direct naar inhoud van Artikel 3 Centrum
Plan: Oosterparkbuurt
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0363.U0901BPSTD-VG02

Artikel 3 Centrum

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat bedrijven eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • b. detailhandel in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat detailhandel eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • c. dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat dienstverlening eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • d. kantoren in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, met dien verstande dat kantoren eveneens in de tweede bouwlaag zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet-woonfunctie tweede bouwlaag';
 • e. maatschappelijke dienstverlening in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, niet zijnde geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening, met dien verstande dat maatschappelijke dienstverlening eveneens in de tweede bouwlaag is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - niet-woonfunctie tweede bouwlaag' ;
 • f. horeca I in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie I';
 • g. horeca III in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie III';
 • h. horeca IV in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie IV';
 • i. wonen in de tweede bouwlaag en hoger, met dien verstande dat wonen in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain ook is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • j. belwinkels in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'belwinkel';
 • k. internetcafé's in de eerste bouwlaag, de kelder en het souterrain, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van centrum - internetcafe';
 • l. bijbehorende ondergeschikte verkeers- en groenvoorzieningen, tuinen en erven.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. de maximum bouwhoogte zoals aangeduid mag niet worden overschreden;
 • c. indien een maximum goothoogte is aangeduid mag de maximum goothoogte zoals aangeduid niet worden overschreden.
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van deze bestemming worden gebouwd, met inachtneming van de volgende bepaling:

 • a. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste 3 meter bedragen.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Voor bedrijven, detailhandel, dienstverlening, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, horeca I, III en IV, belwinkels en internetcafé's gelden de volgende regels:

 • a. voor detailhandel en dienstverlening geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² per vestiging, met uitzondering van:
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.300 m² ter plaatse van Linnaeusstraat 40 t/m 44 / Populierenweg 87;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 600 m² ter plaatse van Linnaeusstraat 20;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 500 m² ter plaatse van Eerste Oosterparkstraat 60 t/m 66;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 400 m² ter plaatse van Eerste Oosterparkstraat 88 t/m 92;
   • maximaal 1 vestiging met maximum bruto vloeroppervlak van 450 m² ter plaatse van Beukenplein 73;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 400 m² ter plaatse van Eerste Oosterparkstraat 197;
 • b. voor bedrijven, kantoren, maatschappelijke dienstverlening, horeca I, III en IV, belwinkels en internetcafé's geldt een maximum bruto vloeroppervlak van 150 m² per vestiging, met uitzondering van:
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 400 m² ter plaatse van Linnaeusstraat 18;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Eerste Oosterparkstraat 251;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Beukenplein 50;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² ter plaatse van Mauritskade 22C;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Beukenplein 1 t/m 5;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Camperstraat 69;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 250 m² ter plaatse van Wibautstraat 79 t/m 81;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Beukenplein 17 t/m 19;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Tilanusstraat 59;
   • maximaal 1 vestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 200 m² ter plaatse van Wibautstraat 77.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Ondergeschikte horeca

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van ondergeschikte horeca bij detailhandel en dienstverlening, met dien verstande dat:

 • a. per vestiging waar ondergeschikte horeca wordt toegestaan maximaal 25% van het bruto vloeroppervlak, met een maximum van 50 m², mag worden gebruikt voor ondergeschikte horeca;
 • b. uitsluitend horeca I en horeca IV als ondergeschikte horeca zijn toegestaan.
3.4.2 Uitbreiding horeca Beukenplein

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 onder f, g en h en/of het bepaalde in 3.3 onder b ter plaatse van de adressen Beukenplein 1 t/m 78 een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van:

 • a. het toestaan van horeca I, III en IV buiten de betreffende aanduidingen 'horeca van categorie I', 'horeca van categorie III' of 'horeca van categorie IV';
 • b. het verruimen van het maximum bruto vloeroppervlak van 150 m² per vestiging;

met dien verstande dat:

 • c. ter plaatse van de adressen Beukenplein 1 t/m 78:
   • maximaal 1 extra vestiging horeca I is toegestaan;
   • maximaal 2 extra vestigingen horeca III zijn toegestaan;
   • maximaal 2 extra vestigingen horeca IV zijn toegestaan;
   • maximaal 3 extra vestigingen met een maximum bruto vloeroppervlak van 300 m² zijn toegestaan;
 • d. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de horecavestigingen op het Beukenplein.
3.4.3 Horeca I, III en IV Mauritskade en Wibautstraat

