direct naar inhoud van Artikel 6 Centrum - 3
Plan: Castricum Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0383.BPC12Centrum-VS01

Artikel 6 Centrum - 3

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Centrum - 3" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. detailhandel, al dan niet in combinatie met een ondergeschikte horecavoorziening;
 • b. dienstverlenende bedrijven en/ of instellingen;
 • c. bestaande horecavoorzieningen met bijbehorende terrassen;
 • d. uitstallingen;
 • e. ter plaatse van de aanduiding "verkeer" een auto ontsluiting van een parkeerdek;

met bijbehorende gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en voorzieningen voor de waterhuishouding, tuinen en erven.

6.2 Bouwregels
6.2.1 Gebouwen

Gebouwen voldoen aan de volgende kenmerken:

 • a. gebouwd binnen het bouwvlak;
 • b. ter plaatse van de aanduiding “maximale goot- en bouwhoogte” is ten hoogste de aangegeven maximale goot- en bouwhoogte toegestaan;
 • c. ter plaatse van de aanduiding "maximale bouwhoogte" is ten hoogste de maximale bouwhoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de bouwaanduiding "gestapeld" is gestapelde bouw mogelijk.
6.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is maximaal:

 • a. lichtmasten 6 meter;
 • b. vlaggenmasten 6,5 meter;
 • c. erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel 1 meter;
 • d. erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel 2 meter;
 • e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 meter.
6.3 Afwijken van de bouwregels

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 6.2.1, sub b en sub c tot een maximale bouwhoogte van 15 meter.