • 5. bed & breakfast mag aan maximaal 10 personen worden aangeboden;
  • 6. er mogen geen onevenredig nadelige gevolgen voor het woon-en leefklimaat van omwonenden en de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven ontstaan;
  • 7. het gebruik is recreatief, met dien verstande dat permanente bewoning, en het huisvesten van arbeiders voor tijdelijke of seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid niet is toegestaan;
  • 8. er mogen geen andere horeca-activiteiten plaatsvinden dan het verstrekken van logies en ontbijt.
15.6 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 15.5 voor:

 • a. de uitoefening van een aan-huis-verbonden bedrijf, met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de vloeroppervlak van een aan-huis-verbonden bedrijf in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
  • 2. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 3. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
  • 4. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
  • 5. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het bedrijf gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden bedrijf;
  • 6. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is en geen personeel in dienst heeft;
  • 7. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte.
  • 8. bedrijfsactiviteiten die vergunnings- of meldingsplichtig zijn op grond van de Wabo of andere milieuwetgeving zijn niet toegestaan;
  • 9. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
  • 10. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
 • b. de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen tot een maximale vloeroppervlak van 35 m², met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
  • 3. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
  • 4. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
  • 5. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat de hoofdbeoefenaar die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
  • 6. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte.
  • 7. het gebruik dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar te zijn;
  • 8. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
  • 9. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 16 Wonen - Woongebouw

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woongebouwen al dan niet in combinatie met ruimte voor:
  • 1. een aan-huis-verbonden beroep;
  • 2. opslag en stalling;
  • 3. parkeervoorzieningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen', uitsluitend bergplaatsen ten behoeve van het woongebouw;

met de daarbij behorende,

 • c. wegen en paden;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. nutsvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. tuinen, erven en terreinen.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Algemeen

Op deze gronden mogen ten behoeve van de bestemming uitsluitend worden gebouwd:

 • a. hoofdgebouwen;
 • b. bijbehorende bouwwerken;
 • c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.2.2 Bouwregels voor hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

 • a. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven.
16.2.3 Bouwregels voor bijbehorende bouwwerken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:

 • a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak dan wel ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. de goot- en bouwhoogte mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte, maximum bouwhoogte' is aangegeven.
16.2.4 Bouwregels voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

 • a. balkons en/of galerijen zijn toegestaan tot een diepte van maximaal 1,5 m;
 • b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan:
  • 1. 2 m voor erfafscheidingen;
  • 2. 2 m voor tuinmeubilair;
  • 3. 5 m voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten behoeve van nutsvoorzieningen;
  • 4. 5 m voor antenne-installaties op bouwwerken, niet zijnde schotelantennes;
  • 5. 6 m voor vlaggenmasten;
  • 6. 1,2 m voor balkon-, dakterras- en galerijhekken;
  • 7. 3 m voor overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
16.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering en de afmetingen van de bebouwing, ten behoeve van:

 • a. het behoud van het (cultuur) historisch karakter van Edam;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de verkeerssituatie;
 • d. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.
16.4 Specifieke gebruiksregels

De uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen is toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de vloeroppervlak voor aan-huis-verbonden beroepen in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 20 m²;
 • b. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • c. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
 • d. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteiten in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • e. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.
16.5 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde onder 16.4 voor de uitoefening van aan-huis-verbonden beroepen tot een maximale vloeroppervlak van 35 m², met inachtneming van de volgende regels:

 • a. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
 • b. er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
 • c. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
 • d. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het beroep gerelateerde producten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden beroep;
 • e. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat de hoofdbeoefenaar die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is;
 • f. het gebruik mag niet leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige toename van de parkeerdruk op de openbare ruimte;
 • g. het gebruik dient vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar te zijn;
 • h. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
 • i. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 17 Leiding - Riool

17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Riool' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige afvalwaterpersleidingen.

17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 17.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd indien het belang van de aanwezige leiding door het bouwen niet wezenlijk wordt geschaad.

17.2.2 Onderzoeksplicht

Voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning dient advies te worden ingewonnen bij de betrokken netbeheerder(s).

17.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
17.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 17.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 17.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • f. het ophogen en egaliseren van gronden.
17.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 17.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 17.2;
 • c. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
17.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 17.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot het wezenlijk schaden van het belang van de aanwezige leiding, en
 • b. vooraf advies in ingewonnen bij de betrokken netbeheerder(s).