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 onder f, g en h ter plaatse van de Mauritskade en/of Wibautstraat een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van het toestaan van horeca I, III en IV buiten de aanduidingen 'horeca van categorie I', 'horeca van categorie III' en 'horeca van categorie IV', met dien verstande dat:

 • a. maximaal 1 extra horeca I-vestiging in de Wibautstraat is toegestaan;
 • b. maximaal 3 extra horeca III-vestigingen in Wibautstraat zijn toegestaan;
 • c. maximaal 1 extra horeca IV-vestiging op de Mauritskade is toegestaan;
 • d. maximaal 2 extra horeca IV-vestigingen in de Wibautstraat zijn toegestaan;
 • e. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de horecavestigingen op de Mauritskade en/of in de Wibautstraat.
3.4.4 Maatschappelijke dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.1 onder e een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van maatschappelijke dienstverlening over alle bouwlagen, met dien verstande dat:

 • a. maximaal 2 vestigingen met maatschappelijke dienstverlening over alle bouwlagen zijn toegestaan;
 • b. het maximum bruto vloeroppervlak 800 m² per vestiging bedraagt.
3.4.5 Uitbreiding aantal grotere vestigingen detailhandel, dienstverlening. bedrijven, horeca IV, kantoren en maatschappelijke dienstverlening

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd om in afwijking van het bepaalde in 3.3 onder a en b een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van een uitbreiding van het aantal vestigingen met een maximum bruto vloeroppervlak groter dan 300 m² per vestiging of 150 m² per vestiging, met dien verstande dat:

 • a. maximaal 1 extra supermarktvestiging met een maximum bruto vloeroppervlak van 1.000 m² is toegestaan;
 • b. in de Wibautstraat detailhandel en dienstverlening met een bruto vloeroppervlak van maximaal 600 m² per vestiging is toegestaan, waarbij de afwijkingsbevoegdheid voor maximaal 2 vestigingen mag worden toegepast;
 • c. in de overige straten detailhandel en dienstverlening met een bruto vloeroppervlak van maximaal 800 m² per vestiging is toegestaan, waarbij de afwijkingsbevoegdheid voor maximaal 5 vestigingen mag worden toegepast;
 • d. bedrijven, kantoren en maatschappelijke dienstverlening met een bruto vloeroppervlak van maximaal 300 m² per vestiging zijn toegestaan, waarbij de afwijkingsbevoegdheid voor maximaal 3 vestigingen mag worden toegepast;
 • e. horeca IV met een bruto vloeroppervlak van maximaal 300 m² per vestiging is toegestaan, waarbij de afwijkingsbevoegdheid voor maximaal 3 vestigingen, niet zijnde Beukenplein 1 t/m 78, mag worden toegepast;
 • f. toepassing van de afwijkingsbevoegdheid niet mag leiden tot een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied.
3.5 Wijzigingsbevoegdheid
3.5.1 Beëindigingsregeling belwinkels, internetcafe's en wonen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 3.1 onder i, j en k genoemde gronden te wijzigen door het schrappen dan wel verkleinen van één of meer aanduidingen 'belwinkel', 'specifieke vorm van centrum - internetcafe' of 'wonen' zodat ter plaatse geen belwinkel, internetcafé dan wel wonen in de eerste bouwlaag is toegestaan, met dien verstande dat uitsluitend toepassing wordt gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid indien het betreffende gebruik langer dan een jaar is beëindigd.

3.5.2 Verplaatsing horecavestigingen

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 3.1 onder f, g en h genoemde gronden te wijzigen door het verplaatsen van één of meer aanduidingen 'horeca van categorie I', 'horeca van categorie III' en/of 'horeca van categorie IV', met dien verstande dat toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:

 • a. een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat in de omgeving van de horecavestigingen;
 • b. een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied.
3.5.3 Verplaatsing grotere vestigingen detailhandel, dienstverlening, bedrijven, kantoren, maatschappelijke dienstverlening en horeca I, III en IV

Het Dagelijks Bestuur is bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming van de in 3.3 onder a en b genoemde gronden te wijzigen door de aldaar genoemde adressen aan te passen zodat een verplaatsing van grotere vestigingen mogelijk is, met dien verstande dat toepassing van de wijzigingsbevoegdheid niet mag leiden tot:

 • a. een toename van het aantal grotere vestigingen binnen de bestemming;
 • b. een verstoring van de detailhandelstructuur in het plangebied.