direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene gebruiksregels
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

23.1 Verbodsregels
23.1.1 Algemeen gebruiksverbod

Het is verboden de in Hoofdstuk 2 bedoelde gronden en bouwwerken te gebruiken en/of te doen en/of laten gebruiken en/of in gebruik te geven op een wijze of tot een doel strijdig met de aan de grond gegeven bestemming, zoals die nader is aangeduid in de bestemmingsomschrijving.

23.1.2 Gebruiksverbod

Onder verboden gebruik als bedoeld in artikel 23.1.1 wordt in elk geval begrepen het gebruik van gronden en/of bebouwing ten behoeve van:

 • a. inrichtingen en bedrijven die worden begrepen in bijlage I, onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht (Bor);
 • b. automatenhallen, seksinrichtingen en prostitutie(bedrijven).
23.1.3 Afwijken

Het Dagelijks Bestuur verleent een omgevingsvergunning in afwijking van het bepaalde in de regels van het plan wanneer strikte toepassing daarvan leidt tot een beperking van het meest doelmatige gebruik die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.

23.2 Toegelaten bedrijven
23.2.1 Toegestane bedrijven

Voor zover de gronden binnen het plangebied mogen worden gebruikt voor bedrijven, zijn slechts de volgende categorieën bedrijven toegestaan:

 • a. in geval van activiteiten die aanpandig zijn aan woningen en/of geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening, zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging vallen onder categorie A;
 • b. in geval van activiteiten die bouwkundig afgescheiden zijn van woningen en/of geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening, zijn uitsluitend bedrijven toegestaan die in de bij deze regels behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging vallen onder de categorieën A of B.
23.2.2 Toegestane afwijking

In afwijking van het bepaalde in 23.2.1 zijn tevens de volgende bedrijven toegestaan:

 • a. een autoreparatiebedrijf ter plaatse van Blasiusstraat 105;
 • b. een autoreparatiebedrijf ter plaatse van Tweede Boerehaavestraat 15;
 • c. een autowasserij ter plaatse van Blasiusstraat 96;
 • d. een glasbewerkingsbedrijf/glasgroothandel ter plaatse van Derde Oosterparkstraat 288;
 • e. een opslagruimte met een totale omvang kleiner dan 1.000 kg voor verpakt consumentenvuurwerk ter plaatse van Eerste Oosterparkstraat 128A;
 • f. een timmerwerkplaats ter plaatse van Tweede Oosterparkstraat 35-37.
23.2.3 Afwijken

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 23.2.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van gronden en bebouwing ten behoeve van:

 • a. een bedrijf dat in de Staat van Bedrijfsactiviteiten onder categorie B valt maar in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder categorie A evenveel of minder milieuhinder veroorzaakt;
 • b. een bedrijf dat niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten voorkomt en in vergelijking met bedrijven die wel vallen onder de categorieën A en/of B evenveel of minder milieuhinder veroorzaakt.
23.2.4 Wijzigingsbevoegdheid

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan te wijzigen, in die zin, dat:

 • a. aan de Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijven en/of bedrijfsvormen kunnen worden toegevoegd;
 • b. de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen bedrijven en bedrijfssoorten kunnen worden ingedeeld bij een andere categorie;
 • c. één of meerdere adressen van bedrijven, zoals bedoeld in 23.2.2, geschrapt kunnen worden, zodat ter plaatse alleen nog een bedrijf is toegestaan dat valt onder categorie A dan wel B, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.