Artikel 18 Waarde - Archeologie - 1

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 1' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

18.2 Bouwregels
18.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 18.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien de bouwactiviteit betreft:

 • a. een bouwwerk waarbij geen sprake is van bodemroering;
 • b. een bouwwerk waarbij sprake is van bodemroering, ongeacht diepte en omvang, mits:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en
  • 2. de aanwezige archeologische waarden, gelet op het onder 1 bedoelde rapport, door het bouwen niet wezenlijk worden geschaad, met dien verstande dat ter voorkoming van mogelijke schade, aan de vergunning de volgende verplichtingen kunnen worden gebonden:
   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de aanwezige archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
18.2.2 Bouwverbod

Indien uit het onder lid 18.2.1 onder b onder 1 bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in artikel 18.2.1 onder b onder 2 genoemde verplichtingen veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

18.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
18.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 18.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 18.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het ophogen en egaliseren van gronden.
18.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 18.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 18.2.1;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • d. gelegen binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
18.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 18.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot een verstoring van één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en;
 • b. vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
18.3.4 Voorwaarden vergunning

Voor zover de in lid 18.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende verplichtingen wordt verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
18.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Waarde-Archeologie - 1" naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van de archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 19 Waarde - Archeologie - 2

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 2' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

19.2 Bouwregels
19.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 19.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien de bouwactiviteit betreft:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder het peil niet wordt vergroot;
 • b. een bouwwerk dat wordt gebouwd zonder graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil;
 • c. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 50 m²;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 50 m² en met graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil, mits:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en
  • 2. de aanwezige archeologische waarden, gelet op het onder 1 bedoelde rapport, door het bouwen niet wezenlijk worden geschaad, met dien verstande dat ter voorkoming van mogelijke schade, aan de vergunning de volgende verplichtingen kunnen worden gebonden:
   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de aanwezige archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
19.2.2 Bouwverbod

Indien uit het onder lid 19.2.1 onder d onder 1 bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in artikel 19.2.1 onder d onder 2 genoemde verplichtingen veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

19.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
19.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 19.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 19.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren, over een oppervlakte van 50 m² of meer:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het ophogen en egaliseren van gronden.
19.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 19.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 19.2.2;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • d. gelegen binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
19.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 19.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot een verstoring van één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en;
 • b. vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
19.3.4 Voorwaarden vergunning

Voor zover de in lid 19.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende verplichtingen wordt verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
19.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Waarde-Archeologie - 2" naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van de archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 20 Waarde - Archeologie - 3

20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 3' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

20.2 Bouwregels
20.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 20.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien de bouwactiviteit betreft:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder het peil niet wordt vergroot;
 • b. een bouwwerk dat wordt gebouwd zonder graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil;
 • c. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 500 m²;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 500 m² en met graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil, mits:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en
  • 2. de aanwezige archeologische waarden, gelet op het onder 1 bedoelde rapport, door het bouwen niet wezenlijk worden geschaad, met dien verstande dat ter voorkoming van mogelijke schade, aan de vergunning de volgende verplichtingen kunnen worden gebonden:
   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de aanwezige archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
20.2.2 Bouwverbod

Indien uit het onder lid 20.2.1 onder d onder 1 bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in artikel 20.2.1 onder d onder 2 genoemde verplichtingen veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

20.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
20.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 20.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 20.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren, over een oppervlakte van 500 m² of meer:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het ophogen en egaliseren van gronden.
20.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 20.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 20.2.2;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • d. gelegen binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
20.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 20.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot een verstoring van één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en;
 • b. vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
20.3.4 Voorwaarden vergunning

Voor zover de in lid 20.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende verplichtingen wordt verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
20.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Waarde-Archeologie - 3" naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van de archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 21 Waarde - Archeologie - 4

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 4' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

21.2 Bouwregels
21.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 21.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien de bouwactiviteit betreft:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder het peil niet wordt vergroot;
 • b. een bouwwerk dat wordt gebouwd zonder graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil;
 • c. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 2.500 m²;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 2.500 m² en met graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 0,40 meter onder peil, mits:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en
  • 2. de aanwezige archeologische waarden, gelet op het onder 1 bedoelde rapport, door het bouwen niet wezenlijk worden geschaad, met dien verstande dat ter voorkoming van mogelijke schade, aan de vergunning de volgende verplichtingen kunnen worden gebonden:
   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de aanwezige archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
21.2.2 Bouwverbod

Indien uit het onder lid 21.2.1 onder d onder 1 bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in artikel 21.2.1 onder d onder 2 genoemde verplichtingen veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

21.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
21.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 21.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 21.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren, over een oppervlakte van 2.500 m² of meer:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, dieper dan 0,40 meter onder peil;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het ophogen en egaliseren van gronden.
21.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 21.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 21.2.2;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • d. gelegen binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
21.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 21.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot een verstoring van één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en;
 • b. vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
21.3.4 Voorwaarden vergunning

Voor zover de in lid 21.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende verplichtingen wordt verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
21.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Waarde-Archeologie - 4" naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van de archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 22 Waarde - Archeologie - 5

22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie - 5' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor instandhouding en bescherming van de in de grond aanwezige archeologische waarden.

22.2 Bouwregels
22.2.1 Algemeen

Op en in de gronden als bedoeld in lid 22.1 mag ten behoeve van de andere bestemmingen, met inachtneming van de daarvoor geldende regels, uitsluitend worden gebouwd, indien de bouwactiviteit betreft:

 • a. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing op de bestaande plaats, waarbij de oppervlakte op of onder het peil niet wordt vergroot;
 • b. een bouwwerk dat wordt gebouwd zonder graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 4,00 meter onder peil;
 • c. een bouwwerk met een oppervlakte van maximaal 500 m²;
 • d. een bouwwerk met een oppervlakte van meer dan 500 m² en met graaf- of heiwerkzaamheden die dieper gaan dan 4,00 meter onder peil, mits:
  • 1. de aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld, en
  • 2. de aanwezige archeologische waarden, gelet op het onder 1 bedoelde rapport, door het bouwen niet wezenlijk worden geschaad, met dien verstande dat ter voorkoming van mogelijke schade, aan de vergunning de volgende verplichtingen kunnen worden gebonden:
   • de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de aanwezige archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
   • de verplichting tot het doen van opgravingen, of de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
22.2.2 Bouwverbod

Indien uit het onder lid 22.2.1 onder d onder 1 bedoelde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord zonder dat het mogelijk is om deze door de in artikel 22.2.1 onder d onder 2 genoemde verplichtingen veilig te stellen, dan wordt de vergunning geweigerd.

22.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
22.3.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden, behoudens het bepaalde in lid 22.2, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op en in de in lid 22.1 bedoelde gronden de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden uit te (laten) voeren, over een oppervlakte van 500 m² of meer:

 • a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden en/of grondbewerkingen, het roeren en omwoelen van gronden, dieper dan 4,00 meter onder peil, waaronder begrepen het aanleggen van drainage;
 • b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 4,00 meter onder peil;
 • c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen, dieper dan 4,00 meter onder peil;
 • d. het verlagen van het waterpeil;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse transportleidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 • f. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en het rooien van diepwortelende beplantingen, waarbij de stobben worden verwijderd;
 • g. het ophogen en egaliseren van gronden.
22.3.2 Toegestane werken en werkzaamheden

Het in lid 22.3.1 gestelde verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden:

 • a. in het kader van het normale beheer en onderhoud;
 • b. in het kader van het uitvoeren van een bouwplan als bedoeld in artikel 22.2.2;
 • c. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen, mits verricht door een ter zake deskundige;
 • d. gelegen binnen een afstand van maximaal 2,5 m uit een bestaande fundering van een bestaand bouwwerk;
 • e. waarmee is of mag worden begonnen op het tijdstip van onherroepelijk worden van de vaststelling van het plan.
22.3.3 Toetsingscriterium bij vergunningverlening

De werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden als bedoeld in lid 22.3.1, zijn slechts toelaatbaar, indien:

 • a. die werken of werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen daarvan, niet zullen leiden tot een verstoring van één of meer archeologische waarden van de betreffende gronden, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet onevenredig worden of kunnen worden verkleind, en;
 • b. vooraf door aanvrager van de omgevingsvergunning een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie is overgelegd waarin de archeologische waarde van het terrein, dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende mate is vastgesteld.
22.3.4 Voorwaarden vergunning

Voor zover de in lid 22.3.1 genoemde werken en werkzaamheden dan wel de directe of indirecte gevolgen van deze werken en werkzaamheden kunnen leiden tot een verstoring van archeologisch materiaal, kan de vergunning worden verleend, indien aan de vergunning één van de volgende verplichtingen wordt verbonden:

 • a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden;
 • b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 • c. de verplichting de oprichting van het bouwwerk te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen kwalificaties.
22.4 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat de bestemming "Waarde-Archeologie - 5" naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval uit het plan wordt verwijderd, voor zover de geconstateerde aanwezigheid of afwezigheid van de archeologische waarden, in voorkomend geval na beëindiging van opgravingen, daartoe aanleiding geeft.

Artikel 23 Waarde - Beschermd Stadsgezicht

23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor het behoud, herstel en de uitbouw van de in de toelichting en het daarbij behorende aanwijzingsbesluit aangegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied en zijn bebouwing.

23.2 Bouwregels

Voor het bouwen op de in lid 23.1 bedoelde gronden gelden, met inachtneming van bijlage Overzicht bestaande kapvorm en kaprichting, de volgende regels:

 • a. een bestaande kapvorm van een hoofdgebouw mag niet worden veranderd;
 • b. een bestaande kaprichting mag niet worden veranderd;
 • c. de gevelindeling van de panden, voorzover gelegen binnen de aanduiding “overige zone – kernzone”, dient te voldoen aan de in bijlage Gevelbeelden en straatwanden kernzone opgenomen gevelbeelden.
23.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:

 • a. het bepaalde in artikel 23.2 onder a voor het veranderen van de kapvorm;
 • b. het bepaalde in artikel 23.2onder b voor het veranderen van de kaprichting;
 • c. het bepaalde in artikel 23.2 onder c voor het veranderen van de gevelindeling;

voor zover en indien daardoor de karakteristiek en de kenmerken van het stadsgezicht zoals genoemd onder 23.1 niet worden aangetast.

23.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
23.4.1 Verboden werken en werkzaamheden

Het is verboden op of in de in lid 23.1 bedoelde gronden, zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, voor zover geen bouwwerken zijnde, werkzaamheden uit te voeren:

 • a. het ontginnen, verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem met meer dan 30 cm;
 • b. het aanleggen, verbreden, herprofileren, verleggen en verharden van wegen en paden;
 • c. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen op gronden met de bestemming 'Tuin' indien de totale oppervlakte meer dan 5% van de oppervlakte van het perceel bedraagt;
 • d. het aanbrengen van boven- of ondergrondse transport-, energie- of telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
 • e. het rooien of beschadigen van bomen op gronden met de bestemming 'Groen';
 • f. het verwijderen of veranderen van stoepen binnen de ter plaatse aangegeven gebiedsaanduiding 'overige zone - stoepenzone'.
23.4.2 Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in lid 23.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;
 • c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende omgevingsvergunning;
 • d. voor zover ze betrekking hebben op het slopen van gebouwen: ze dienen ter uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is verleend.
23.4.3 Adviesprocedure

De omgevingsvergunning zoals bedoeld in lid 23.4.1 wordt uitsluitend verleend indien:

 • 1. de karakteristieke, met de historische ontwikkeling samenhangende, ruimtelijke structuur en stedenbouwkundige kwaliteit van het beschermd stadsgezicht niet onevenredig worden aangetast;
 • 2. de Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd.

Artikel 24 Waarde - Edams-Volendams erfgoed

24.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. de voor 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en) mede bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed.
 • b. de voor 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed' aangewezen gronden kennen de volgende onderverdeling van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed, waarbij het onder 1 t/m 4 genoemde erfgoed overeenkomstig het bepaalde in de gemeentelijke Erfgoedverordening de status heeft van gemeentelijk monument:
  • 1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek waardevol bouwwerk': karakteristiek waardevol bouwwerk, met dien verstande dat sprake is van een bouwwerk met een hoge cultuurhistorische en/of architectonische waarde waarvan het exterieur van het gebouw/bouwwerk, zoals omschreven in het in bijlage Rapport Inventarisatie opgenomen cultuurhistorisch rapport, wordt beschermd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend bouwwerk': beeldbepalend bouwwerk, met dien verstande dat sprake is van een bouwwerk met een gemiddelde cultuurhistorische en/of architectonische waarde en waarvan het exterieur van het gebouw/bouwwerk, zoals omschreven in het in bijlage 5 opgenomen cultuurhistorische rapport, wordt beschermd;
  • 3. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - stolp': stolp, met dien verstande dat sprake is van een bouwwerk met een gemiddelde cultuurhistorische en/of architectonische waarde en waarvan het exterieur van het gebouw/bouwwerk, zoals omschreven in het in bijlage 5 opgenomen cultuurhistorisch rapport, wordt beschermd;
  • 4. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - waardevol cultuurhistorisch element': waardevol cultuurhistorisch element, met dien verstande dat sprake is van een object of bouwwerk met cultuurhistorische en/of architectonische waarde, zoals omschreven in het in bijlage 5 opgenomen cultuurhistorisch rapport, dat wordt beschermd.
24.2 Bouwregels
 • a. op de voor 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed' aangewezen gronden, voor zover het daarbij gaat om beschermde gemeentelijke monumenten, mag uitsluitend worden gebouwd indien:
  • 1. bebouwing mogelijk is krachtens de onderliggende bestemming en;
  • 2. de bestaande cultuurhistorische waardestelling niet wordt aangetast door wezenlijke veranderingen in het stedenbouwkundige en architectonische beeld, bepaald door situering, massa, kapvorm, hoogtematen, gevel- en raamindeling en gevelafwerking met kleur en materiaal gebruik, zulks met inbegrip van waardevolle details en;
  • 3. de bouwwerkzaamheden niet strijdig zijn met:
   • de toegekende cultuurhistorische waardestelling zoals neergelegd in het in bijlage 5 opgenomen cultuurhistorische rapport;
   • de van toepassing zijnde uitgangspunten uit de Erfgoedverordening.
 • b. in afwijking van het bepaalde in lid a mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend bouwwerk':
  • 1. het bouwwerk geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd met inachtneming van de toegekende cultuurhistorische waardestelling;
  • 2. het bouwwerk gedeeltelijk worden vernieuwd of gewijzigd in afwijking van de toegekende cultuurhistorische waardestelling, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke hoofdvorm en verschijningsvorm van het object.
 • c. in afwijking van het bepaalde onder a mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - stolp' het bouwwerk geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd in de vorm van een boerderij, bepaald door de grootte van het oorspronkelijke vloeroppervlak, de afmetingen van het authentieke vierkant en de aangegeven goot- en bouwhoogte.
24.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan, mits gebouwd wordt krachtens de onderliggende bestemming, een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in lid 24.2 onder a, voor:

 • a. het gedeeltelijk vernieuwen van een karakteristiek waardevol bouwwerk of waardevol cultuurhistorisch element, mits:
  • 1. de werkzaamheden binnen de cultuurhistorische waardestelling blijven dan wel een kwalitatieve bijdrage aan genoemde waarden leveren en Welstands- en Monumentencommissie vooraf om advies is gevraagd;
  • 2. voor zover het voor een goede besluitvorming van belang is, kan het college de aanvrager verzoeken een restauratieplan van het object te overleggen.
 • b. het restauratieplan, bedoeld in lid a, onder 2 bestaat uit:
  • 1. een beschrijving van de technische staat van het monument, waarbij de gebreken van het monument nauwkeurig staan vermeld;
  • 2. overzichts- en detailfoto's die een duidelijke indruk geven van het monument en zijn gebreken;
  • 3. tekeningen van de bestaande toestand van het gemeentelijk monument en tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;
  • 4. een op de onder 1 bedoelde beschrijving gebaseerd bestek of werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren alsmede van de wijze van verwerking daarvan;
  • 5. een begroting die niet ouder is dan twee jaar en is gespecificeerd in hoeveelheden uren, materialen, stelposten en onderaannemers, en
  • 6. in voorkomende gevallen rapporten inzake bouwfysische, bouwhistorische, constructieve, decoratieve, materiaaltechnische of preventieve aspecten.
24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • a. een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden aan een gemeentelijk monument kan worden verleend, indien de directe of indirecte gevolgen van de in de aanvraag genoemde werken en/of werkzaamheden niet leiden tot een verandering en/of aantasting van het gemeentelijk monument;
 • b. voor zover het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, dan wel de directe of indirecte gevolgen van de in de aanvraag genoemde werken en/of werkzaamheden, wel leiden tot een verandering en/of aantasting van een gemeentelijk monument, kan aan de omgevingsvergunning de verplichting tot het treffen van maatregelen worden verbonden, waardoor de toegekende cultuurhistorische waardestelling van het betreffende monument kan worden behouden.
24.5 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

Een omgevingsvergunning voor het slopen van een gemeentelijk monument, zoals bedoeld in artikel 3 van de Erfgoedverordening gemeente Edam-Volendam 2010, kan worden verleend, indien:

 • a. voor zover het bouwwerken betreft die als karakteristiek waardevol bouwwerk of waardevol cultuurhistorisch element zijn aangeduid, ingevolge lid 24.3 onder a is afgeweken van de bouwregels;
 • b. voor zover het bouwwerken betreft die als beeldbepalend bouwwerk zijn aangeduid, medewerking conform artikel 24.2 onder b mogelijk is;
 • c. voor zover het bouwwerken betreft die als stolp zijn aangeduid, medewerking conform artikel 24.2 onder c mogelijk is.
24.6 Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen door:

 • a. de gebieden of bouwwerken ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek waardevol bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - stolp', 'specifieke bouwaanduiding - waardevol cultuurhistorische element', de voormelde aanduiding geheel of gedeeltelijk te doen vervallen, indien op basis van een contra-expertise is aangetoond, dat op de betrokken locatie geen cultuurhistorische waardestelling (meer) aanwezig zijn, dan wel deze waarden niet meer als zodanig bescherming behoeven;
 • b. op terreinen en hun opstallen alsnog de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - karakteristiek waardevol bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - beeldbepalend bouwwerk', 'specifieke bouwaanduiding - stolp' of 'specifieke bouwaanduiding - cultuurhistorisch waardevol element' te leggen, indien de noodzaak hiertoe blijkt uit een nader cultuurhistorisch rapport;
 • c. de bestemming 'Waarde - Edams-Volendams erfgoed' naar ligging wordt verschoven of naar omvang wordt vergroot of verkleind en in voorkomend geval wordt verwijderd, voor zover de noodzaak hiertoe blijkt uit een nader cultuurhistorisch rapport of contra-expertise.

Artikel 25 Waarde - Landschap - Aardkundig waardevol gebied

25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap - Aardkundig waardevol gebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van het aardkundig waardevol gebied, zijnde de veenstroom 'De Kromme IJe'.

25.2 Bouwregels
25.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 25.1 bestemde gronden mag slechts worden gebouwd ten dienste van de primaire bestemming en de eveneens voorkomende bestemming.

25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten behoeve van de in lid 25.1 bedoelde gronden mogen worden gebouwd, gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 5%;
 • b. maximum bouwhoogte: 3 meter.
25.2.3 Weigeringsgrond omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor bouwen ten behoeve van de in lid 25.1 bedoelde gronden of de eveneens voorkomende bestemming kan worden geweigerd indien door de bouwwerken of bouwwerkzaamheden, het belang van het aardkundig waardevolle gebied onevenredig wordt geschaad.

25.2.4 Onderzoeksplicht

Burgemeester en wethouders dienen voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen ten behoeve van de in lid 25.1 bedoelde gronden of de eveneens voorkomende bestemming advies in te winnen bij de provincie.

25.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6, lid 1, onder d. van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en omvang van bouwwerken, voor zover dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van het aardkundig waardevol gebied, zijnde de veenstroom 'De Kromme IJe'.

25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of gronden;
  • b. het bebossen en beplanten van gronden;
  • c. het dempen van water;
  • d. het verlagen of verhogen van het waterpeil.
 • 2. Een omgevingsvergunning voor het aanleggen als bedoeld onder a is niet vereist voor de volgende werken en werkzaamheden:
  • a. het normale onderhoud van paden, water, tuinen en groenvoorzieningen;
  • b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
 • 3. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden geweigerd indien door de werken of werkzaamheden, het belang van het het aardkundig waardevol gebied, zijnde de veenstroom 'De Kromme IJe', onevenredig wordt geschaad.

Artikel 26 Waarde - Landschap - Stelling van Amsterdam

26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Landschap - Stelling van Amsterdam' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud en versterken van de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap en werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam' (een samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, een groene en relatief stille ring rond Amsterdam en relatief grote openheid).

26.2 Bouwregels
26.2.1 Algemeen

Op en onder de in lid 26.1 bestemde gronden mag slechts worden gebouwd ten dienste van de primaire bestemming en de eveneens voorkomende bestemming.

26.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten behoeve van de in lid 26.1 bedoelde primaire bestemming mogen worden gebouwd, gelden de volgende bepalingen:

 • a. maximum bebouwingspercentage: 5%;
 • b. maximum bouwhoogte: 3 meter.
26.2.3 Weigeringsgrond omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning voor bouwen ten behoeve van de in lid 26.1 bedoelde gronden of de eveneens voorkomende bestemming kan worden geweigerd indien door de bouwwerken of bouwwerkzaamheden, het belang van het Nationaal landschap en werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam' onevenredig wordt geschaad.

26.2.4 Onderzoeksplicht

Burgemeester en wethouders dienen voorafgaand aan de verlening van een omgevingsvergunning voor bouwen ten behoeve van de in lid 26.1 bedoelde gronden of de eveneens voorkomende bestemming advies in te winnen bij de provincie.

26.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6, lid 1, onder d. van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering en omvang van bouwwerken, voor zover dit noodzakelijk is ter voorkoming van een onevenredige aantasting van de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap en werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam' (een samenhangend systeem van forten, dijken, kanalen en inundatiekommen, een groene en relatief stille ring rond Amsterdam en relatief grote openheid).

26.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden uit te voeren:
  • a. het verlagen, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem en/of gronden;
  • b. het bebossen en beplanten van gronden;
 • 2. Een omgevingsvergunning voor het aanleggen als bedoeld onder a is niet vereist voor de volgende werken en werkzaamheden:
  • a. het normale onderhoud van paden, water, tuinen en groenvoorzieningen;
  • b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan.
 • 3. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan worden geweigerd indien door de werken of werkzaamheden, het belang van het Nationaal landschap en werelderfgoed 'De Stelling van Amsterdam' onevenredig wordt geschaad.

Artikel 27 Waterstaat - Waterkering

27.1 Bestemmingsomschrijving

De op de voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn primair bestemd voor de waterkering en de waterbeheersing met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, één en ander met inachtneming van de Keur van het Hoogheemraadschap en secundair voor de andere daar voorkomende bestemming(en).

27.2 Bouwregels

Op deze gronden mogen overeenkomstig de medebestemming uitsluitend gebouwen, bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, mits daartegen uit hoofde van de waterstaatsbelangen geen overwegende bezwaren bestaan en vooraf advies is ingewonnen bij de waterbeheerder.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 28 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 29 Algemene bouwregels

 • a. De bouwhoogte van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, luchtbehandelingkasten, liftkokers, lichtkappen en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen bedraagt ten hoogste 2 m ten opzichte van de voor het betreffende perceel geldende maatvoering.
 • b. De grenzen van het bouw- c.q. bestemmingsvlak mogen naar de buitenzijde worden overschreden door:
  • 1. plinten, pilasters, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
  • 2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken, mits de bouwgrens met niet meer dan 0,50 m wordt overschreden.
  • 3. kozijnen, mits de bouwgrens met niet meer dan 0,25 m wordt overschreden.
 • c. Ondergronds bouwen is niet toegestaan.
 • d. Dakkapellen zijn uitsluitend toegestaan op hoofdgebouwen, voorzover gelegen buiten de aanduiding 'overige zone - kernzone', tot een maximale gezamenlijke breedte van 40% van het dakvlak. Binnen de aanduiding 'overige zone - kernzone' zijn dakkapellen niet toegestaan.
 • e. Collectoren voor warmteopwekking en/of panelen voor elektriciteitsopwekking zijn niet toegestaan.

Artikel 30 Algemene gebruiksregels

30.1 Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend:

 • a. het gebruik van gronden voor de opslag van schroot, afbraak- en bouwmaterialen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;
 • b. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
 • c. het storten van puin en afvalstoffen;
 • d. het gebruik van de gronden als standplaats voor kampeermiddelen;
 • e. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van seksinrichtingen, escortbedrijf en sekswinkel;
 • f. het gebruik van gronden en bouwwerken ten behoeve van smart- en growshops of als groothandel in smart- en growproducten.
30.2 Uitzonderingen strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik wordt niet gerekend het gebruik of laten gebruiken van de gronden en bouwwerken voor ondersteunende horeca, daar waar dit in hoofdstuk 2 expliciet is geregeld en mits voldaan wordt aan de volgende criteria:

 • a. de horeca-activiteit mag uitsluitend in samenhang met en ondersteunend aan de hoofdactiviteit plaatsvinden;
 • b. een horeca-activiteit binnen de bestemming 'Gemengd' is uitsluitend aanvaardbaar in samenhang met het aangeboden winkelassortiment;
 • c. de openingstijden van de horeca-activiteiten voor zover die gerelateerd zijn aan een detailhandelfunctie, zijn gelijk aan de openingstijden van de hoofdactiviteit;
 • d. de toegang tot de horeca-activiteit is dezelfde toegang als die van de hoofdactiviteit. Er is dus geen aparte ingang voor het horecagedeelte;
 • e. bij een horeca-activiteit binnen de bestemming 'Gemengd' mag maximaal 20 % van de verkoopvloeroppervlak, met een maximum van 20 m², worden ingericht voor zitgelegenheid, waarbij het aantal zitplaatsen is gemaximaliseerd conform tabel 30.2;
 • f. de ondersteunende horecavoorziening dient alleen tijdens openingsuren van de hoofdactiviteit openbaar toegankelijk te zijn. Verhuur aan derden tijdens en buiten openingstijden voor regulier gebruik ten behoeve van feesten en partijen is niet toegestaan;
 • g. ten behoeve van de bestemming 'Gemengd' zijn terrassen niet toegestaan;
 • h. voor de horeca-activiteit mag geen reclame worden gemaakt anders dan in de winkel;
 • i. loketverkoop aan de straat van dranken en/of etenswaren of verkoop daarvan in de inrichting in open verbinding met de straat is niet toegestaan;


Tabel 30.2: Hoeveelheid zitgelegenheid ten behoeve van ondersteunende horeca binnen de bestemming 'Gemengd'.

Hoeveelheid aanwezige verkoopvloeroppervlakte   Maximum oppervlakte aan zitgelegenheid   Maximum aantal zitplaatsen  
0 t/m 59 m²   0 t/m 12 m²   6 zitplaatsen  
60 t/m 79 m²   12 t/m 16 m²   10 zitplaatsen  
80 t/m 99 m²   16 t/m 20 m²   14 zitplaatsen  
> 100 m²   maximaal 20 m²   18 zitplaatsen  
30.3 Voorwaardelijke verplichting parkeren
 • a. Voor parkeren geldt dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen voldoende parkeergelegenheid moet worden gerealiseerd en in stand wordt gehouden, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in het gemeentelijk parkeerbeleid (Parkeernota Edam-Volendam d.d. 23 mei 2011, waarin wordt uitgegaan van de CROW kencijfers parkeren). Indien deze beleidsregel gedurende de planperiode bij besluit (gelet op artikel 1:3, vierde lid, van de Awb) wordt gewijzigd, dient rekening te worden gehouden met de wijziging.
 • b. Bij een omgevingsvergunning kan het bevoegd gezag afwijken van het bepaalde onder a indien het voldoen aan die regels door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit, er een bijzonder gemeentelijk belang mee is gemoeid of op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

Artikel 31 Algemene aanduidingsregels

31.1 Geluidzone - industrie
31.1.1 Aanduidingsomschrijving

De voor 'geluidzone - industrie' aangewezen gronden zijn, behalve de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidbelasting vanwege industrielawaai op geluidgevoelige gebouwen en terreinen.

31.1.2 Bouwregels
 • a. In afwijking van het bepaalde in de daar voorkomende bestemmingen mogen geen nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd;
 • b. In afwijking van sub a zijn nieuwe woningen en andere geluidgevoelige toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB(A)) als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.
31.1.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel  31.1.2 en worden toegestaan dat nieuwe woningen en andere geluidgevoelige gebouwen mogen worden gebouwd, mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende maximale geluidbelasting.

31.1.4 Specifieke gebruiksregels
 • a. Tot een gebruik, strijdig met deze aanduiding, wordt in ieder geval gerekend het gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen;
 • b. In afwijking van sub a is een gebruik van gronden voor geluidgevoelige terreinen toegestaan voor zover deze voldoen aan de waarde (dB(A)) als bedoeld in artikel 40 van de Wet geluidhinder.
31.1.5 Afwijken van de gebruiksregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 31.1.4 en worden toegestaan dat gronden worden gebruikt voor geluidgevoelige terreinen, mits de geluidbelasting vanwege het industrielawaai niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende maximale geluidbelasting.

31.2 Monumenten
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - provinciaal monument' zijn de gronden mede bestemd voor een provinciaal monument;
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - rijksmonument vestingwal' zijn de gronden mede bestemd voor een rijksmonument in de vorm van een vestingwal;
 • c. Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - rijksmonument, zijn de gronden mede bestemd voor een rijksmonument.
31.3 Stimuleringszone ambachten

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - stimuleringszone ambachten', zijn binnen de bestemming 'wonen' tevens aan-huis-verbonden ambachtelijke bedrijven toegestaan, met inachtneming van de volgende regels:

  • 1. de vloeroppervlak van een aan-huis-verbonden ambachtelijk bedrijf in de woning en bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 35 m²;
  • 2. de woonfunctie blijft als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd;
  • 3. horeca-activiteiten zijn niet toegestaan;
  • 4. detailhandelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van een beperkte verkoop van aan het bedrijf gerelateerde ambachtsproducten en ondergeschikt aan de uitoefening van het aan-huis-verbonden ambachtelijk bedrijf;
  • 5. het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijbehorend bouwwerk uitvoert tevens een in de Gemeentelijke Basisadministratie ingeschreven bewoner van de woning is en geen personeel in dienst heeft;
  • 6. reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 32 Algemene afwijkingsregels

In afwijking van de desbetreffende regels van het plan kan het bevoegd gezag omgevingsvergunning verlenen voor:

 • a. het bouwen van dakkapellen, voorzover gelegen binnen de aanduiding 'overige zone - kernzone' tot een maximale gezamenlijke breedte van 40% van het dakvlak, mits er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de in de toelichting weergegeven cultuurhistorische en ruimtelijke waarden van het gebied.
 • b. afwijkingen van maten met ten hoogste 10%, voor zover zulks van belang is voor de technische realisering van bouwwerken in aansluiting op bestaande bouwwerken;
 • c. het toestaan van horecaterrassen op een andere locatie dan binnen de bestemming 'Horeca' of de aanduiding 'terras', mits:
  • 1. geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van omwonenden plaatsvindt, en;
  • 2. op basis van de APV een terrasvergunning kan worden verleend.
 • d. de bouw van een vluchttrap ter voldoening aan de minimale eisen met betrekking tot brandveiligheid, veiligheid en bruikbaarheid;
 • e. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot;
 • f. de bouw van voorzieningen voor telecommunicatie, waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 40 m;
 • g. ondergronds bouwen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • 1. ondergronds bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak zoals aangegeven op de planverbeelding;
  • 2. de ondergrondse bouwdiepte bedraagt maximaal 3,5 meter onder peil;
  • 3. ondergronds bouwen mag geen nadelige gevolgen hebben voor de waterhuishouding en/of archeologische waarden;
 • h. de bouw van collectoren en/of panelen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • 1. de collector en/of het paneel wordt niet in of direct binnen het dakvlak geplaatst dat naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd;
  • 2. in afwijking van het bepaalde onder 1 mag de collector en/of het paneel wel in of direct binnen het dakvlak worden geplaatst dat naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd indien de gronden zijn aangeduid als 'overige zone - zone C beschermd stadsgezicht';
  • 3. de collector en/of het paneel wordt uitsluitend in of direct binnen het dakvlak geplaatst;
  • 4. de collector en/of het paneel mag niet minder dan 0,5 meter uit de nok komen;
  • 5. de collector en/of het paneel mag niet minder dan 0,5 meter van een zijkant van het dak komen;
  • 6. bij meerdere exemplaren op een doorgaand dakvlak dienen de collectoren en/of de panelen volgens een regelmatige rangschikking op een horizontale lijn te worden geplaatst;
  • 7. in geval van een schuin dakvlak dient de hellingshoek van de collector en/of het paneel gelijk te zijn aan de hellingshoek van het dakvlak;
  • 8. in geval van een plat dak mag de hoogte van de collector en/of het paneel niet meer bedragen dan de korte afstand van die collector en/of dat paneel tot een zijkant van het dak;
  • 9. de Welstands- en Monumentencommissie wordt voorafgaand aan toepassing van de afwijkingsbevoegdheid om advies gevraagd, tenzij het een collector en/of een paneel betreft die is gelegen binnen gronden die zijn aangeduid als 'overige zone - zone C beschermd stadsgezicht' en waarbij de collector en/of de paneel niet zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied;
 • i. het samenvoegen van maximaal twee woningen tot één woning mits:
  • 1. de woonfunctie als hoofddoel en primaire functie gehandhaafd blijft;
  • 2. er geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving;
  • 3. de bestaande verschijningsvorm en daarmee de kleinschaligheid blijft behouden;
 • j. het is niet toegestaan af te wijken van de bouwregels ingevolge het bepaalde onder b t/m i, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken.

Artikel 33 Algemene wijzigingsregels

33.1 Algemene wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met niet meer dan 10% worden vergroot.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 34 Overgangsrecht

34.1 Overgangsrecht bouwen
 • a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10 %.
 • c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
34.2 Overgangsrecht gebruik
 • a. het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van dat plan.
34.3 Hardheidsclausule

Voor zover toepassing van het overgangsrecht bouwwerken of gebruik leidt tot onbillijkheid van overwegende aard jegens een of meer natuurlijke personen kunnen burgemeester en wethouders ten behoeve van die persoon of personen van dat overgangsrecht ontheffing verlenen.

Artikel 35 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht Edam.